ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impartial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impartial*, -impartial-

impartial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impartial (adj.) ยุติธรรม See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Syn. equal, unbiased, unprejudiced Ops. biased, prejudiced
impartiality (n.) ความถูกต้อง See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง Syn. fairness, justice
impartiality (n.) ความยุติธรรม See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา Syn. justice Ops. injustice, unfairness
impartiality (n.) ความเป็นกลาง See also: สถานภาพเป็นกลาง, สถานะที่เป็นกลาง
impartiality (n.) การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง Syn. detachment Ops. prejudice, partiality
impartially (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค Syn. equally, fair Ops. unequally, unfair
English-Thai: HOPE Dictionary
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม,ไม่เอนเอียง,ไม่มีคติ., See also: impartiality,impartialness n., Syn. just,fair
English-Thai: Nontri Dictionary
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เข้าใครออกใคร (v.) be impartial See also: be unbiased, be unprejudiced, be disinterested Syn. เป็นกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm even impartial towards the gloriously endowed Miss Wexford...มันไม่ยุติธรรมต่อ มิสเวกซ์ฟอร์ดผู้งดงาม
Well, you've clearly made up your mind not To be impartial in this case.เห็นชัดว่าคุณทำใจ ให้เป็นกลางไม่ได้
You are the most Honest and impartial person i know.คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และ ยุติธรรมที่สุดที่ผมรู้จัก
This is Ellegua, the deity of the crossroads, a trickster and the impartial enforcer of justice.นี่คือเอลเลกัว เทพแห่งทางแยก นักล่อลวงและผู้ผดุงความยุติธรรม
"The only remaining option was to find an impartial observer"ทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือ หาผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลาง
I'd feel much better if our deal had a more impartial guarantor.ข้าคงจะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย หากข้อตกลงของพวกเรา มีผู้ค้ำประกันที่มีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
This must be seen as the impartial will of the Prefect.ให้เห็นว่าเป็นเจตนารมณ์ ที่เป็นกลางของท่านเจ้าเมือง
This way we'll be impartial, not knowing whose bottom we are viewingทางนี้ที่เรา'จะได้ยุติธรรม, ไม่ สิ่งที่สร้างพื้นฐานเราดู
I am impartial, so it should all work out.ผมไม่มีส่วนได้เสียกับฝั่งไหน ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่แฟร์
Well, I find computers are more impartial.ผมค้นพบว่าคอมพิวเตอร์มีความยุติธรรมดี
I have to be impartial, or the game has no meaning.ไม่งั้นเกมนี้ก็ไม่มีความหมาย
When he is impartial, if factions don't form, the King must keep it smooth.เมื่อเขาเป็นธรรม ถ้ายังสร้างกลุ่มไม่ได้ กษัตริย์ต้องทำให้ทุกอย่างราบรื่น

impartial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
均等[jūn děng, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ, 均等] equal; impartial; fair
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 不偏不倚] even-handed; impartial; unbiased
公平[gōng píng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, 公平] fair; impartial
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 中立性] impartiality; neutrality
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, 秉公] justly; impartially

impartial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested)
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) impartiality; fairness
公平[こうへい, kouhei] (adj-na,n) fairness; impartial; justice; (P)
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na,n,adj-no) impartiality; fair play
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P)
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na,n) impartiality; (P)

impartial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เข้าข้าง[adj.] (mai khaokhā) EN: impartial ; neutral FR: impartial ; neutre
ไม่เข้าข้างฝ่ายใด[v. exp.] (mai khaokhā) EN: be impartial FR:
ไม่เข้าข้างฝ่ายใด[adj.] (mai khaokhā) EN: impartial FR: impartial
ไม่เข้าใครออกใคร[v.] (maikhaokhra) EN: be impartial ; be neutral FR: être impartial ; être neutre
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īen) EN: impartial ; unbiased ; fair FR: impartial
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: impartial ; just ; fair ; without prejudice ; unbiased FR: impartial
เที่ยงธรรม[adj.] (thīengtham) EN: just ; fair ; impartial ; righteous ; dispassionate FR: juste ; équitable ; impartial
เที่ยงตรง[adj.] (thīengtrong) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright ; impartial ; just FR: exact ; juste
ตรง[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial ; loyal
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
ความไม่ลำเอียง[n. exp.] (khwām mai l) EN: impartiality ; fairness FR: impartialité [f]
ความเป็นกลาง[n.] (khwām penkl) EN: neutrality ; impartiality ; objectivity FR: neutralité [f] ; impartialité [f] ; objectivité [f]
ไม่เลือกหน้า[adv.] (mai leūak n) EN: without discrimination ; without distinction;impartially FR: sans discrimination ; sans distinction
สมานัตตตา[n.] (samānattatā) EN: constancy ; impartiality FR:
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness FR: équité [f] ; impartialité [f]
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
อุเบกขา[n.] (ubēkkhā) EN: equanimity ; impartiality ; neutral feeling FR:
อย่างยุติธรรม[adj.] (yāng yutith) EN: fairly ; impartially FR:
ยุติธรรม[n.] (yuttitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]
ยุติธรรม[adv.] (yuttitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally FR:

impartial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvoreingenommen; unbefangen {adj} | unvoreingenommener; unbefangener | am unvoreingenommensten; am unbefangenstenimpartial | more impartial | most impartial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impartial
Back to top