ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suspicion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suspicion*, -suspicion-

suspicion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suspicion (n.) ความคลางแคลงใจ See also: ความระแวง, ความสงสัย, ความหวาดระแวง, ความไม่ไว้วางใจ Syn. distrust, doubt, mistrust, wariness
suspicion (n.) ร่องรอย See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, รอยแต้มเล็กน้อย Syn. hint, trace, tinge
English-Thai: HOPE Dictionary
suspicion(ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย., Syn. doubt,distrust ###A. trust
English-Thai: Nontri Dictionary
suspicion(n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suspicionความสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความระแวง (n.) suspicion See also: mistrust, doubt Syn. ความแคลงใจ, ความระแวงสงสัย Ops. ความไว้วางใจ, ความเชื่อมั่น
ความระแวงสงสัย (n.) suspicion See also: mistrust, doubt Syn. ความแคลงใจ Ops. ความไว้วางใจ, ความเชื่อมั่น
ความหวาดระแวง (n.) suspicion See also: mistrust, distrust Syn. ความสงสัย, ความระแวง
ความแคลงใจ (n.) suspicion See also: mistrust, doubt Syn. ความระแวงสงสัย Ops. ความไว้วางใจ, ความเชื่อมั่น
พิรุธ (n.) suspicion See also: defect
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm trying to clear her name of the suspicion of suicide.ฉันพยายามจะกู้ชื่อให้หล่อน จากข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย
It's my suspicion that once he hacked into her ghost he'd use her to assassinate the key delegates.ผมสันนิษฐานว่า เขาคงเจาะเข้าไปใน"จิต"ของเธอ.. , – เพื่อใช้เธอลอบฆ่าหัวหน้าการทูต...
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้
Still she came, unaware of the suspicion that preceded her.เธอมาอย่างเงียบๆ โดยไม่ตระหนักถึง ความเคลือบแคลงที่เธอต้องเผชิญ
Sir Te believes it's a ploy to cast suspicion on Governor Yu.ท่านทีเชื่อว่ามันเป็นแผน สร้่างความสงสัยให้สงสัยผู้ว่าฯ ยู
Any disturbance will cast suspicion on him.ความไม่สงบ จะทำให้เขาต้องสงสัย
Trey talked to the police this morning, and he confirmed their suspicion that it was you who shot him.เทรย์คุยกับตำรวจเมื่อเช้านี้ แล้วเขาก็ทำให้ พวกนั้นแน่ใจเลย ว่าเป็นเธอที่ยิงเขา
On such occasions, the proud man steps forth to meet you not with cordiality, but with the suspicion of one who reconnoitres an enemy...ในโอกาสเช่นนั้น ชายที่ทะนงตน จะกล้าเข้ามาหา ไม่ใช่อย่างเป็นมิตร แต่ด้วยความไม่ไว้วางใจของผู้ซึ่ง กำลังสำรวจศัตรู
Your behavior has raised suspicion among the men, and now we discover that Eddie Beagle is not your real name.พฤติกรรมของคุณน่าสงสัย เราเลยสืบค้น.. เอ็ดดี้ บีเกิลไม่ใช่ชื่อจริง แท้จริงเป็นอาร์เธอร์ เบ็กเกอร์
Amane Misa was arrested for the suspicion of being the Second Kira.เราจัยอามาเนะ มิสะ ผู้ต้องสงสัยเป็นคิระที่2
You see no suspicion in Dad's case.คุณไม่เห็นพิรุธในคดีของพ่อฉันเหรอ
He's being held on suspicion of murder.พี่ชายเธอ ถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกร

suspicion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
嫌隙[xián xì, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 嫌隙] hostility; animosity; suspicion
嫌忌[xián jì, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧˋ, 嫌忌] suspicion
嫌猜[xián cāi, ㄒㄧㄢˊ ㄘㄞ, 嫌猜] suspicion
嫌疑[xián yí, ㄒㄧㄢˊ ㄧˊ, 嫌疑] suspicion; (be) suspected (of)
疑团[yí tuán, ㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 疑团 / 疑團] suspicion; doubts and suspicions; a chain of suspicions
疑心[yí xīn, ㄧˊ ㄒㄧㄣ, 疑心] suspicion

suspicion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪推量[わるずいりょう, waruzuiryou] (adj-na,n) distrust; unjust suspicion
核疑惑[かくぎわく, kakugiwaku] (n,adj-no) suspicion of having (or to be making) nuclear weapons
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption
[ぎ, gi] (n) doubt; distrust; suspicion (of)
疑いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion
疑いを抱く[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious
邪推[じゃすい, jasui] (n,vs) distrust; unjust suspicion
兄ちゃん[にいちゃん, niichan] (n) (1) (my) older brother; (2) sonny (with a nuance of suspicion); lad; (P)
嫌い[きらい, kirai] (adj-na,n) (1) dislike; hate; (suf) (2) suspicion; tendency; smack (of); (P)
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P)
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P)
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust
疑心[ぎしん, gishin] (n) doubt; suspicion; fear; apprehension; (P)
疑念[ぎねん, ginen] (n) doubt; suspicion; misgivings; scruples; (P)
疑惑[ぎわく, giwaku] (n,adj-no) doubt; misgivings; distrust; suspicion; (P)
疑感[ぎかん, gikan] (n) (feelings of) doubt; misgivings; suspicion; qualms

suspicion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อกังขา[n.] (khøkangkhā) EN: doubt ; suspicion ; question FR: doute [m] ; suspicion [f]
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: doubt ; suspicion FR: doute [m] ; suspicion [f] ; question [f]
ความระแวง[n.] (khwām rawaē) EN: suspicion ; mistrust ; doubt FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; stigma ; cause for suspicion FR: souillure [f] ; impureté [f]
ศงกา[n.] (songkā) EN: doubt ; suspicion FR: doute [m]
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsa) EN: be under suspicion FR: être soupçonné ; être suspecté
วิมัติ[n.] (wimat) EN: doubtfulness ; doubt ; suspicion FR: doute [m]

suspicion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dopingverdacht {m}suspicion of having taken drugs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suspicion
Back to top