ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shopper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shopper*, -shopper-

shopper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shopper (n.) ผู้เดินซื้อของตามร้าน See also: ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้เดินชมสินค้าตามร้าน Syn. customer, purchaser
shopper (n.) หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
shopper(ชอพ'เพอะ) n. ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน,คนซื้อของปลีก,ลูกค้า,ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
shopper(n) ลูกค้า,คนซื้อของ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั๊กแตน (n.) grasshopper See also: mantis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess a more experienced shopper could've gotten more for your seven cents.โทษที เวิร์น ฉันว่านักช๊อปที่มี ประสบการณ์มากกว่าคงซื้อได้มากกว่า สำหรับ เจ็ดเซ็นต์ของนายว่ะ
STYLIST AND PERSONAL SHOPPER ERIC. HI.สไตลิส และคนซื้อของส่วนตัวของเธอ อีริค หวัดดี
And so does my personal shopper and pilates instructor.And so does my personal shopper and pilates instructor
Now I ran into her at the mall and she's a professional shopper now.ตอนนี้ฉันเดินตามรอยหล่อน และเธอก็เป็นมืออาชีพ\\เป็นนักชื้อตัวยงตอนนี้
And I should have a mess of frequent shopper rewards pointsและผมก็จะได้ค่านายหน้าเล็กๆน้อยๆ
Or... an art consultant or a personal shopper or anyone from the Upper East Side to talk to me.หรือ... ที่ปรึกษาศิลป์ กระทั่งคนช่วยซื้อของ หรือ ใครก็ตามในอัพเพอร์อีสต์ไซด์
She's a personal shopper for the wealthiest of New York's wealthy.เธอเป็นตัวแทนซื้อขายส่วนบุคคล ให้กับมหาเศรษฐีของนิวยอร์ค
You mean like a personal shopper job?คุณหมายถึงเหมือน งานนักช้อปปิ้งส่วนตัว
The personal shopper job?งานผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัว?
I'm a personal shopper here. Can I help you?ฉันเป็นผู้ช่วยช๊อปส่วนตัวที่นี่ ให้ฉันช่วยอะไรไหมคะ
What? You mean to tell me you take orders from a grasshopper?คุณหมายถึงจะบอกฉัน ว่าคุณใช้คำสั่ง
With the streets full of shoppers and kids, police and armed robbers...ขณะที่ถนนเต็มไปด้วยผู้คน

shopper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
蝈螽属[guō zhōng shǔ, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄕㄨˇ, 蝈螽属 / 蟈螽屬] Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets)
[yāo, ㄧㄠ, 喓] grasshopper chirp; mosquito buzz
[zhà, ㄓㄚˋ, 蚱] grasshopper
蚱蜢[zhà měng, ㄓㄚˋ ㄇㄥˇ, 蚱蜢] grasshopper
蚱虫[zhà chóng, ㄓㄚˋ ㄔㄨㄥˊ, 蚱虫 / 蚱蟲] grasshopper
[měng, ㄇㄥˇ, 蜢] grasshopper
[mà, ㄇㄚˋ, 蚂 / 螞] grasshopper
蚂蚱[mà zhà, ㄇㄚˋ ㄓㄚˋ, 蚂蚱 / 螞蚱] grasshopper
[měng, ㄇㄥˇ, 蠓] grasshopper; midge; sandfly
蝈螽[guō zhōng, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ, 蝈螽 / 蟈螽] insect of the Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets); Gampsocleis sinensis
直翅目[zhí chì mù, ㄓˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 直翅目] Orthoptera (insect order including grasshoppers, crickets and locusts)

