ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abundant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abundant*, -abundant-

abundant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abundant (adj.) มากมาย See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์ Syn. ample, plentiful
abundantly (adv.) อย่างมาก See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น Syn. plentifully, lavishly
English-Thai: Nontri Dictionary
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abundantจำนวนมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบุงโกย (adj.) abundant See also: plentiful, numerous Syn. มาก, มากมาย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ Ops. น้อย, เบาบาง
ถมถืด (adv.) abundant See also: plentiful, overwhelming, fully sufficient, ample, much, more than enough, loads of, lots of Syn. ถมเถ, ถมไป, มาก, มากมายก่ายกอง Ops. อัตคัดขาดแคลน
ถมเถ (adv.) abundant See also: plentiful, loads of, lots of, plenty (of), more than enough, fully sufficient, ample, much Syn. ถมถืด, ถมไป, มากมายก่ายกอง, มากมาย Ops. อัตคัดขาดแคลน
ถมไป (adv.) abundant See also: plentiful, overwhelming, fully sufficient, ample, much, more than enough, loads of, lots of Syn. ถมเถ, มาก, มากมายก่ายกอง Ops. อัตคัดขาดแคลน
ถมไป (adv.) abundant See also: plentiful, loads of, lots of, plenty (of), more than enough, fully sufficient, ample, much Syn. ถมถืด, มากมายก่ายกอง, มากมาย Ops. อัตคัดขาดแคลน
บานตะโก้ (adj.) abundant See also: plentiful, numerous Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ Ops. น้อย, เบาบาง
อื้อ (adv.) abundant See also: plentiful
อื้อซ่า (adj.) abundant See also: plentiful, numerous Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ Ops. น้อย, เบาบาง
เหลือใช้ (adj.) abundant See also: plentiful, more than needed, profuse Syn. มากมาย, เหลือกินเหลือใช้
ครืด (adv.) abundantly See also: all over
ชุก (adv.) abundantly See also: plentifully, profusely Syn. มาก, ดาษดื่น, มากมาย, ชุกชุม, หนาแน่น, ล้น, ท่วมท้น Ops. น้อย
ดาดาษ (v.) abundantly See also: be scattered Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดารดาษ, ดาษดา
ดาษดา (v.) abundantly See also: be scattered Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดารดาษ
ดาษดื่น (adv.) abundantly See also: plentifully, profusely Syn. มาก, มากมาย, ชุกชุม, หนาแน่น, ล้น, ท่วมท้น Ops. น้อย
ตระกล (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. มาก
ตรึม (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย Ops. น้อย
ตึม (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. เยอะแยะ, มากมาย Ops. น้อย
ท่วมท้น (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ Ops. ขาดแคลน
พลั่ง (adv.) abundantly See also: copiously
มาก (adv.) abundantly See also: plentifully, profusely Syn. มากมาย, มากหลาย, เด, ถม, อนันต์, เยอะ, เยอะแยะ Ops. น้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless you've been concealing an abundant knowledge--นอกจากว่าคุณจะ ปกปิดความรู้จำนวนมหาศาล
Our friend here does prove there's an abundant food supply.เพื่อนของเราพิสูจน์แล้วน่ะ ว่ามีอาหารสนับสนุนมากมายเหลือเฟือ
Cheap rents, abundant sunshine... life is good here in Brime county.ชีวิตที่นี่ในเขตไบร์มนั้นดี
The military government wants the abundant natural resources on Karen land.รัฐบาลทหารตองการ ทรัพยากรบนทีดินของชาวกะเหรียง
Your heart was beating in excess of 400 beats per minute, sending abundant amounts of adrenaline into your bloodstream.หัวใจคุณเต้น 400 ครั้งต่อนาที ส่งผลให้อดรีนาลีนสูบฉี
Midkine is abundant in a fetus.โปรตีนสังเคราะห์มีมากในทารกในครรภ์
HE'LL HAVE ABUNDANT IMAGES OF MURDERERS ON HIS COMPUTERในนั้นจะมีรูปฆาตกรมหาศาล
The most prominent features in the spectra of stars showed the presence of heavy elements such as calcium... and iron, which are among the most abundant elements in the Earth.คุณสมบัติที่โดดเด่นมากที่สุด ในสเปกตรัมของดาว แสดงให้เห็นว่าการ ปรากฏตัวของธาตุหนัก เช่นแคลเซียมและเหล็ก
It is clearly impossible that hydrogen should be a million times more abundant than the metals.มันเป็นไปไม่ได้อย่างชัดเจน ว่าไฮโดรเจนที่ควรจะเป็น ล้านครั้งที่อุดมสมบูรณ์ มากกว่าโลหะ
It was the ideal source of abundant power in tropical regions where imported coal was prohibitively expensive.มันเป็นแหล่งที่เหมาะของ การใช้พลังงานที่อุดมสมบูรณ์ ในภูมิภาคเขตร้อน ที่เป็นถ่านหินนำเข้าราคาแพง
abundant in squirrels and...เต็มไปด้วยกระรอก และ...
I don't even try to touch you, since you made it so abundantly clear... just how unnecessary you consider me to be!ผมไม่แม้แต่จะแตะต้องคุณด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นผมถึงไม่มีข้อเสีย

