ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

practice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *practice*, -practice-

practice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
practice (vi.) ฝึกซ้อม See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร Syn. drill, exercise, review, train
practice (vt.) ฝึกซ้อม See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร Syn. drill, exercise, review, train
practice (vt.) ทำตามหลักทางศาสนา
practice (n.) การฝึกซ้อม See also: การฝึกฝน, การฝึกหัด Syn. drill, exercise, rehearsal
practice (n.) การกระทำตามหลักศาสนา
practice (n.) วิธีปฏิบัติ See also: ภารกิจ
practice (n.) กิจวัตร See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practice chicanery (vi.) โต้เถียงเรื่องเล็กน้อย See also: โต้เถียงเรื่องไร้สาระ
Practice makes perfect. (idm.) ฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เก่งได้ See also: คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด
practiced (adj.) ชำนาญ See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์ Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced Ops. inexperienced, unadept, clumsy
English-Thai: HOPE Dictionary
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ., Syn. practised ,experienced
English-Thai: Nontri Dictionary
practice(n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
practiceการปฏิบัติ, การประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Practiceระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระทำ (n.) practice See also: performance, commitment
การปฏิบัติ (n.) practice See also: performance, commitment Syn. การกระทำ
บำเพ็ญ (v.) practice See also: conduct, behave, perform Syn. ปฏิบัติ, ทำ, ประพฤติ, กระทำ
ฝึกซ้อม (v.) practice See also: drill, coach Syn. ซ้อม, ฝึก
ระเบียบปฏิบัติ (n.) practice
หลักปฏิบัติ (n.) practice See also: rule, basic, standard Syn. กฎเกณฑ์, หลักเกณฑ์, ข้อกำหนด
หลักเกณฑ์ (n.) practice See also: rule, basic, standard Syn. กฎเกณฑ์, ข้อกำหนด
หัด (v.) practice See also: train, drill Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด Ops. ชำนาญ, ช่ำชอง
วางแผนครอบครัว (v.) practice birth control Syn. คุมกำเนิด
การฝึกสอน (n.) practice of teaching
ถือผิว (v.) practice racial discrimination See also: practice segregation, attach importance to race Syn. เหยียดสีผิว
เหยียดสีผิว (v.) practice racial discrimination See also: practice segregation, attach importance to race
ปฏิบัติธรรม (v.) practice the dharma Syn. ประพฤติตามธรรม, เจริญภาวนา
ประพฤติตามธรรม (v.) practice the dharma Syn. เจริญภาวนา
เจริญภาวนา (v.) practice the dharma Syn. ประพฤติตามธรรม
กินดอก (v.) practice usury See also: get interest, collect interest on money lent Syn. กินดอกเบี้ย
กินดอกเบี้ย (v.) practice usury See also: get interest, collect interest on money lent Syn. กินดอก
กินเจ (v.) practice vegetarianism See also: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish
กินแจ (v.) practice vegetarianism See also: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish
ทางดำเนิน (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ความประพฤติ, วิถีปฏิบัติ, นฤติการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you practice with me, please?คุณจะฝึกซ้อมกับฉันหน่อยได้ไหม ได้โปรดเถอะ?
But I did very badly in my practice test last weekแต่ฉันทำได้แย่มากๆ ตอนสอบปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่าน
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
So it would be nice to get some practiceดังนั้นมันคงดีนะที่ได้ฝึกฝนบ้าง
It's good for both of us to practiceมันดีสำหรับเราสองคนที่จะได้ฝึกฝน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can learn. You can practice on Hannah.นายเรียนรู้ได้ นายน่าจะลองกับ ฮันนาห์ เป็นคนแรกนะ
And I have to begin my practice again.และต้องเริ่มภาคปฏิบัติแล้ว
No, your work has not changed. But you don't practice medicine at the UN.ไม่ งานของคุณไม่ได้เปลี่ยน แต่คุณไม่ได้รักษาที่สหประชาชาติ
His license to practice has been lifted. Correct?ใบอนุญาตของคุณถูกยึด ถูกต้องไหม?