shopper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
買い物客;買物客[かいものきゃく, kaimonokyaku] (n) shopper
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust)
グラスホッパー[, gurasuhoppa-] (n) grasshopper
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P)
機織り虫[はたおりむし, hataorimushi] (n) grasshopper
稲子;蝗[いなご;こう(蝗), inago ; kou ( inago )] (n) (1) (uk) rice grasshopper (of genus Oxya); (2) grasshopper; locust (of family Catantopidae)
精霊飛蝗擬;精霊飛蝗擬き[しょうりょうばったもどき;ショウリョウバッタモドキ, shouryoubattamodoki ; shouryoubattamodoki] (n) (uk) (See 精霊飛蝗) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust)
羽長蝗[はねながいなご, hanenagainago] (n) rice grasshopper
蝗虫[こうちゅう, kouchuu] (n) (See 稲子) rice grasshopper (of genus Oxya)
螽斯;蟋蟀[きりぎりす;キリギリス, kirigirisu ; kirigirisu] (n) (1) (uk) Japanese katydid (Gampsocleis buergeri); (2) katydid; bush-cricket (Tettigoniidae); long-horned grasshopper; (3) (arch) cricket
飛蝗;蝗虫;蝗[ばった, batta] (n) (uk) grasshopper; locust (of superfamily Acridoidea)

shopper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักซื้อ[n. exp.] (nak seū) EN: shopper FR: acheteur [m]
กราสฮอปเปอร์ = กราสฮ็อปเปอร์[TM] (Krāshǿppoē) EN: Grasshopper FR: Grasshopper
แมงมัน[n. exp.] (maēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper FR:
แมงโหย่งโหย[n. exp.] (maēng yōngh) EN: Longhorn Grasshopper FR:
แมลงมัน[n.] (malaēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper FR:
แมลงโหย่งโหย[n.] (malaēng yōn) EN: Longhorn Grasshopper FR:
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thu) EN: Oriental Pratincole ; Grasshopper-Bird ; Swallow-Plover FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
ตั๊กแตน[n.] (takkataēn) EN: grasshopper FR: sauterelle [f]
ตั๊กแตนบอนแถบตาล[n. exp.] (takkataēn b) EN: Stripe-winged Grasshopper FR:
ตั๊กแตนฝ้าย ; ตั๊กแตนลาย[n. exp.] (takkataēn f) EN: Tatar Grasshopper FR:
ตั๊กแตนอีค่วง[n. exp.] (takkataēn i) EN: Slant-faced Grasshopper FR:
ตั๊กแตนอีโม่[n. exp.] (takkataēn ī) EN: Spur-throated Grasshopper FR:
ตั๊กแตนอีแท่ด[n. exp.] (takkataēn ī) EN: Band-wing Grasshopper FR:
ตั๊กแตนขาลายข้างแถบ[n. exp.] (takkataēn k) EN: Rufous Grasshopper FR:
ตั๊กแตนข้าว[n. exp.] (takkataēn k) EN: Rice grasshopper FR:
ตั๊กแตนลาย ; ตั๊กแตนฝ้าย[n. exp.] (takkataēn l) EN: Tatar Grasshopper FR:
ตั๊กแตนหลังงอ[n. exp.] (takkataēn l) EN: Monkey Grasshopper FR:
ตั๊กแตนโม[n. exp.] (takkataēn m) EN: Spur-throated Grasshopper FR:
ตั๊กแตนหน้าแหลม[n. exp.] (takkataēn n) EN: Slant-faced Grasshopper FR:
ตั๊กแตนง้าว[n. exp.] (takkataēn n) EN: Slant-faced Grasshopper FR:
ตั๊กแตนหนวดยาว[n. exp.] (takkataēn n) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper FR:
ตั๊กแตนผี[n. exp.] (takkataēn p) EN: Spotted Grasshopper FR:

shopper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feldschwirl {m} [ornith.]Grasshopper Warbler (Locustella naevia)
Heuschreckenammer {f} [ornith.]Grasshopper Sparrow
Grashüpfer {m} [zool.] | grüner nordamerikanischer Grashüfergrasshopper | katydid
Middendorffschwirl {m} [ornith.]Middendorff's Grasshopper Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shopper
Back to top