ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divorce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divorce*, -divorce-

divorce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divorce (n.) การแตกแยก See also: การแยกจากกัน
divorce (n.) การหย่า See also: การหย่าร้าง Syn. separation, disunion, disjunction Ops. union, fusion
divorce (vt.) แยกออก See also: แยกเป็นสองส่วน Syn. divide, part, split Ops. unite, connect
divorce (vt.) หย่า See also: เลิก, ร้าง, หย่าร้าง, หย่าขาด
divorce (vi.) หย่าร้าง See also: หย่าขาด, เลิกร้าง
divorce from (phrv.) หย่ากับ See also: เลิกร้างกับ
divorcee (n.) หญิงที่หย่ากับสามีแล้ว
divorcement (n.) การหย่าร้าง See also: การแยกกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
divorcee(ดิวอร์ซี') n. หญิงที่หย่ากับสามีแล้ว.
divorcement(ดิวอร์ส'เมินทฺ) n. การหย่าร้าง,การแยกออก,การตัดขาด (piece of turf)
English-Thai: Nontri Dictionary
divorce(n) การหย่า,การตัดขาด,การแยกทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divorceการหย่า, การหย่าร้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
divorceeผู้หย่า (หญิง), ผู้หย่าร้าง (หญิง) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Divorceการหย่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยกเลิก (n.) divorce Syn. การเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การหย่าร้าง, การร้าง
การร้าง (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การหย่าร้าง
การหย่า (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การหย่าร้าง, การร้าง
การหย่าร้าง (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การร้าง
การเลิก (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การหย่าร้าง, การร้าง
การแยกกัน (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกทาง, การหย่าร้าง, การร้าง
การแยกทาง (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกกัน, การหย่าร้าง, การร้าง
หย่า (v.) divorce See also: get a divorce Syn. ร้าง, หย่าร้าง, แยกกัน, เลิกกัน, แยกทาง
หย่าขาด (v.) divorce See also: dissolve a marriage, annul Syn. หย่า, หย่าร้าง
หย่าร้าง (v.) divorce See also: separate Syn. หย่า, เลิกร้าง, แยกทาง Ops. แต่งงาน, สมรส
เลิกร้าง (v.) divorce See also: separate Syn. หย่าร้าง, เลิก, แยกทาง
แยกทาง (v.) divorce See also: get a divorce Syn. ร้าง, หย่าร้าง, แยกกัน, เลิกกัน
แยกทาง (v.) divorce See also: separate Syn. หย่า, เลิกร้าง Ops. แต่งงาน, สมรส
แยกทาง (v.) divorce See also: separate Syn. หย่าร้าง, เลิก
ฟ้องหย่า (v.) enter a claim for divorce See also: enter suit for divorce
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก"
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
No divorce. She'll never divorce him.ไม่หย่า เธอไม่หย่ากับเขาหรอก
She'll kill him, but she won't divorce him.เธอฆ่าเขาได้ แต่ไม่มีทางหย่า
And she said she wanted a divorce in Reno.และเธอบอกว่าเธอต้องการหย่าร้างในเรโน
Please sign the enclosed divorce papers and send them to my lawyer.โปรดเซ็นต์ใบหย่าที่แนบมา และส่งกลับมาให้ทนายของฉันด้วย
Horst and I intend to be married as soon as the divorce is finalized.ฮอร์สทและฉันตั้งใจจะแต่งงานกัน ทันทีที่การหย่ามีผล
I'm her divorce lawyer.และฉันเล่นเป็นทนายคดีฟ้องหย่าของเธอ
I will divorce you so fast, it'll make your head spin.ฉันจะหย่ากับคุณให้เร็วที่สุดและจะปั่นหัวคุณให้หมุนเลย
I filed for a divorce this morning.หนูยื่นฟ้องหย่าเมื่อเช้านี้
So when will the divorce papers be ready?เมื่อไหร่เอกสารหย่าจะเรียบร้อยสักที
Yeah, my parents put an ocean between them after the nastiest divorce ever.ใช่ พ่อแม่ฉันอยู่คนละฝั่งทะเลหลังหย่ากัน

divorce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破镜[pò jìng, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 破镜 / 破鏡] broken mirror; fig. broken marriage; divorce
离异[lí yì, ㄌㄧˊ ㄧˋ, 离异 / 離異] divorce

