ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stationary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stationary*, -stationary-

stationary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stationary (adj.) ซึ่งหยุดนิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
stationary(สเท'ชะเนอรี) adj. หยุดนิ่ง,ไม่เคลื่อนที่,คงที่,ประจำที่ n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่กับที่, Syn. still,static
English-Thai: Nontri Dictionary
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stationaryคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stationary Container System ระบบถังขยะคงที่ ระบบเก็บขยะคงที่จะมีที่เก็บขยะเพื่อขนถ่ายขยะ จากถังเพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะ ทั้งนี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังจากบริเวณที่ตั้งกองขยะ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"And then remain stationary for six months digesting it."นี่ไง "แล้วก็ขดอยู่กับที่นาน 6 เดือนเพื่อย่อยมัน"
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา
South to Rue de Belgique, stationary Place de France.ทิศใต้ไปทาง รู เดอะ เบลิกครับ ร้านเครื่องเขียน เพลซ เดอ ฟอรงซ์
So that was really surprising that such a high fraction of the black holes were not stationary at the center of the galaxy at all, that they were undergoing this waltz with another black hole.และคุณก็ไม่สามารถ ได้รับมากกว่านั้น ขณะที่จูลี่สแกนจักรวาล เธอก็พบว่าการเต้นที่ โดดเด่นเดียวกัน
I mean, stationary hills. We...ผมหมายถึงภูเขาที่นิ่ง เรา ...
I used this stationary set I got for Christmas, and in your response, you said, it was quaint to get a real letter, you had to answer in kind.ฉันใช้เซ็ตจดหมายสำหรับวันคริสมาสต์ และในจดหมายที่คุณตอบมา คุณบอกว่า มันดูแปลกๆ ที่ได้รับจดหมายจริงๆ
And there's James Hunt's McLaren, smoking stationary by the side of the road.และมีเจมส์ล่าแม็คลาเรนที่, การสูบบุหรี่นิ่งข้างถนน
Hunt manages to weave his way between the back marker and the stationary Penske.ล่าพอที่จะสานทางของเขาระหว่างเครื่องหมายกลับ และนิ่งเพนก์
A cousin of mine used to rep for a stationary firm.จะให้เราขอสายใครดี ฉันไม่ได้พูดกับนาย
The sack behaved as if the boat was stationary.นั่นมันไฟนะเว้ย ไอ้โง่
Ran out of stationary,พอดีว่าเครื่องเขียนที่ต้องใช้หมด
Yes, sir. But it is currently in a non-geostationary orbit, so the repositioning will take two hours to take effect.ครับท่าน แต่ตอนนี้มันอยู่นอกวงโคจรค้างฟ้า

stationary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静止锋[jìng zhǐ fēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ ㄈㄥ, 静止锋 / 靜止鋒] Stationary Front
驻点[zhù diǎn, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, 驻点 / 駐點] stationary point
准稳旋涡结构[zhǔn wěn xuán wō jié gòu, ㄓㄨㄣˇ ㄨㄣˇ ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 准稳旋涡结构 / 準穩旋渦結構] quasi-stationary spiral structure QSSS (astrophysics)

stationary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
停滞前線[ていたいぜんせん, teitaizensen] (n) stationary weather front
定常[ていじょう, teijou] (adj-na,n,adj-no) regular; stationary
定常性[ていじょうせい, teijousei] (n) {comp} being stationary (said of a process)
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] (n) {comp} stationary message source; stationary information source
定置網[ていちあみ, teichiami] (n) fixed shore net; fixed shore trap; stationary trap; stationary net
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 定置網) place where a stationary fishing net is spread out
静態[せいたい, seitai] (n,adj-no) static; stationary
固定された[こていされた, koteisareta] (adv) stationary; fixed; permanent
定常波[ていじょうは, teijouha] (n) standing (stationary) wave
釘付け;釘づけ[くぎづけ, kugiduke] (n,vs) (1) nailing on; nailing down; nailing shut; (2) being stationary; being rooted to the spot
静止軌道[せいしきどう, seishikidou] (n) geostationary orbit; geosynchronous orbit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
定常性[ていじょうせい, teijousei] being stationary (said of a process)
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source

stationary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดนิ่ง[n. exp.] (jut ning) EN: stationary point FR:
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static FR: stagner ; figer
กระดาษเขียนจดหมาย [n. exp.] (kradāt khīe) EN: writing paper ; writung pad ; stationary FR: papier à lettres [m]
ไม่เคลื่อนไหว[adj.] (mai khleūoe) EN: stationary FR: immobile
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
สถิต[adj.] (sathit) EN: stationary ; static FR: statique ; sédentaire
อยู่กับที่[adj.] (yū kap thī) EN: stationary ; immovable FR: sédentaire ; stationnaire
อยู่นิ่ง[adj.] (yū ning) EN: stationary FR:
วงโคจรค้างฟ้า[n. exp.] (wong khōjøn) EN: geostationary orbit FR: orbite géostationnaire [f]

stationary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorkammer {f} [techn.]channel head; stationary head
Fixum {n}fixed sum; stationary sum
Rohrboden {m} [techn.] | Rohrboden, am Mantel verschweißttube bottom | stationary tubesheet
stationär {adj}stationary
Müllpresse {f}stationary compactor
Dreschmaschine {f}stationary thresher; threshing machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stationary
Back to top