ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plentiful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plentiful*, -plentiful-

plentiful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plentiful (adj.) มากมาย See also: เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, เหลือเฟือ Syn. ample, copious, fruitful Ops. rare, scanty
plentifully (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างเหลือเฟือ Syn. abundantly, bounteously, plenteously
plentifulness (n.) จำนวนมากมาย See also: ปริมาณอุดมสมบูรณ์, ปริมาณเหลือเฟือ Syn. abundance, fullness Ops. scarcity
English-Thai: HOPE Dictionary
plentiful(เพลน'ทิฟูล) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ., See also: plentifulness n., Syn. abundant
English-Thai: Nontri Dictionary
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดก (adj.) plentiful See also: fruitful, plentiful Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์
บริบูรณ์ (adj.) plentiful See also: abundant Syn. มากมาย
บริบูรณ์ (adj.) plentiful See also: fruitful, plentiful Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
อักโข (adj.) plentiful See also: many, considerable Syn. มาก
อุตดม (adj.) plentiful See also: abundant Syn. มากมาย, บริบูรณ์
ดก (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์
ดก (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์
ดกดื่น (adv.) plentifully Syn. มากมาย, ดาษดื่น, กลาดเกลื่อน, มากหลาย Ops. บางตา
ดาษดื่น (adv.) plentifully Syn. มากมาย, กลาดเกลื่อน, มากหลาย Ops. บางตา
ดาษดื่น (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. เนืองนอง, มากมาย, มากหลาย เกลื่อนกลาด
ดื่นดาษ (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. ดาษดื่น, เนืองนอง, มากมาย, มากหลาย เกลื่อนกลาด
นองเนือง (adv.) plentifully See also: continuously, copiousness, plenitude, abundantly, copiously Syn. เนืองนอง
บริบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, ดก Ops. ขาดแคลน
บริบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
บริบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
บานเบะ (adv.) plentifully See also: a lot Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เบอะ, บานเบอะ
มากมาย (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม Ops. เล็กน้อย
มากหลาย เกลื่อนกลาด (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. ดาษดื่น, เนืองนอง, มากมาย
อุดมสมบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์ Ops. ขาดแคลน
อุดมสมบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly, amply, profusely Syn. มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because of that, we were able... to live rich and plentiful lives.นั่นก็ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา และสะดวกสบาย
Doctors all say he needs plentiful fresh air.หมอทุกคนบอกว่าเขาต้องได้รับ อากาศบริสุทธิ์เยอะๆ
From plentiful steamed Galbi, all land, sea and sky are coming out.จากคาลบินึ่งที่มากมาย ผืนดินทั้งหลาย ทะเล และท้องฟ้าจะเกิดขึ้น (ยุกแฮกง: ผืนดิน, ทะเล, ท้องฟ้าซึ่งหมายถึงเนื้อ, ปลา และนอก... อาหารทุกชนิด)
We now have a two-way pipeline to the most plentiful world mankind has ever known.ตอนนี้ เราก็มีท่อส่งได้สองทางแล้ว กับโลกที่มีความอุดมสมบรูณ์ที่สุด เท่าที่มนุษยชาติเคยรู้จักมา
Game is plentiful there.เกมจะมีความอุดมสมบูรณ์
Somewhere where babies are plentiful and birth records aren't.ที่มีเด็กทารกถูกทิ้งมากมาย และไม่มีหลักฐานการเกิด
The simplest and most plentiful atom in the cosmos is hydrogen.อะตอมง่ายและ อุดมสมบูรณ์มากที่สุด ในจักรวาลเป็นไฮโดรเจน
Red dwarfs are by far the most plentiful stars in the cosmos.ดาวแคระแดงไกลโดยดาวที่ อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจักรวาล
I hear your crops were plentiful this season.ฉันได้ยินพืชของคุณ มีมากมายในฤดูกาลนี้
At our feet, babies appear, always more plentiful.ใต้เท้าเรา มีเด็ก ๆ อยู่มากมาย
But the caviar and the vodka are sublime and plentiful.แต่ไข่ปลาคาเวียร์ และเหล้าวอดก้า มันดีเลิศและมีเหลือเฟือ
The mood will be celebratory, the food will be catered, the libations will be plentiful, and the dress code will be creative black tie.บรรยากาศแห่งการสังสรรค์จะเริ่มต้น อาหารพร้อมจะเสริฟ ไวน์จะเตรียมพร้อม

