ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deformed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deformed*, -deformed-

deformed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deformed (adj.) พิกลพิการ See also: ผิดรูปร่าง, ผิดปกติ, น่าเกลียด Syn. ugly
English-Thai: HOPE Dictionary
deformed(ดิฟอร์มดฺ') adj. ผิดรูป,เสียโฉม,พิการ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deformedลักษณะบิดเบี้ยว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิกลพิการ (adj.) deformed See also: crippled Syn. พิการ
มือแป (v.) deformed
วิกล (adj.) deformed See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
แป (adj.) deformed See also: flat, ankylosed Syn. พิการ
แป (v.) deformed Syn. มือแป
ไม่ปกติ (adj.) deformed See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect Syn. อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
ผิดรูปผิดร่าง (v.) be deformed See also: be contorted, be misshapen, be distorted Syn. ผิดแบบ
ผิดลักษณะ (v.) be deformed See also: be contorted, be misshapen, be distorted Syn. ผิดแบบ, ผิดรูปผิดร่าง
ผิดแบบ (v.) be deformed See also: be contorted, be misshapen, be distorted Syn. ผิดรูปผิดร่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just tell that deformed Scottish gorilla to shut his fat face.ช่วยไปบอกไอ้กอริลล่าสก็อตด้วยว่า ให้หุบปากซะ
Apparently displaying the deformed isn't dignified.เพราะพวกนั้นคิดว่าการแสดงของพวกพิกลพิการ มันดูไม่มีเกียรติ
Jesus Christ! Put that deformed nut bag away, will ya?พระเจ้า เก็บพวงไข่พิการ ออกไปไกลๆ ได้ไหม
He was deformed like him.พิการเหมือนกับไอ้ตัวนี้
No! You haven't idealized mankind, you've deformed it.ไม่, โลกมีมนุษย์ที่ดีเลิศอยู่แล้ว แต่ทำให้เละกันซะเอง
Well, while the rest of us had our talons deformed too.ขณะพวกเราที่เหลือ ต้องพิการเหมือนเขา
I'm not hearing the cries of a deformed creature yearning to be king."หมู่เมฆามืดครึ้มเหนือบ้านเรา ดั่งความใกล้ชิดของท้องทะเลใต้พสุธา
Strange stories about these deformed people.เรื่องแปลกๆนี้เกี่ยวกับผู้คนหน้าตาประหลาดทั้งนั้นเลย
And this moth and that deformed manและเจ้าผีเสื้อกลางคืนตัวนี้และผู้ชายที่เปลี่ยนรูปร่างคนนั้น
Allows us to see these deformed peopleเป็นตัวการที่ทำให้เราเห็นคนพวกนั้นเปลี่ยนรูปร่างไป
The original pulse deformed the whole town.คลื่นอันเดิมมีผลต่อคนทั้งเมือง
She's like the bartender I never had. Aw. So, sweetheart, your mother tells me you have a deformed kidney.เธอเป็นบาร์เทนเดอร์แบบที่ไม่มีใครเหมือนเลยล่ะ แม่เธอบอกว่าไตเธอพิการหรือ

deformed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畸形儿[jī xíng ér, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄦˊ, 畸形儿 / 畸形兒] deformed child; child with birth defect
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, 哩溜歪斜] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side
变形[biàn xíng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 变形 / 變形] deformation; to become deformed; to change shape; to morph

deformed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇形児;畸形児[きけいじ, kikeiji] (n) deformed child
片端;片輪[かたわ, katawa] (adj-na,n) (1) (sens) crippled; deformed; (2) imperfect; incomplete; (3) (片輪 only) one wheel

deformed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
บุบบิบ[adj.] (bupbip) EN: distorted ; deformed FR:
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
คอก[v.] (khøk) EN: deformed ; crippled FR:
โกก[adj.] (kōk) EN: deformed FR:
กูด[adj.] (kūt) EN: contorted ; deformed ; curled ; crinkled FR:
ไม่สมประกอบ[adj.] (mai somprak) EN: deformed ; abnormal FR: difforme
หงิก[adj.] (ngik) EN: bent ; distorted ; crooked : crinkled ; deformed FR: frisé ; bouclé
หงิก ๆ งอ ๆ[adj.] (ngik-ngik n) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
หงิกงอ[adj.] (ngik-ngø) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
พิกลพิการ[adj.] (phikon phik) EN: deformed ; crippled ; having a physical defect FR:
ผิดลักษณะ[v. exp.] (phit laksan) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted FR:
ผิดรูป [adj.] (phit rūp) EN: misshapen ; deformed FR:
ผิดรูปผิดร่าง[v.] (phitrūpphit) EN: be deformed FR:
ผิดรูปผิดร่าง[adj.] (phitrūpphit) EN: different (form or shape) ; distorted ; deformed FR: déformé ; avachi
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlap) EN: disabled ; maimed ; crippled ; deformed FR: infirme ; impotent ; estropié
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect FR:

deformed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missgeburt {f} [med.] | eine Missgeburt habendeformed baby; deformed person; deformed animal | to miscarry
Betonformstahl {m}deformed bar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deformed
Back to top