abundant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, 充畅 / 充暢] abundant and fluent; affluent and smooth
丰美[fēng měi, ㄈㄥ ㄇㄟˇ, 丰美 / 豐美] abundant and prosperous
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, 充沛] abundant; plentiful; vigorous
充盈[chōng yíng, ㄔㄨㄥ ˊ, 充盈] abundant; plentiful
[yì, ㄧˋ, 奕] abundant; graceful
昭然若揭[zhāo rán ruò jiē, ㄓㄠ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ, 昭然若揭] abundantly clear
[xǔ, ㄒㄩˇ, 湑] abundant; bright; strain spirits
[àng, ㄤˋ, 盎] abundant; bowl; dish; pot
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
[zhēn, ㄓㄣ, 蓁] abundant, luxuriant vegetation
[yù, ㄩˋ, 裕] abundant
充足[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, 充足] adequate; sufficient; abundant
充份[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, 充份] ample; sufficient; abundant; full
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满满登登 / 滿滿登登] ample; extremely abundant
[pèi, ㄆㄟˋ, 沛] copious; abundant
充分[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, 充分] full; abundant
[kāng, ㄎㄤ, 康] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠
[fén, ㄈㄣˊ, 蕡] hemp seeds; luxurious; abundant
盛产[shèng chǎn, ㄕㄥˋ ㄔㄢˇ, 盛产 / 盛產] superabundant; to teem with; to produce in abundance; to abound in

abundant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大髭;大鬚[おおひげ, oohige] (n) long and abundant moustache
松蝉[まつぜみ, matsuzemi] (n) cicada abundant in late spring
樹海[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage
湯水[ゆみず, yumizu] (n) (1) hot and cold water; (2) (See 湯水のように使う) abundant item; plentiful item
瑞穂の国[みずほのくに, mizuhonokuni] (n) Japan, the Land of Abundant Rice
豊作[ほうさく, housaku] (n) abundant harvest; bumper crop; (P)
豊潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na,n) rich and prosperous; luxurious; abundant
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish
五穀豊穣[ごこくほうじょう, gokokuhoujou] (n) bumper (abundant) crop; huge harvest (of cereals)
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P)
多く[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly
夥しい[おびただしい, obitadashii] (adj-i) (uk) large number; innumerable; great many; immense; vast; abundant; (P)
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch
房房した;房々した[ふさふさした, fusafusashita] (adj-f) tufty; fringy; floculent; fleecy; abundant; flowing (hair)
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P)

abundant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
ชระดื่น[v.] (charadeūn) EN: plentiful ; abundant FR:
ชระเดียดชระดัด[adj.] (charadīetch) EN: abundant FR:
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample FR: abondant ; copieux
ชุกชุม[adj.] (chukchum) EN: plentiful ; abundant ; ample ; abounding FR:
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาษ[n.] (dāt) EN: abundant ; plentiful ; copious ; widespread ; common ; everywhere FR:
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread ; plentiful ; numerous; bountiful FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread FR: abondant ; luxuriant
ดื่น[adj.] (deūn) EN: plentiful ; abundant ; copious ; abounding ; common FR:
ดื่นดาษ[adj.] (deūndāt) EN: plentiful ; abundant ; copious ; common FR:
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
อื้อ[X] (eū) EN: masses of ; abundant FR:
อื้อซ่า[X] (eū sā) EN: lots and lots (of) ; abundant ; plentiful FR:
ฝนตกชุก[X] (fon tok chu) EN: high precipitation ; abundant rainfall FR: pluies abondantes [fpl]
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
จำนวนเกิน[n. exp.] (jamnūan koē) EN: abundant number ; redundant number FR:
ก่ายกอง[adj.] (kāikøng) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant FR:
กล่น[v.] (klon) EN: be flooded ; be abundant FR:
เหลือใช้[adj.] (leūachai) EN: leftover ; abundant FR:
มีมาก[adj.] (mī māk) EN: numerous ; abundant FR: nombreux
แน่นนันต์[X] (naennan) EN: abundant FR:
เนืองนอง[adj.] (neūang-nøng) EN: abundant ; plentiful ; overflowing FR:
นองเนือง[adj.] (nøng-neūang) EN: abundant ; plentiful ; overflowing FR:
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; pervade ; be abundant FR: s'imprégner ; s'imbiber
เต็มพร้อม[adj.] (tem phrøm) EN: abundant ; plentiful FR: abondant ; copieux
ถม[adj.] (thom) EN: overwhelming ; abundant ; plentiful FR:
ถมไป[X] (thompai) EN: loads of ; lots of ; plenty of ; abundant FR:
ถมเถ[X] (thomthē) EN: loads of ; lots of ; plenty of ; abundant FR:
ถมถืด[X] (thomtheūt) EN: loads of ; lots of ; plenty of ; abundant FR:
ตรึกถอง[x] (treukthøng) EN: abundant FR:
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en
อุดมสมบูรณ์[adj.] (udom sombūn) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous FR: fertile ; abondant
แยะ[adj.] (yae) EN: plentiful ; abundant ; many FR: abondant ; nombreux
เยภุยยะ[X] (yēphuiya) EN: abundant FR:
เยภุย-[pref.] (yēphuiya-) EN: abundant FR:
ดาดาษ[adv.] (dādāt) EN: abundantly FR:
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly FR: abondamment
ครืด[adv.] (khreūt) EN: abundantly FR:
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant FR: surabondant ; de trop ; en excès

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abundant
Back to top