ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remuneration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remuneration*, -remuneration-

remuneration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remuneration (n.) ค่าจ้าง See also: ค่าตอบแทน Syn. income, salary, wages
remuneration (n.) การจ่ายค่าตอบแทน See also: การจ่ายเงิน Syn. payment
English-Thai: HOPE Dictionary
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
English-Thai: Nontri Dictionary
remuneration(n) ค่าจ้าง,รางวัล,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remunerationสินจ้าง, บำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As for remuneration I'm sure we will work something out that be of satisfaction to us all, yes?สำหรับค่าจ้างผมว่าคงเป็น อะไรที่เราทั้งหมดพึงพอใจ ใช่ไหม
Summary of out-of-pocket expenses time required, remuneration funeral arrangements, so forth.ข้ารับประกันความปลอดภัยเขาไม่ได้ เข้าใจ รับผิดชอบชะตากรรมเขาก็ไม่ได้
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ
Is there, you know, remuneration?แล้วมีค่ารับฝากรึเปล่า
Is the FBI offering suitable remuneration?เอฟบีไอมีสินน้ำใจอะไรจะให้ล่ะ

remuneration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
润笔[rùn bǐ, ㄖㄨㄣˋ ㄅㄧˇ, 润笔 / 潤筆] remuneration for literary or artistic work
润资[rùn zī, ㄖㄨㄣˋ ㄗ, 润资 / 潤資] remuneration for literary or artistic work
薄酬[bó chóu, ㄅㄛˊ ㄔㄡˊ, 薄酬] small reward (for work); meager remuneration
报酬[bào chóu, ㄅㄠˋ ㄔㄡˊ, 报酬 / 報酬] reward; remuneration

remuneration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājā) EN: wage rate ; wage FR: niveau des salaires [m] ; niveau de rémunération [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
ค่าตอบแทน[n. exp.] (khā tøpthaē) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay ; payment ; compensation FR: compensation [f] ; guerdon [m] (vx)
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage FR:
เงินเดือน[n.] (ngoendeūoen) EN: monthly salary ; salary ; pay ; payroll FR: salaire [m] ; salaire mensuel [m] ; traitement mensuel [m] ; traitement [m] ; paie [f] ; paye [f] ; appointements [mpl] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
เงินตอบแทน[n. exp.] (ngoen tøpth) EN: FR: rémunération [f]
สินจ้าง[n.] (sinjāng) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration FR: rémunération [f] ; salaire [m] ; appointements [mpl] ; compensation [f]
สินจ้างรางวัล[n. exp.] (sinjāng rān) EN: wages ; remuneration ; reward ; payment ; stipend FR:
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration FR: gratification [f] ; bonification [f]
ขึ้นเงินเดือน[v. exp.] (kheun ngoen) EN: FR: augmenter le salaire ; augmenter le rémunération

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remuneration
Back to top