You know, the best place to practice lifts is in the water.รู้ไหม ที่สำหรับฝึกท่าเหิรที่ดีที่สุด คือในน้ำ
Why don't you practice a little bit.ทำไมไม่ลองซ้อมดูสักพัก .
And Sue's netball practice so it'll just have to be you for a change.ซูก็ติดซ้อมเล่นกีฬา ฉะนั้น มันเลยต้องเป็นหน้าที่ลูก
All right. Maybe I can get you one of our practice sleds.ก็ได้ ฉันอาจจะหา อันที่ใช้ซ้อม ให้นายได้
And they've been doin' very well in practice all week.และพวกเขาก็ซ้อมได้ดีเยี่ยม ตลอดทั้งอาทิตย์
Now, why don't you all practice on that, and we'll be in great shape.ทำไมพวกนายไม่เริ่มซ้อมกันล่ะ เราจะได้ดูเลิศที่สุด
Let's practice now. It's the best way to learn.ตอนนี้เริ่มฝึกได้ มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้
On the other hand this might be a good chance for you to get practice talking to the natives.จะว่าไปแล้วก็เป็นโอกาสดีที่คุณ จะได้ฝึกคุยกับคนพื้นเมือง

practice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
演武[yǎn wǔ, ㄧㄢˇ ˇ, 演武] arms drill; to practice martial arts
哑鼓[yǎ gǔ, ㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 哑鼓 / 啞鼓] drum practice pad (music); a practice drum (music)
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
偏私[piān sī, ㄆㄧㄢ ㄙ, 偏私] practice favoritism
孰能生巧[shú néng shēng qiǎo, ㄕㄨˊ ㄋㄥˊ ㄕㄥ ㄑㄧㄠˇ, 孰能生巧] practice makes perfect
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 悬壶济世 / 懸壺濟世] practice medicine or pharmacy to help the people or public
修行[xiū xíng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ, 修行] religious practice (Buddh.)
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, 实际 / 實際] actual; reality; practice
苦行[kǔ xíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, 苦行] ascetic practice
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
陋习[lòu xí, ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, 陋习 / 陋習] corrupt practice; bad habits; malpractice
向例[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 向例] custom; usual practice; convention up to now
生疏[shēng shū, ㄕㄥ ㄕㄨ, 生疏] unfamiliar; strange; out of practice; not accustomed
[yì, ㄧˋ, 肄] descendants; distress; practice
操练[cāo liàn, ㄘㄠ ㄌㄧㄢˋ, 操练 / 操練] drill; practice
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, 演练 / 演練] drill; practice
演习[yǎn xí, ㄧㄢˇ ㄒㄧˊ, 演习 / 演習] exercise; practice; to put on a play; to act
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, 练习 / 練習] exercise; drill; practice
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 营私舞弊 / 營私舞弊] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice
做法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, 做法] way of doing things; a (regular) practice; a behavior
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 习惯 / 習慣] habit; custom; usual practice; to be used to
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, 实行 / 實行] implement; carry out; to put into practice
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, 贯彻 / 貫徹] implement; put into practice; carry out
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, 实际上 / 實際上] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage
弊端[bì duān, ㄅㄧˋ ㄉㄨㄢ, 弊端] malpractice; abuse; corrupt practice
流弊[liú bì, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧˋ, 流弊] malpractice; long-running abuse
常轨[cháng guǐ, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, 常轨 / 常軌] normal practice
