ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

copiously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *copiously*, -copiously-

copiously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
copiously (adv.) อย่างมากมาย Syn. abundantly, extravagantly
copiously (adv.) อย่างยืดยาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โจ๊ก (adv.) copiously

copiously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected

copiously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฮ ; โฮ ๆ = โฮๆ[X] (hō ; hō-hō) EN: cry loudly ; boohoo ; weep copiously FR:
โจ๊ก[adv.] (jōk) EN: copiously FR: ouvertement
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
พลั่ก[adv.] (phlak) EN: freely ; copiously ; generously FR:
พลั่ง[adv.] (phlang) EN: copiously ; abundantly FR:
พลั่ง ๆ = พลั่งๆ[adv.] (phlang-phla) EN: copiously ; abundantly FR:
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously FR: à profusion
ซิก = ซิ่ก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat FR:
ซิก ๆ = ซิกๆ[adv.] (sik-sik) EN: profusely ; copiously FR:
ตรึม[X] (treum) EN: a lot of ; lots of ; abundantly ; copiously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า copiously
Back to top