ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

icing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *icing*, -icing-

icing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
icing (n.) น้ำตาลหรือครีมโรยหน้าขนม
English-Thai: HOPE Dictionary
icing(ไอ'ซิง) n. ครีมโรยหน้าขนม,เคลือบน้ำแข็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
icing(n) ครีมโรยหน้าขนม,น้ำตาลไอซิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Icing indexดรรชนีการจับแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกำหนดราคา (n.) pricing See also: estimation, assessment, appraisal
การตั้งราคา (n.) pricing See also: estimation, assessment, appraisal Syn. การกำหนดราคา
มุทิตา (n.) rejoicing with others in their happiness or prosperity See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another´s success
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm practicing English with my friendsฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ
Don't worry too much, you should focus on practicingอย่ากังวลมากนัก เธอควรมุ่งความสนใจไปที่การฝึกซ้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18
Apple crumb cake with raisin cinnamon icing and coconut sprinkles?เค้กแอ็ปเปิ้ลโรยลูกเกตอบเชย... และเกร็ดมะพร้าวน่ะหรอ?
Captain, we've got a big problem with some of the engines icing up.กัปตัน มีปัญหาครับ เครื่องยนต์เริ่มมีน้ำแข็งเกาะแล้ว
You ain't icing a cake, prospect.นายไม่ได้โรยครีมหน้าขนมเค๊กนะ เอาไว้โอกาศหน้า
Son of a bitch didn't think twice about icing me a thousand times.ไอ้บ้านั่นไม่ได้คิดสองรอบด้วยซ้ำ ที่จะฆ่าฉัน --
You know your pal guy is the one icing all those people, right?คุณรู้ว่าเพื่อนของคุณเป็นคนฆ่า คนพวกนั้นใช่มั้ย?
All right, let's start simple with a pretty little icing flower.เอาล่ะ เริ่มแบบง่าย ด้วยดอกไม้ไอซิ่ง
They may see it just like icing on a cake.พวกเขาอาจจะเห็นมันว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย
Well, I will get back to the outer layer... The icing on the cake!โรยน้ำตาล แต่งหน้าเค้ก.
Now, I would like to call this the icing on the cake, but it's not.ตอนนี้ฉันอยากจะพูดว่า มันดียิ่งกว่าเดิม แต่มันไม่ใช่
And that is the icing on the cake that has been my day.และนั่นคือ สิ่งที่ดีที่สุดของวันนี้
Hey, if this means icing all demons,เฮ้ ถ้ามันหมายถึงไ้ด้ฆ่าปีศาจ

icing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖汁[táng zhī, ㄊㄤˊ ㄓ, 糖汁] icing
庙号[miào hào, ㄇㄧㄠˋ ㄏㄠˋ, 庙号 / 廟號] posthumous name (given after death of Emperor, and used in sacrificing to him); also translated as temple name
元音失读[yuán yīn shī dú, ㄩㄢˊ ㄕ ㄉㄨˊ, 元音失读 / 元音失讀] vowel devoicing

icing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシングザパック[, aishinguzapakku] (n) icing the puck
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc.
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost
スプライシング[, supuraishingu] (n) splicing (genetics)
ダイシング[, daishingu] (n) dicing (e.g. cutting up of a microchip wafer)
一人稽古;独り稽古[ひとりげいこ, hitorigeiko] (n) practicing by oneself; self-instruction
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
価格設定[かかくせってい, kakakusettei] (n) price decision; price setting; pricing
修理[しゅうり(P);しゅり;すり, shuuri (P); shuri ; suri] (n,vs,adj-no) repairing; mending; servicing; (P)
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P)
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious
外税[そとぜい, sotozei] (n,adj-no) tax-exclusive pricing
媚笑[びしょう, bishou] (n) charming, enticing smile; smile meant to catch a man's attention
嬉戯[きぎ, kigi] (n,vs) frisking; frolicing
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing
桂剥き[かつらむき, katsuramuki] (n) (uk) rotary cutting; thinly slicing into a long strip (e.g. daikon, carrot, wood for plywood, etc.)
生き作り;活き作り[いきづくり, ikidukuri] (n) (1) slices of fresh raw fish arranged to look lifelike; (2) slicing a fish and presenting it at table in its original form
略奪価格[りゃくだつかかく, ryakudatsukakaku] (n) predatory pricing
背越し[せごし, segoshi] (n) thinly slicing soft-boned fish for sashimi
草紙;草子;双紙;冊子[そうし, soushi] (n) (1) written work (esp. a bound text, as opposed to a scroll); (2) a text written entirely in kana; (3) graphic novel (esp. one created between the 12th and 19th centuries); (4) notebook (for practicing kana, drawing pictures, etc.); (5) rough draft
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P)
規制[きせい, kisei] (n,vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P)
言行齟齬[げんこうそご, genkousogo] (n) inconsistency of speech and action; failing to act up to one's words; not practicing what one preaches
誘惑的[ゆうわくてき, yuuwakuteki] (adj-na) alluring; enticing; tempting; seductive
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises
追い落とし;追い落し;追落とし;追落し[おいおとし, oiotoshi] (n) (1) chasing down; pushing down; deposing; ousting; (2) sacrificing to create a shortage of liberties, then capturing (in the game of go)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タイムスライシング[たいむすらいしんぐ, taimusuraishingu] time slicing
ポリシング[ぽりしんぐ, porishingu] policing
修理[しゅうり, shuuri] repair (vs), servicing
規制[きせい, kisei] (traffic) policing
規制機能[きせいきのう, kiseikinou] control function, regulatory function, policing function

icing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีบปาก[v.] (jīppāk) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
จีบปากจีบคอ[v.] (jīppākjīpkh) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
การหั่นเต๋า[n. exp.] (kān han tao) EN: dicing FR:
การกำหนดราคา[n. exp.] (kān kamnot ) EN: pricing FR:
การแข่งขันด้านราคา[n. exp.] (kān khaengk) EN: competitive pricing FR:
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal FR: fixation du prix [f]
การตั้งราคาผลิตภัณฑ์[n. exp.] (kān tang rā) EN: product pricing FR:
การตั้งราคาสินค้า[n. exp.] (kān tang rā) EN: captive product pricing FR:
การตั้งราคาตามตลาด[n. exp.] (kān tang rā) EN: market pricing FR:
การแถลง[n.] (kān thalaēn) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication FR: déclaration [f]
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
กลยุทธ์การตั้งราคา[n. exp.] (konlayut kā) EN: pricing strategy FR:
หลงใหล[adv.] (longlai) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly FR:
ปากหนัก[v.] (pāknak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling FR:
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
ร่า[adj.] (rā) EN: happy ; joyful ; rejoicing ; smiling all over FR: heureux ; réjoui ; gai ; joyeux
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:
อย่างยวนใจ[adv.] (yāng yūanja) EN: enticingly ; seductively FR:
ยวนตา[adj.] (yūan tā) EN: inviting ; charming ; enticing FR:
ยั่วยวน[adj.] (yūayūan) EN: enticing ; provocative ; sexy ; seductive ; voluptuous FR: voluptueuse

icing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spritzbeutel {m} [cook.]piping bag [Br.]; icing bag [Am.]
Selbstklebeband {n}adhesive splicing tape
Schnittkäse {m} [cook.]cheese suitable for slicing; hard cheese
Lasche {f}cover plate; splicing plate
Musik {f} | einschmeichelnde Musik | serielle Musikmusic | enticing music | serial music
Preisermittlung {f}price calculation; calculation of prices; pricing
frohlockend {adv}rejoicingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า icing
Back to top