ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overwhelming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overwhelming*, -overwhelming-

overwhelming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overwhelming (adj.) ที่มีอำนาจมาก See also: ที่ยากที่จะต่อต้าน (ในเชิงอารมณ์) Syn. irresistible, overpowering
overwhelming (adj.) ที่มากมาย
overwhelming victory (n.) การมีชัยอย่างท่วมท้น See also: การชนะอย่างท่วมท้น
English-Thai: HOPE Dictionary
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ,ซึ่งปกคลุม,ท่วมท้น,รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing,severe
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำโด่ง (adv.) overwhelmingly Syn. นำลิ่ว
ล้นหลาม (adv.) overwhelmingly See also: excessively
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life has become more complex in the overwhelming sea of information.ชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น ในยุคข้อมูลข่าวสารข้ามประเทศ
And as people rejoice with overwhelming joy,And as people rejoice with overwhelming joy,
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้
Clearing the way for an overwhelming invasion of the islands.เพื่อเปิดทางไปสู่การโจมตีทั้งหมู่เกาะ
A textbook-style raid that can only succeed through speed, surprise and overwhelming firepower.มันเป็นการรุกที่ต้องอาศัย.. ความว่องไว การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว และการกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้ง..
It's that convergence of 3s that causes the overwhelming anxiety.มันเป็นการบรรจบกันของเลขสาม/Nที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้
It's just... A little overwhelming to even consider...ฉันซึ้งใจมากแค่คิดว่าคุณจะ
I guess we can be a little overwhelming at times.ฉันคิดว่าบางครั้งเราเป็นได้ทุกคน ถ้าบางสิ่งมันมากเกินไปนิดนึง
I imagine it must be overwhelming on your first day of classes... but your father insisted.ฉันนึกภาพออกว่ามันเต็มตื้นเพียงใด ในวันแรกของการเรียน แต่ว่าพอของเธอยืนกรานมา
But it can be overwhelming too...มันอาจจะทำให้คุณ เต็มตื้นได้เหมือนกัน
I had overwhelming evidence that you were a traitor.ชั้นมีข้อพิสูจน์มากมายเหลือเกินว่าคุณน่ะหักหลัง

overwhelming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, 绝大多数 / 絕大多數] absolute majority; overwhelming majority
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 销魂 / 銷魂] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
一面倒[yī miàn dǎo, ㄧ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄠˇ, 一面倒] one-sided; lopsided; unanimous; overwhelming majority
绝大部分[jué dà bù fen, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, 绝大部分 / 絕大部份] overwhelming majority
翻江倒海[fān jiāng dǎo hǎi, ㄈㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, 翻江倒海] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 黯然销魂 / 黯然銷魂] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting
浩然[hào rán, ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, 浩然] vast; expansive; overwhelming
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming
压倒[yā dǎo, ㄧㄚ ㄉㄠˇ, 压倒 / 壓倒] overwhelming; overpower
压倒性[yā dào xìng, ㄧㄚ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 压倒性 / 壓倒性] overwhelming

overwhelming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n,adj-na,adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness
圧倒的多数[あっとうてきたすう, attoutekitasuu] (n) overwhelming numbers
大勝利[だいしょうり, daishouri] (n) huge win; overwhelming victory
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P)
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties)
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity
圧倒(P);あっ倒[あっとう, attou] (n,vs) overwhelm; overpower; overwhelming; (P)
圧倒的[あっとうてき, attouteki] (adj-na,n) overwhelming; (P)

overwhelming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะขาดลอย[n. exp.] (chana khātl) EN: overwhelming victory ; landslide victory FR: victoire écrasante [f]
ความสนใจอย่างท่วมท้น[n. exp.] (khwām sonja) EN: overwhelming interest FR: immense intérêt [m]
ล้น[v.] (lon) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming FR: regorger ; déborder ; surabonder ; inonder ; submerger
ล้นหลาม[adj.] (lonlām) EN: excessive ; overflowing ; overwhelming FR:
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming FR: incomparable ; irrésistible
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement
ถม[adj.] (thom) EN: overwhelming ; abundant ; plentiful FR:
ท่วมท้น[adj.] (thūamthon) EN: overwhelmed ; overwhelming ; landslide FR: submergé
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely ; decisively FR: absolument
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly FR:
ล้นหลาม[adv.] (lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively ; vast number (of) ; multitude (of) ; myriads (of) FR:
นำโด่ง[adv.] (namdong) EN: overwhelmingly FR:
อย่างล้นหลาม[adv.] (yāng lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively FR:
อย่างท่วมท้น[adv.] (yāng thūamt) EN: overwhelmingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overwhelming
Back to top