ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profusely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profusely*, -profusely-

profusely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profusely (adv.) อย่างมากมาย Syn. extensively
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซิก (adv.) profusely See also: copiously, drenchingly with perspiration
ทราม (adv.) profusely See also: overflowingly, extensively, vastly
พราก (adv.) profusely See also: abundantly Syn. พรู, พรั่งพรู
สล้าง (adv.) profusely See also: abundantly, copiously Syn. สะพรั่ง, มาก
ไสว (adv.) profusely See also: abundantly, copiously Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก
ติดลม (adv.) (speak) profusely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your body will strain to reject the poison by profusely sweating, defecating, vomiting.กล้ามเนื้อคุณจะบีบรัดถึงขีดสุด เพื่อปฏิเสธพิษนั้น อาเจียนรุนแรง
Looking at Eri's parents apologizing profusely,พอลองมองไปที่คำแก้ตัวของพ่อแม่เอริ
You ran him over, and now he's bleeding. Profusely.คุณชนเขา และตอนนี้เขาก็กำลังเลือดไหล
Now, I apologize profusely.ตอนนี้ ฉันขอโทษอย่าสุดซึ้ง
Mr. Nozaki apologized profusely.คุณโนซากิขอโทษต่อไปเรื่อยๆ

profusely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汗如雨下[hàn rú yǔ xià, ㄏㄢˋ ㄖㄨˊ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ, 汗如雨下] sweating like rain (成语 saw); to perspire profusely; sweating like a pig

profusely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream

profusely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely FR:
ขอโทษขอโพย[v. exp.] (khøthōt khø) EN: apologize profusely FR:
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
สลอน[adv.] (saløn) EN: widely and profusely spread ; in profusion ; as a sea FR:
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously FR: à profusion
ซิก = ซิ่ก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat FR:
ซิก ๆ = ซิกๆ[adv.] (sik-sik) EN: profusely ; copiously FR:
ตื่นดก[X] (teūn dok) EN: profusely FR:
ติดลม[v.] (titlom) EN: speak profusely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profusely
Back to top