divorce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三行半;三下半;三下り半[みくだりはん, mikudarihan] (n) letter of divorce
人事訴訟[じんじそしょう, jinjisoshou] (n) litigation related to personal status (e.g. divorce actions, etc.)
人事訴訟事件[じんじそしょうじけん, jinjisoshoujiken] (n) litigation related to personal status (e.g. divorce actions, etc.)
協議離婚[きょうぎりこん, kyougirikon] (n) divorce by consent
審判離婚[しんばんりこん, shinbanrikon] (n) divorce by (Family Court) arbitration
暇を出す[ひまをだす, himawodasu] (exp,v5s) (1) to fire someone; to discharge someone; (2) to divorce one's wife
熟年離婚[じゅくねんりこん, jukunenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (often brought on by retirement of the husband)
破鏡[はきょう, hakyou] (n) broken mirror; marital separation; divorce
調停離婚[ちょうていりこん, chouteirikon] (n) arbitrated divorce; divorce by arbitration
離婚を申請する[りこんをしんせいする, rikonwoshinseisuru] (exp,vs-i) to file for divorce
ばついち;バツイチ[, batsuichi ; batsuichi] (n) divorced (once) (lit
不縁[ふえん, fuen] (n) divorce; unrealized marriage (prospects); unrealised marriage
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant
縁を切る[えんをきる, enwokiru] (exp,v5r) to get a divorce; to sever connections
縁切り[えんきり, enkiri] (n,vs) separation; divorce; severing of connections
行き戻り[ゆきもどり, yukimodori] (n) going and returning; divorced woman

divorce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้หย่า[v. exp.] (dāi yā) EN: obtain a divorce FR: obtenir le divorce
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against ; sue a claim for divorce FR: intenter une action en divorce
เหตุฟ้องหย่า[n. exp.] (hēt føng yā) EN: ground for divorce FR: motif de divorce [m]
เหตุหย่า[n. exp.] (hēt yā) EN: grounds for divorce FR:
จดทะเบียนหย่า[n. exp.] (jotthabīen ) EN: divorce register FR: registre des divorces [m]
การจากกัน[n.] (kān jāk kan) EN: FR: séparation [f] ; divorce [m]
การหย่า[n.] (kān yā) EN: divorce FR: divorce [m]
การหย่าโดยความยินยอม[n. exp.] (kān yā dōi ) EN: FR: divorce à l'amiable [m]
การหย่าโดยความยินยอม(ของ)ทั้งสองฝ่าย[n. exp.] (kān yā dōi ) EN: FR: divorce par consentement mutuel [m]
การแยกกัน[n. exp.] (kān yaēk ka) EN: divorce FR: divorce [m]
การแยกทาง[n. exp.] (kān yaēk th) EN: divorce FR: divorce [m]
การหย่าร้าง[n.] (kān yārāng) EN: divorce FR: divorce [m]
คดีหย่าร้าง[n. exp.] (khadī yārān) EN: divorce suit FR:
กฎหมายการหย่าร้าง[n. exp.] (kotmāi kān ) EN: divorce law FR:
กฎหมายหย่าร้าง[n. exp.] (kotmāi yārā) EN: divorce law FR: loi sur le divorce [m]
เลิกกัน[v. exp.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship FR: se séparer ; rompre ; divorcer
หย่า[v.] (yā) EN: divorce ; get a divorce FR: divorcer ; se séparer ; rompre
หย่าได้[v. exp.] (yā dāi) EN: obtain a divorce FR:
แยกทาง[v. exp.] (yaēk thāng) EN: divorce FR:
หย่าจาก...[v. exp.] (yā jāk …) EN: divorce … (sb) FR:
หย่ากัน[v.] (yā kan) EN: divorce FR: divorcer
หย่ากันแล้ว[adj.] (yā kan laēo) EN: separated FR: divorcé ; séparé
หย่าขาด[n. exp.] (yā khāt) EN: divorce ; dissolve a marriage ; annul FR: divorcer
หย่าขาดจากกัน[n. exp.] (yā khāt jāk) EN: divorce FR: divorcer ; se séparer
หย่าร้าง[v.] (yārāng) EN: divorce ; separate ; get divorced FR: répudier
หย่าร้างกับภรรยา[v. exp.] (yārāng kap ) EN: divorce one's wife FR:
หย่าร้างกับสามี[v. exp.] (yārāng kap ) EN: divorce one's husband FR:
ยื่นฟ้องหย่า[v. exp.] (yeūn føng y) EN: file a petition for divorce FR: intenter une action en divorce
แม่ร้าง[n.] (maērāng) EN: grass widow ; divorcee FR:
หนังสือหย่า[n. exp.] (nangseū yā) EN: bill of divorcement FR:
หย่าแล้ว[adj.] (yā laēo) EN: divorced FR: divorcé
หย่าร้าง[adj.] (yārāng) EN: divorced FR:

divorce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidungsklage {f}divorce suit; petition for divorce
Scheidungsgrund {m}grounds for divorce
Ehescheidungsklage {f}petition for divorce
Scheidungsurkunde {f}divorce certificate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divorce
Back to top