ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrangement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrangement*, -arrangement-

arrangement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrangement (n.) การจัดการ
arrangement (n.) การจัดเตรียม See also: การตระเตรียม Syn. preparation, plan
arrangement (n.) การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
English-Thai: HOPE Dictionary
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
English-Thai: Nontri Dictionary
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจัด (n.) arrangement Syn. การจัดเรียง, การจัดลำดับ
การจัดลำดับ (n.) arrangement Syn. การจัด, การจัดเรียง
การจัดเรียง (n.) arrangement Syn. การจัด, การจัดลำดับ
การจัดแจง (n.) arrangement Syn. วิธาน, การทำ
การจัดแจง (n.) arrangement See also: preparation, performance, doing Syn. การตระเตรียม, การเตรียม
การทำ (n.) arrangement Syn. วิธาน, การจัดแจง
การเตรียม (n.) arrangement See also: preparation, performance, doing Syn. การจัดแจง, การตระเตรียม
การเรียง (n.) arrangement Syn. การจัด, การจัดเรียง, การจัดลำดับ
พิธาน (n.) arrangement Syn. วิธาน, การจัดแจง, การทำ
วิธาน (n.) arrangement See also: preparation, performance, doing Syn. การจัดแจง, การตระเตรียม, การเตรียม
การจัดสวน (n.) garden arrangement See also: gardening
การทำศพ (n.) making funeral arrangements See also: cremation การเผาศพ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The arrangement was I wouldn't kill you.- ข้อตกลงคือฉันจะไม่ฆ่านาย
There must be some arrangement we can make?. ผมว่า เราน่าจะปรับความเข้าใจกันได้ ใช่ไหม?
Perhaps an arrangement can be reached?บางที... เราอาจต่อรองกันได้
Don't refer to our arrangement by telephone or fax, ever.อย่าพูดถึงเรื่องนี้ทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์
I have an arrangement with an officer on the other side of the ship. Jack and I can get off safely. Both of us.ฉันตกลงกับจนท.แล้ว แจ็คกับฉันจะได้ไปทั้งคู่เลย
Our arrangement with the Frenchman was for our daughter only.ข้อตกลงระหว่างผมกับคนฝรั่งเศส คือลูกสาวผมเท่านั้น
Have the most expensive birthday floral arrangement delivered to this addressให้ใครสั่งดอกไม้หน่อยสิ เอาสวยๆแพงๆ ..ส่งตามที่อยู่นี้นะ
Why he would make this arrangement suddenly.ว่าทำไมเค้าถึงได้ตัดสินใจกระทันหันขนาดนี้
Sir, I believe it's best to call off the arrangement as your grandson wishes.แต่ดิฉันคิดว่ามันจะเป็นการดีที่สุด หากจะยกเลิกการแต่งงานนะคะท่าน
But not enough to give me this deluxe iris arrangement from main street florists.แต่ มันยังไม่ซาบซึ้งพอทีจะให้ดอกไอริสช่อใหญ่ จากร้านดอกไม้ชื่อดังกับฉันซินะ
Were you aware of any arrangement officer bellick had with any inmate regarding prison industries?คุณเคยสงสัยมั้ยว่าที่โรงงานมีเรื่องผิดปรกติ\ระหว่างเจ้าหน้าที่เบลลิคกับนักโทษคนอื่น?
Are you aware of any arrangement officer bellick had with any inmate regarding prison industries?คุณเคยสงสัยมั้ยว่ามีเรื่องผิดปกติ ระหว่างเจ้าหน้าที่เบลลิคกับนักโทษในหน่วยทำงานพวกนั้น?

arrangement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, 布局 / 佈局] arrangement; composition; layout
条理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 条理 / 條理] arrangement; order; tidiness
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
丧事[sāng shì, ㄙㄤ ㄕˋ, 丧事 / 喪事] funeral arrangements; undertaking
巨石阵[jù shí zhèn, ㄐㄩˋ ㄕˊ ㄓㄣˋ, 巨石阵 / 巨石陣] giant stone arrangement; Stonehenge
叶子列[yè zi liè, ㄧㄝˋ ㄗ˙ ㄌㄧㄝˋ, 叶子列 / 葉子列] leaf arrangement; phyllotaxy (botany)
叶序[yè xù, ㄧㄝˋ ㄒㄩˋ, 叶序 / 葉序] leaf arrangement; phyllotaxy (botany)
暂定[zàn dìng, ㄗㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 暂定 / 暫定] temporary arrangement; provisional; tentative
阵容[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, 阵容 / 陣容] troop arrangement

