ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aspire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aspire*, -aspire-

aspire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aspire (vi.) มีความต้องการ See also: มีความปรารถนา, ทะเยอทะยาน Syn. yearn, want
aspire after (phrv.) อยากมี See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา Syn. aspire to
aspire to (phrv.) อยากมี See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา Syn. aspire after
English-Thai: HOPE Dictionary
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,
English-Thai: Nontri Dictionary
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด
Something none of us aspire to.บางสิ่งที่คนเราคิดไม่ถึง
We are what you aspire to, not run away from.พวกเราคือสิ่งที่นายต้องการเป็น ไม่ใช่วิ่งหนีมัน
If you aspire to inherit my property, you must prove yourself more worthy.ถ้าเธออยากได้ทรัพย์สมบัติของฉัน เธอต้องพิสูจน์ตัวของเธอว่าเธอคู่ควรกับมัน
Something to aspire to.จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา?
We can aspire to anything.เราสามารถปราถนาได้ทุกอย่าง
I, Pingan shall dream big and aspire after successข้าชื่อ ผิงอัน ตั้งความหวังไกล และอยากไปให้ถึง
It's one of the most beautiful things on earth. It's what er... what people aspire to.มันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดสิ่งนึงที่เกิดขึ้นในโลกนี้เลยล่ะ มันคือแรงบันดาลใจของผู้คน
Now, that's something to aspire to.เอาล่ะ มีบางอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้แล้ว
They should aspire to be like us,พวกเขา ควรอยากจะเป็นเหมือนเรา
Society should aspire to be more like us.สังคมควรยอมรับเราอย่างที่เป็นสิ
Someone for you to aspire to.คนๆนึงที่ลูกปรารถนาจะเป็น

aspire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热望[rè wàng, ㄖㄜˋ ㄨㄤˋ, 热望 / 熱望] aspire

aspire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
志す[こころざす, kokorozasu] (v5s,vi) to plan; to intend; to aspire to; to set aims (sights on); (P)

aspire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มักใหญ่[v.] (makyai) EN: be ambitious ; be over-ambitious ; aspire FR: être ambitieux ; aspirer à
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire FR:
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
ดูด[v.] (dūt) EN: absorb ; suck ; imbibe ; soak up ; draw in FR: absorber ; aspirer ; sucer
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
คิดถึง[v. exp.] (khittheung) EN: think of ; miss ; yearn FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดเถิง [v. exp.] (khit thoēng) EN: think of ; miss ; yearn FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
กระสัน[v.] (krasan) EN: yearn ; crave ; have a desir FR: avoir envie ; aspirer à ; désirer
สูบ[v.] (sūp) EN: suck ; draw into ; pump FR: pomper ; aspirer
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent FR: humer ; aspirer
ธนิต[adj.] (thanit) EN: aspirated FR: aspiré
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aspire
Back to top