ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

generousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *generousness*, -generousness-

generousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
generousness (n.) ความมีน้ำใจ See also: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเอื้อเฟื้อ (n.) generousness Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (n.) generousness

generousness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity

generousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเอื้อเฟื้อ[n.] (khwām eūafe) EN: generousness FR: hospitalité [f]
สังคหะ[n.] (sangkhaha) EN: generousness FR:
สังคห-[pref.] (sangkhaha-) EN: generousness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า generousness
Back to top