[huāng, ㄏㄨㄤ, 荒] out of practice; uncultivated
实务[shí wù, ㄕˊ ˋ, 实务 / 實務] practice; practical affairs
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, 熟练 / 熟練] practiced; proficient; skilled; skillful
磨砺[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, 磨砺 / 磨礪] to sharpen on grindstone; to improve oneself by practice
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, 涉世未深] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated
不经一事不长一智[bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄧ ㄓˋ, 不经一事不长一智 / 不經一事不長一智] you can't gain knowledge without practice; wisdom comes from experience

practice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei
シートノック[, shi-tonokku] (n,vs) fielding practice (practise) (wasei
タイプ練習[タイプれんしゅう, taipu renshuu] (n) typing practice
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
ノックバッティング[, nokkubatteingu] (n) batting for fielding practice in baseball (wasei
バッティングピッチャー[, batteingupiccha-] (n) batting practice pitcher (baseball) (practise)
ペーパードライバー[, pe-pa-doraiba-] (n) person with driving licence but no practice (practise, license) (wasei
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation
事にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) to decide to; (2) (uk) (after the past tense form of a verb) to pretend that; (3) (uk) (as 〜ことにしている) to make a practice of doing; to make it a rule to
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise)
勤倹力行[きんけんりっこう, kinkenrikkou] (n,vs) work hard and practice frugality
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
医薬分業[いやくぶんぎょう, iyakubungyou] (n) separation of medical and dispensary practice (practise)
地でいく;地で行く;地でゆく[じでいく(地でいく;地で行く);じでゆく(地で行く;地でゆく), jideiku ( chi deiku ; chi de iku ); jideyuku ( chi de iku ; chi deyuku )] (v5k-s) to do for real; to do in real life; to carry (a story) into actual practice (practise)
女体盛り[にょたいもり, nyotaimori] (n) practice of eating sushi or sashimi off an unclad woman's body
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)
実弾射撃[じつだんしゃげき, jitsudanshageki] (n) firing practice with live ammunition
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P)
実行可能[じっこうかのう, jikkoukanou] (n,adj-na) executable (e.g. executable file); capable of putting into practice
射爆場[しゃばくじょう, shabakujou] (n) place for an aeroplane to take target practice (airplane, practise)
復習う;温習う[さらう, sarau] (v5u,vt) (also written as 浚う) to review; to rehearse; to practise; to practice
復習える[さらえる, saraeru] (v1,vt) to review; to rehearse; to practise; to practice
数矢[かずや, kazuya] (n) mass-produced arrows; arrows for target practice
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
武徳殿[ぶとくでん, butokuden] (n) (1) (See 大内裏) building on the greater palace grounds used by the emperor for viewing horse racing, horseback archery, etc.; (2) martial arts practice hall at Heian Shrine (est. in 1895 by the Dai Nippon Butoku Kai, now defunct)
点検商法[てんけんしょうほう, tenkenshouhou] (n) an unscrupulous business practice of making sales by posing as an inspector and declaring the need for replacing items
町医者[まちいしゃ, machiisha] (n) (1) physician in private practice (practise); (2) (arch) town doctor; doctor who served the the townspeople (as opposed to the emperor, a daimyo, etc.)
