ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

numerous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *numerous*, -numerous-

numerous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
numerous (adj.) มากมาย See also: มาก, เยอะแยะ Syn. diverse, copious, many, various
English-Thai: HOPE Dictionary
numerous(นิว'เมอรัส) adj. มีมาก,มากมาย, See also: numerosity n., Syn. many
English-Thai: Nontri Dictionary
numerous(adj) มาก,หลายอย่าง,นานา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลั่ก (adv.) numerously See also: very much Syn. ยัดเยียด
เพียบ (adv.) numerously See also: very many, copiously, infinitely Syn. เยอะ, มาก, มากมาย, เต็ม, ท่วมท้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Inhabited by numerous warring clansพวกยุโรปพบแดนกันดารที่ไร้ต้นไม้ เป็นที่อยู่ของเผ่านักรบหลายตระกูล
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่
I think it was because of all my numerous relations you were the one Baggins that showed real spirit.ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะว่า ความสัมพันธุ์ทั้งหมดของฉันที่มากมาย เธอคือหนึ่งเดียวของแบคกิ้น/ซึ่งได้แสดงออกมาอย่างแรงกล้า
I won the Silver Whistle Award at the cadet and have received numerous kudos as an officerผมได้รางวัลนกหวีดเงิน สมัยเรียน ร.ร. นายร้อย ได้รับคำชมเชยมากมายตอนที่เป็นนายตำรวจ
Widespread flooding has caused numerous closures including the Lincoln and Holland Tunnels.น้ำท่วมกินบริเวณกว้าง... ...ปิดอุโมงค์ลินคอล์นและฮอลแลนด์
More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of Victor Von Doom's numerous technology companies.More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of วิคเตอร์ Von Doom's numerous technology companies.
Yes, there's been numerous cases in this area.ใช่, กำลังระบาดอย่างมากในแถบนี้
You may not understand how hard I've worked to correct his numerous mistakes.เจ้าอาจจะไม่รู้ว่าข้าลำบากแค่ไหน ที่จะต้องมาคอยแก้ไขข้อผิดพลาดนับไม่ถ้วนของเขา
He's a member of the Dawn Brigade, a separatist movement blamed for numerous terrorist bombings in Russia.เป็นสมาชิกของพวก \"ดอว์น บริเกด\" กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่คาดว่าวางระเบิดหลายครั้งในรัสเซีย
A numerous number of criminals are killed.อาชญากรจำนวนมากถูกฆ่า
Yeah,you made numerous calls about him when he used to live here.ใช่สิ คุณโทรร้องเรียนเรื่องเขาหลายครั้ง ตอนที่เขายังอยู่ที่นี่
August 9th's inventory Make sure they are counted numerous times !การนับสต๊อกครั้งที่9 เดือนส.ค. ให้แน่ใจว่านับซ้ำให้เรียบร้อยด้วยนะ

numerous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关东军[Guān dōng jūn, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 关东军 / 關東軍] the Japanese Kwantung army (or Kantou army), responsible for numerous atrocities in China during WWII
数种[shù zhǒng, ㄕㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, 数种 / 數種] numerous types; many kinds
纷乱[fēn luàn, ㄈㄣ ㄌㄨㄢˋ, 纷乱 / 紛亂] numerous and disorderly
纷繁[fēn fán, ㄈㄣ ㄈㄢˊ, 纷繁 / 紛繁] numerous and complicated
繁博[fán bó, ㄈㄢˊ ㄅㄛˊ, 繁博] numerous and wide-ranging
不胜枚举[bù shèng méi jǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ, 不胜枚举 / 不勝枚舉] too numerous to mention individually or one by one
诸子[zhū zǐ, ㄓㄨ ㄗˇ, 诸子 / 諸子] various sages; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子|韩非子, and numerous others
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 夥] assistant; partner; many; great; numerous
不一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, 不一而足] by no means an isolated case; numerous
[duō, ㄉㄨㄛ, 多] many; much; a lot of; numerous; multi-
众多[zhòng duō, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨㄛ, 众多 / 眾多] numerous
[fēn, ㄈㄣ, 纷 / 紛] numerous; confused; disorderly

numerous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
草刈場[くさかりば, kusakariba] (n) (1) hay-meadow commons; (2) place (or organization, etc.) from which numerous people hope to benefit

numerous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; dozens ; many ; numerous ; scores of FR: un grand nombre de ... ; beaucoup de … ; en grand nombre ; en quantité ; à la pelle
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse ; more FR: divers
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various ; multiple ; substantial ; copious FR: nombreux ; considérable ; abondant ; énorme ; multiple
มีมาก[adj.] (mī māk) EN: numerous ; abundant FR: nombreux
นานา[adj.] (nānā) EN: many ; various ; diversified ; different ; assorted ; numerous ; several ; of all types ; of all forms FR: divers ; varié ; nombreux ; plusieurs ; en tout genre
หนาตา [adj.] (nātā) EN: dense ; congested ; crammed ; numerous ; thick FR: dense
ทั้งหลาย[adj.] (thanglāi) EN: various ; every ; all ; all over ; many ; numerous FR: tous
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread ; plentiful ; numerous; bountiful FR: abondant ; répandu
คลั่ก[adv.] (khlak) EN: numerously FR:
แยะ[adv.] (yae) EN: plenty ; lots (of) ; scores (of) ; tons (of) ; abundantly ; plentifully ; numerously ; amply FR: plein (de) ; des tas (de)
อย่างมากมาย[adv.] (yāng mākmāi) EN: very much ; plentifully ; numerously FR: abondamment

numerous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zahlreich {adj} | zahlreicher | am zahlreichstennumerous | more numerous | most numerous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า numerous
Back to top