ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doubt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doubt*, -doubt-

doubt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doubt (n.) ความสงสัย See also: ความคลางแคลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่เชื่อถือ Syn. dubiety, qualm, scruple, mistrust Ops. trust, certainty
doubt (vt.) สงสัย See also: ไม่แน่ใจ, คลางแคลงใจ Syn. beware, contest Ops. believe, trust, rely on
doubt of (phrv.) สงสัยในเรื่อง See also: สงสัยเกี่ยวกับ, ไม่แน่ใจในเรื่อง
doubter (n.) ผู้สงสัย Syn. skeptical, questioner Ops. believer
doubter (n.) ผู้สงสัย Syn. skeptic, questioner Ops. believer
doubtful (adj.) สงสัย See also: เคลือบแคลงใจ Syn. dubious, indefinite Ops. definite, certain
doubtfully (adv.) อย่างสงสัย See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ Syn. dubiously
doubtfulness (n.) ความสงสัย
doubting (adj.) น่าสงสัย See also: น่าคลางแคลงใจ
doubting Thomas (idm.) คนที่ไม่เชื่อสิ่งใดหากปราศจากข้อพิสูจน์ / หลักฐาน
doubtless (adv.) อย่างไม่มีข้อสงสัย See also: อย่างแน่นอน Syn. undoubtedly, surely
doubtlessly (adv.) แน่นอน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. certainly
doubtlessly (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างมั่นใจ, อย่างแน่วแน่ Syn. certainly, definitely
English-Thai: HOPE Dictionary
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
English-Thai: Nontri Dictionary
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtสงสัย,ความสงสัยไม่แน่ใจ [การแพทย์]
Doubtful accountsหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กังขา (v.) doubt See also: suspect, wonder Syn. สงสัย
กินแหนง (v.) doubt See also: suspect, distrust, mistrust Syn. กินแหนงแคลงใจ, แคลงใจ, สงสัย
กินใน (v.) doubt See also: distrust, mistrust, suspect Syn. กินใจ, แคลงใจ, แหนงใจ
ข้อกังขา (n.) doubt See also: suspicion, question Syn. ข้อสงสัย
ข้อสงสัย (n.) doubt See also: suspicion Syn. ปัญหา, คำถาม
คลางแคลงใจ (v.) doubt See also: suspect, unsure Syn. แคลงใจ, คลางแคลง, ระแวง, สงสัย Ops. แน่ใจ, วางใจ
ความกังขา (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความสนเท่ห์, ศังกา
ความกังขา (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความสนเท่ห์, ศงกา
ความกังขา (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความสนเท่ห์
ความฉงน (n.) doubt See also: suspect, puzzle, perplexity, bewilderment, scepticism Syn. ความสงสัย, ความสนเท่ห์
ความฉงนสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspect, puzzle, perplexity, bewilderment, scepticism Syn. ความฉงน, ความสงสัย, ความสนเท่ห์
ความสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ศังกา
ความสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ศงกา
ความสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา
ความสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspect, puzzle, perplexity, bewilderment, scepticism Syn. ความฉงน, ความสงสัย
ค้างคาใจ (v.) doubt See also: suspect Syn. สงสัย, ข้องใจ
ฉงน (v.) doubt See also: wonder, suspect, question, query Syn. สงสัย, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์
ฉงนฉงาย (v.) doubt See also: wonder, suspect, question, query Syn. ฉงน, สงสัย, ฉงนสนเท่ห์
ฉงนสนเท่ห์ (v.) doubt See also: wonder, suspect, question, query Syn. ฉงน, สงสัย, ฉงนฉงาย
ฉงนใจ (v.) doubt See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I doubt thatฉันก็ว่าอย่างนั้นแหล่ะ
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
There is no doubt about thatไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น
No doubt he liked to do soไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาชอบทำอย่างนั้น
I'm starting to doubt your resolve!ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
She was doubtful about whether to go or notเธอสงสัยว่าไปหรือไม่ไปดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says no doubt you've heard about Osterlich.เขาว่า ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ได้ยินมา เกี่ยวกับ ออสตินลิค
It must have been about two years ago now. Of course, there was no doubt about it.คงผ่านมาได้ซัก 2 ปีเเล้ว ไม่ต้องสงสัยเลย
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
He's guilty for sure. Not a doubt in the whole world.เขามีความผิดแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในโลกทั้ง
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ
He has no doubt that you will repay it.He has no doubt that you will repay it.
It's a hat, it's a hat There's no doubt of it, it's a hat"รูปหมวกไง ไม่ต้องสงสัย ใช่หมวกแน่ ๆ"
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น

doubt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
疑冰[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, 疑冰] ignorant; doubt stemming from ignorance; (a summer insect has no word for ice, Zhuangzi 莊子|庄子)
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, 毫无疑问 / 毫無疑問] certainty; without a doubt
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 恛] disordered; indistinct doubtful; blurred
[nǐ, ㄋㄧˇ, 儗] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate
疑念[yí niàn, ㄧˊ ㄋㄧㄢˋ, 疑念] doubt
置疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, 置疑] doubt
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, 功到自然成] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw)
半信半疑[bàn xìn bàn yí, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄢˋ ㄧˊ, 半信半疑] half-believe, half-doubt
疑虑[yí lǜ, ㄧˊ ㄌㄩˋ, 疑虑 / 疑慮] hesitation; misgivings; doubt
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
无疑[wú yí, ˊ ㄧˊ, 无疑 / 無疑] no doubt; undoubtedly
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, 明明] obviously; plainly; undoubtedly
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, 当然 / 當然] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, 斩钉截铁 / 斬釘截鐵] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt
疑团[yí tuán, ㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 疑团 / 疑團] suspicion; doubts and suspicions; a chain of suspicions
狐疑[hú yí, ㄏㄨˊ ㄧˊ, 狐疑] suspicious; in doubt
未定[wèi dìng, ㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 未定] undecided; indeterminate; still in doubt
消释[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, 消释 / 消釋] to dispel (doubts); to clear up (misunderstanding)
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly

doubt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt
ダウト[, dauto] (n) doubt
に違いない[にちがいない, nichigainai] (exp) I am sure; no doubt that; must; must have (done)
合理的疑いを越えて[ごうりてきうたがいをこえて, gouritekiutagaiwokoete] (exp) beyond reasonable doubt
懐疑心[かいぎしん, kaigishin] (n) skepticism; scepticism; doubt
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P)
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved
ウェディングブルー[, uedeinguburu-] (n) (See マリッジブルー) pre-nuptial doubts (wasei
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P)
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P)
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P)
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ...
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P)
[さぞ, sazo] (adv) (uk) (See 嘸かし,嘸や) I am sure; certainly; no doubt; (P)
四十不惑[しじゅうふわく, shijuufuwaku] (exp) At forty, one has no doubts. (Confucius)
小首を傾げる;小首をかしげる[こくびをかしげる, kokubiwokashigeru] (exp,v1) to bend one's head slightly to one side; to look slightly doubtful
差し挟む;挟む;差し挾む[さしはさむ, sashihasamu] (v5m,vt) (1) to insert; (2) to interrupt; to slip in a word; (3) to harbor (e.g. doubts); to harbour; to entertain (e.g. a theory)
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
念晴らし;念晴し[ねんばらし, nenbarashi] (n) clearing one's heart of doubts; reassuring oneself
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious
惑う[まどう, madou] (v5u,vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P)
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P)
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
正しく[まさしく, masashiku] (adv) surely; no doubt; evidently
氷釈[ひょうしゃく, hyoushaku] (n,vs) melting like ice; dispelling doubts
[ぎ, gi] (n) doubt; distrust; suspicion (of)
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑いを晴らす[うたがいをはらす, utagaiwoharasu] (exp,v5s) to dispel doubts
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust

doubt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain FR: douter
ฉงาย[v.] (cha-ngāi) EN: doubt FR:
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
เอะใจ[v.] (ejai) EN: suspect ; doubt FR:
แก้ข้อข้องใจ[v. exp.] (kaē khø khǿ) EN: dispel sb's doubt FR:
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder FR: douter
ขจัดความสงสัย[v. exp.] (khajat khwā) EN: dispel doubt FR:
ค้างคาใจ[v. exp.] (khāng khā j) EN: doubt ; be doubtful FR:
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious ; suspect FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
คลางแคลง[v.] (khlāngkhlaē) EN: suspect ; doubt ; have doubts ; be suspicious FR: suspecter
คลางแคลงใจ[v.] (khlāngkhlaē) EN: doubt FR:
ข้อกังขา[n.] (khøkangkhā) EN: doubt ; suspicion ; question FR: doute [m] ; suspicion [f]
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth) FR:
ข้องใจว่า...[v. exp.] (khǿngjai wā) EN: doubt if … FR:
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: doubt ; suspicion FR: doute [m] ; suspicion [f] ; question [f]
ข้อสงสัยอันมีเหตุผล[n. exp.] (khøsongsai ) EN: reasonable doubt FR:
ความระแวง[n.] (khwām rawaē) EN: suspicion ; mistrust ; doubt FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กินแหนง[v.] (kinnaēng) EN: be on the outs ; have something between ; doubt ; suspect ; distrust ; mistrust FR:
กินแหนงแคลงใจ[v. exp.] (kinnaēng kh) EN: doubt FR: être sur ses gardes
กินใน[v.] (kinnai) EN: suspect ; be suspicious ; doubt FR: être soupçonneux
ไม่ไว้ใจ[v. exp.] (mai waijai) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect FR: se méfier de
แน่ชัด[adv.] (naēchat) EN: clearly ; without a doubt ; definitely FR: clairement
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust FR: soupçonner ; suspecter
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust FR: être soupçonneux
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: lust ; ill will ; sloth in indolence ; anxiety and doubt FR:
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt ; be wary ; be mistrustful ; suspect ; distrust FR: suspecter ; être soupçonneux ; être sur ses gardes
ศงกา[n.] (songkā) EN: doubt ; suspicion FR: doute [m]
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query FR: douter ; être perplexe
สอดแคล้ว[v.] (søtkhlaēo) EN: doubt FR:
ติดใจ[v.] (titjai) EN: doubt ; question FR:
วิจิกิจฉา[n.] (wijikitchā) EN: doubt , skepticism ; scepticism FR:
วิมัติ[n.] (wimat) EN: doubtfulness ; doubt ; suspicion FR: doute [m]
ฉงน[adj.] (cha-ngon) EN: puzzled ; sceptical ; dubious ; doubtful FR: sceptique
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
แก้ฉงน[v. exp.] (kaē cha-ngo) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts FR: dissiper le doute

doubt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt
Neuheitsbedenken {n}doubt about novelty
fraglich; zweifelhaft {adj} | fraglicher; zweifelhafter | am fraglichsten; am zweifelhaftestendoubtful | more doubtful | most doubtful
zweifelnd {adj} | zweifelnder | am zweifelndstendoubting | more doubting | most doubting
zweifellos {adj} | zweifelloser | am zweifellosestendoubtless | more doubtless | most doubtless
zweifelsfrei {adj}free of doubt; absolutely certain; doubtless
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts
Gewissenszweifel {m}moral doubts
unzweifelhaft {adv}undoubtedly
zweifellos; fraglos; unweigerlich {adv}undoubtedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doubt
Back to top