arrangement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレンジメント[, arenjimento] (n) arrangement
カラーアレンジメント[, kara-arenjimento] (n) color arrangement; colour arrangement
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement
分散配置[ぶんさんはいち, bunsanhaichi] (n) {comp} distributed, decentralized arrangement
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones)
宛い[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement
盛り花[もりばな, moribana] (n) flower arrangement in a built-up style
立体構造[りったいこうぞう, rittaikouzou] (n,adj-no) spatial structure; structural arrangement
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P)
アレンジ[, arenji] (vs) (1) to arrange; (n,vs) (2) (abbr) (See アレンジメント,編曲) (musical) arrangement; (P)
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting
フラワーアレンジメント[, furawa-arenjimento] (n) flower arrangement; (P)
フリース転移[フリースてんい, furi-su ten'i] (n) {chem} Fries rearrangement
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking
下準備[したじゅんび, shitajunbi] (n) preliminary arrangements; spade work
下相談[したそうだん, shitasoudan] (n,vs) preliminary consultation; arrangements
並列[へいれつ, heiretsu] (n,vs,adj-no) arrangement; parallel; abreast; (P)
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement)
仕組み(P);仕組[しくみ, shikumi] (n,vs) (1) structure; construction; arrangement; contrivance; (2) plan; plot; contrivance; (P)
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P)
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P)
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P)
打ち合わせ(P);打ち合せ(P);打合せ(P);打合わせ(P)[うちあわせ, uchiawase] (n,vs) (1) business meeting; previous arrangement; appointment; preparatory meeting; (2) overlap (of a coat, etc.); (3) (arch) making something match exactly; (P)
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P)
根回し[ねまわし, nemawashi] (n,vs) making necessary arrangements; laying the groundwork; (P)
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P)
相手国[あいてこく, aitekoku] (n) partner country; other country (in some bilateral arrangement)
編曲[へんきょく, henkyoku] (n) (1) arrangement; (vs) (2) to arrange; to orchestrate
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
計らい[はからい, hakarai] (n) arrangement; good offices; discretion; judgment; disposition
転位[てんい, ten'i] (n,vs) transposition; dislocation; rearrangement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement

arrangement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บทเฉพาะกาล[n.] (botchaphǿkā) EN: temporary provisions ; transitory provisions ; interim arrangement FR:
จัดดอกไม้[n. exp.] (jat døkmāi) EN: flower arrangement FR: composition florale [f] ; ikebana [m]
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; policy , arrangement ; handling ; supervision ; disposal FR: management [m] ; administration [f] ; gestion [f] ; traitement [m]
การจัดเรียง[n. exp.] (kān jatrīen) EN: arrangement ; array FR:
การเรียง[n.] (kān rīeng) EN: arrangement FR: classement [m]
การเรียงตัว[n. exp.] (kān rīeng t) EN: arrangement FR:
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement ; construct FR: structure [f] ; ossature [f] ; squelette [m] ; organisation [f] ; cadre [m] ; construction [f] (fig.)
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f] ; classement [m]
พิธาน[n.] (phithān) EN: arrangement FR:
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: order ; method ; system ; organisation ; organization (Am.) ; proper arrangement ; form FR: ordre [m] ; méthode [f] ; organisation [f] ; forme [f]
ระเบียบวิธี[n.] (rabīēp with) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement FR:
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
วิธาน[n.] (withān) EN: arrangement ; preparation ; performance ; doing ; custom ; ceremony ; formula tradition FR:
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; make arrangements ; get things ready ; get ready FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
การทำศพ[n. exp.] (kān tham so) EN: making funeral arrangements FR:
เปลี่ยนแผนการ[v. exp.] (plīen phaēn) EN: make new arrangements FR:

arrangement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement
Verbindungsanlage {f}connected arrangement
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Messschaltung {f}measure arrangement
Ordnungsprinzip {n}principle of arrangement
Abmachung {f}arrangement
Anordnungspatent {n}arrangement patent
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms
Ordnungssystem {n}arrangement system
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Kodierleisten-Anordnung {pl}coding arrangements
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers
Sitzordnung {f}seating plan; seating arrangements

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrangement
Back to top