ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disarrange

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disarrange*, -disarrange-

disarrange ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disarrange (vt.) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ See also: ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. disorder
disarranged (adj.) ซึ่งไม่เป็นระบบ See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งระส่ำระสาย, ซึ่งวุ่นวาย Syn. orderless
disarranged (adj.) ซึ่งใส่ผิดที่ Syn. misplaced
disarranged out of order (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up Ops. orderly, arranged
disarrangement (n.) ความไม่เป็นระเบียบ See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย Syn. disorder
English-Thai: HOPE Dictionary
disarrange(ดิส'อะเรนจฺ) vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: disarrangement n.
English-Thai: Nontri Dictionary
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน

disarrange ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱す[みだす, midasu] (v5s,vt) (See めちゃくちゃ・3) to throw out of order; to disarrange; to disturb; (P)
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
寝癖;寝ぐせ;寝グセ[ねぐせ(寝癖;寝ぐせ);ねグセ(寝グセ), neguse ( ne kuse ; ne guse ); ne guse ( ne guse )] (n) (1) bed hair; hair disarranged during sleep; (2) habit of moving around in one's sleep; sleeping habit

disarrange ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เละเทะ[v.] (lethe) EN: disorder ; disarrange FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disarrange
Back to top