ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mistrust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mistrust*, -mistrust-

mistrust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mistrust (n.) ความไม่ไว้วางใจ See also: ความไม่เชื่อใจ Syn. distrust, suspicion Ops. confidence, trust
mistrust (vt.) ไม่เชื่อใจใน See also: ไม่ไว้ใจ Syn. suspect, distrust Ops. trust
mistrustful (adj.) ซึ่งไม่ไว้วางใจ See also: ซึ่งน่าสงสัย Syn. dubious, skeptical, doubtful, suspicious
mistrustfully (adv.) อย่างไม่น่าไว้วางใจ See also: อย่างน่าสงสัย
English-Thai: HOPE Dictionary
mistrust(มิสทรัสทฺ') n. การขาดความไว้วางใจ,การขาดความมั่นใจ vt. ไม่ไว้วางใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
mistrust(n) ความแคลงใจ,ความไม่เชื่อใจ,ความไม่ไว้ใจ
mistrustful(adj) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mistrustไม่วางใจ, ความไม่ไว้วางใจ, ขาดความไว้วางใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You had a fundamental mistrust of me before this incident!คุณมีอคติกับผมอยู่ก่อนที่จะเกิดเรื่อง
You made me mistrust my gut because I wanted to believe you!คุณทำให้ฉันสัญชาติญาณของฉันผิด เพราะว่าฉันอยากจะเชื่อคุณ
Loyalties forged in apprehension and mistrust are tenuous at best...ความภักดีจอมปลอม ในความกลัวและความหวาดระแวง ไร้ความหมายที่สุด...
It infects the mind, creating a mistrust of people's motives and of one's own perceptions.ทำให้จิตใจติดเชื้อ สร้างความไม่เชื่อใจ ในเป้าหมายของผู้อื่น และในการรับรู้ของตนเอง
The S.E.C. has been harassing my family's company for months and is now attempting to trade on the mistrust the public has of me to build a baseless case against it.ก.ล.ต.คุกคามบริษัทของ ครอบครัวผมมาหลายเดือน และตอนนี้พวกเขาพยายามที่จะขายมัน จากความไม่เชื่อใจ ของประชาชนที่มีต่อผม
If you mistrust fancy people so much, why were you in such a hurry to trust her?ถ้าเจ้าไม่ไว้ใจคนมั่งมีถึงเพียงนั้น ทำไมถึงรีบไว้ใจนางถึงเพียงนั้น?
* Much mistrust, love gone behind... * April.* เบื้องหลังรักนั้นวางใจไม่ได้...
Your species is naturally mistrusting.พวกคุณเป็นเผ่าพันธุ์ โดยธรรมชาติแล้วไม่ค่อย เชื่อใจอะไร
Living on earth has made you mistrustful.การอยู่บนโลกนี้ มันทำให้คุณไม่เชื่อใจ
All their doubts and mistrust.ความสงสัยของเขา และ ความไม่ไว้ใจ
He went against Emperor Gaozu of Han's orders and began to be mistrusted, and, ultimately, he was killed.เขาขัดคำสั่งจักรพรรดิ์เกาซูแห่งราชวงศ์ฮั่น และไม่ได้รับการไว้วางใจ และในที่สุดเขาถูกสังหาร
But nothing's more contagious than mistrust.แต่ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่า/Nความไม่ไว้ใจกัน

mistrust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, 不信任] mistrust

mistrust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P)

mistrust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ความระแวง[n.] (khwām rawaē) EN: suspicion ; mistrust ; doubt FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
กินแหนง[v.] (kinnaēng) EN: be on the outs ; have something between ; doubt ; suspect ; distrust ; mistrust FR:
ไม่ไว้ใจ[v. exp.] (mai waijai) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect FR: se méfier de
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust FR: être soupçonneux
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāph) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting ; dubious FR:
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt ; be wary ; be mistrustful ; suspect ; distrust FR: suspecter ; être soupçonneux ; être sur ses gardes

mistrust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Misstrauen {n}mistrustfulness
misstrauisch {adv}mistrustfully
misstrauisch {adv}mistrustingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mistrust
Back to top