ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scruple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scruple*, -scruple-

scruple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scruple (n.) ศีลธรรม See also: จรรยา, ความลังเลใจ, ความกระดากใจ, ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา Syn. compunction, qualm
scruple (vi.) รู้สึกกระดากใจ See also: คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา
scruple (n.) หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 20 เกรม หรือ 1.3 กรัม See also: จำนวนเล็กน้อยมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
English-Thai: Nontri Dictionary
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After abusing you so to your face, I could have no scruple in abusing you to all your relations.หลังจากที่หยาบคายกับคุณแล้ว ฉันไม่สามารถที่จะ ลดความตะขิดตะขวงใจที่ได้ว่าร้ายคุณไป
Perhaps these offences might have been overlooked had not your pride been hurt by my scruples about our relationship.ถ้าไม่ใช่เพราะความทะนงตนของคุณเสียไป เพราะฉันไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเรา
Hey, look, I know you have morals and scruples, And that's fine... sort of.เฮ้ ฟังนะ ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณ และศีลธรรม ไม่เป็นไร ทำนองนั้น
I know you have morals and scruples, and that's fine... 22 years ago a took a case that changed my life forever.ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณและศีลธรรม,และนั้นไม่เป็นไร เมื่อ22ปีที่แล้ว คดีนั้นได้เปลี่ยนผมไปตลอดกาล
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ
And astounding lack of scruples would precludeและความประหลาดใจต่อความไร้ศีลธรรมจะขัดขวาง
My role is to be sly, obsequious and without scruples.ข้าจำเป็นต้องมีเล่ห์เหลี่ยม ช่างประจบและไร้ซึ่งศีลธรรม
Suddenly you have scruples?ทั้งๆที่คุฯเพิ่ฝทำมาเนี่ยนะ

scruple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
拘忌[jū jì, ㄐㄩ ㄐㄧˋ, 拘忌] scruple
顾忌[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, 顾忌 / 顧忌] scruple

scruple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクループル[, sukuru-puru] (n) scruple
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
気兼ね[きがね, kigane] (adj-na,n,vs) hesitance; diffidence; feeling constraint; fear of troubling someone; having scruples about doing something; (P)
疑念[ぎねん, ginen] (n) doubt; suspicion; misgivings; scruples; (P)

scruple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ธรรมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธัมมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scruple
Back to top