plentiful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大有[dà yǒu, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ, 大有] plentiful (e.g. harvest)
丰登[fēng dēng, ㄈㄥ ㄉㄥ, 丰登 / 豐登] plentiful harvest; bumper crop
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, 充沛] abundant; plentiful; vigorous
充盈[chōng yíng, ㄔㄨㄥ ˊ, 充盈] abundant; plentiful
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
[bó, ㄅㄛˊ, 博] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble
[wěi, ㄨㄟˇ, 猥] humble; rustic; plentiful
浩博[hào bó, ㄏㄠˋ ㄅㄛˊ, 浩博] vast and plentiful; ample; very many

plentiful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夥多[かた, kata] (adj-na,n) many; plentiful
湯水[ゆみず, yumizu] (n) (1) hot and cold water; (2) (See 湯水のように使う) abundant item; plentiful item
飽食時代[ほうしょくじだい, houshokujidai] (n) current era of excessive eating; era in which there is more than enough food; age of plenty; age of plentiful food
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P)

plentiful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักโข[adj.] (akkhō) EN: plentiful ; many ; considerable ; a host of ; legion of FR:
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
ชระดื่น[v.] (charadeūn) EN: plentiful ; abundant FR:
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample FR: abondant ; copieux
ชุกชุม[adj.] (chukchum) EN: plentiful ; abundant ; ample ; abounding FR:
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาษ[n.] (dāt) EN: abundant ; plentiful ; copious ; widespread ; common ; everywhere FR:
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread ; plentiful ; numerous; bountiful FR: abondant ; répandu
ดื่น[adj.] (deūn) EN: plentiful ; abundant ; copious ; abounding ; common FR:
ดื่นดาษ[adj.] (deūndāt) EN: plentiful ; abundant ; copious ; common FR:
เดียรดาษ[adv.] (dīaradāt) EN: all over ; in profusion ; plentiful FR:
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
อื้อซ่า[X] (eū sā) EN: lots and lots (of) ; abundant ; plentiful FR:
อีกโข[X] (īk khō) EN: plentiful FR:
เนืองนอง[adj.] (neūang-nøng) EN: abundant ; plentiful ; overflowing FR:
นองเนือง[adj.] (nøng-neūang) EN: abundant ; plentiful ; overflowing FR:
ร้อยแปด[adj.] (røipaēt) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one FR: mille et un/une
ร้อยแปดพันเก้า[adj.] (røipaētphan) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one FR: mille et un/une
ไสว[adj.] (sawai) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful FR: florissant ; prospère
เต็มพร้อม[adj.] (tem phrøm) EN: abundant ; plentiful FR: abondant ; copieux
ถม[adj.] (thom) EN: overwhelming ; abundant ; plentiful FR:
อุดมสมบูรณ์[adj.] (udom sombūn) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous FR: fertile ; abondant
แยะ[adj.] (yae) EN: plentiful ; abundant ; many FR: abondant ; nombreux
ดื่นดาษ[adv.] (deūndāt) EN: in profusion ; plenty of ; full of ; plentifully FR:
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly FR: abondamment
ดกดื่น[adv.] (dokdeūn) EN: plenty (of) ; plentifully FR:
กล่น[adv.] (klon) EN: scattered about ; all over the place ; plentifully FR:
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty ; considerably ; more than enough FR: beaucoup ; énormément ; plein
นองเนือง[adv.] (nøng-neūang) EN: plentifully FR:
ท่วมท้น[adv.] (thūamthon) EN: abundantly ; plentifully FR:
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en
อุดมสมบูรณ์[adv.] (udom sombūn) EN: plentifully ; abundantly FR:
แยะ[adv.] (yae) EN: plenty ; lots (of) ; scores (of) ; tons (of) ; abundantly ; plentifully ; numerously ; amply FR: plein (de) ; des tas (de)
อย่างมากมาย[adv.] (yāng mākmāi) EN: very much ; plentifully ; numerously FR: abondamment
อย่างอุดมสมบูรณ์[adv.] (yāng udomso) EN: plentifully ; galore FR: abondamment
เยอะแยะ[adv.] (yoeyae) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of FR: beaucoup ; plein ; des tas

plentiful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reichlichkeit {f}plentifulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plentiful
Back to top