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P)
禅定[ぜんじょう, zenjou] (n) (1) {Buddh} dhyana-samadhi (meditative concentration); (2) (See 修験道) ascetic practice atop a sacred mountain (in Shugendou); (3) mountain top
禅法[ぜんぽう;ぜんぼう, zenpou ; zenbou] (n) {Buddh} method of Buddhist study and practice that is based in meditative concentration; meditative methods used in Zen Buddhism
練習試合[れんしゅうじあい, renshuujiai] (n) (See スクリメージ) practice game; practise game; practice match; practise match; scrimmage; workout
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor)
習作[しゅうさく, shuusaku] (n) (a) study (e.g. in music, art, sculpture, etc.); etude; practice piece
習慣づける;習慣付ける[しゅうかんづける, shuukandukeru] (v1) to make a habit of; to make it a practice to
胸を借りる[むねをかりる, munewokariru] (exp,v1) (See 胸を貸す) to be allowed to practice with a partner of higher skill (esp. in sumo)
胸を貸す[むねをかす, munewokasu] (exp,v5s) (See 胸を借りる) to allow a less skilled person to practice with one (esp. in sumo)
菩提道場[ぼだいどうじょう, bodaidoujou] (n) {Buddh} Bodhi-manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment)

practice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill FR: exercice scolaire [m] ; exercice [m]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญบารมี[v. exp.] (bamphen bār) EN: perfect a virtuous action ; practice paramita FR:
ชาคริยานุโยค[n.] (chākhariyān) EN: practice of watch-fulness ; avoidance of sleep ; wakefulness FR:
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire ; pratiquer
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice ; practise (Am.) ; exercise FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกสมาธิ[v. exp.] (feuk samāth) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.) FR: pratiquer la méditation
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise FR: entraîner ; former
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice FR:
จากแนวคิดสู่การปฏิบัต[n. exp.] (jāk naēokhi) EN: from concept to practice FR: du concept à la pratique
จารีต[n.] (jārīt) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]
เจริญวิปัสสนา[v. exp.] (jaroēn wipa) EN: practice meditation FR: pratiquer la méditation
การฝึก[n.] (kān feuk) EN: practice FR: pratique [f] ; exercice [m] ; entraînement [m]
การฝึกงานภาคสนาม[n. exp.] (kān feukngā) EN: field practice FR:
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuk sø) EN: training ; drill ; practice ; exercise FR: entraînement [m]
การฝึกสอน[n.] (kān feuksøn) EN: practice of teaching FR:
การปฏิบัติ[n.] (kān patibat) EN: practice ; performance ; commitment ; treatment FR: pratique [f] ; procédé [m] ; traitement [m]
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medecine ; medication ; general practice ; family practice FR: médecine générale [f] ; médecine [f]
การว่าความ[n.] (kān wākhwām) EN: advocacy ; lawyer practice FR:
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
ขนบธรรมเนียมสากล[n. exp.] (khanopthamn) EN: international practice FR: usage international [m] ; pratique internationale [f]
เข้าวัดเข้าวา[v.] (khaowatkhao) EN: go to the temple (to practice Buddhist teaching) FR:
คัดลายมือ[v.] (khatlāimeū) EN: practice penmanship ; practise the art of writing by hand FR:
คัดไทย[X] (khatthai) EN: practice Thai penmanship ; practise the art of writing Thai by hand FR:
ข้อควรประพฤติ[n. exp.] (khø khūan p) EN: code of practice ; instructions FR:
ข้อปฏิบัติ[n. exp.] (khø patibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine ; principle FR: procédure [f] ; principe [m]
คุมกำเนิด[v. exp.] (khum kamnoē) EN: practice birth control FR: pratiquer le contrôle des naissances
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กินเจ[v.] (kinjē) EN: practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; eat Chinese vegetarian food ; practice traditional Chinese vegetarianism FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กิจกรรม[n.] (kitjakam) EN: activity ; operation ; event ; function ; practice ; affair FR: activité [f] ; exercice [m] ; occupation [f]
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: routine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กฎระเบียบบริษัท[n. exp.] (kot rabīep ) EN: works constitution ; company code of practice ; labor regulations FR: règlement de la société [m]
หลักปฏิบัติ[n. exp.] (lak patibat) EN: principles of conduct ; practices ; rules of practice ; principes FR: principe [f]
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy ; engage in homosexual acts FR: sodomiser
มาตรฐานวิธีปฏิบัติ[n. exp.] (māttrathān ) EN: standard practice ; standard operating procedure FR:

practice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zahnarztpraxis {f}dental practice
Begräbnissitte {f}mortuary practice
Kassenpraxis {f}panel practice
praxisbezogen {adj}related to practice; in practice
Zielschießen {n} [mil.]target practice
Arztpraxis {f}medical practice; doctor's surgery [Br.]
Totenkult {m}mortuary practices; cult of the dead
Übungshang {m}practice slope
Scheibenschießen {n}target practice; target shooting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า practice
Back to top