ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tolerable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tolerable, -tolerable-

*tolerable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intolerable (adj.) ซึ่งสุดที่จะทนได้ See also: เหลือที่จะทน Syn. unbearable, unendurable Ops. tolerable, bearable
tolerable (adj.) สามารถทนได้ See also: อดทน Syn. endurable, sufferable, bearable
tolerable (adj.) ค่อนข้างดี Syn. fairly good, adequate, average
English-Thai: HOPE Dictionary
intolerable(อินทอล'เลอระเบิล) adj. เหลือที่จะทนได้,สุดที่จะทนได้,เกินไป,มากเกินไป., See also: intolerability n. intolerably adv., Syn. unendurable
tolerable(ทอล'เลอระเบิล) adj. ทนทาน,อดทน,ดีพอสมควร,ไม่เลว, See also: tolerableness n. tolerability n. tolerably adv., Syn. endurable,fair,mediocre
English-Thai: Nontri Dictionary
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
tolerable(adj) พอทนได้,พอประมาณ,ไม่เลว,อดทนได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her teeth are tolerable, I suppose, but nothing out of the common way.ฉันคิดว่าฟันของหล่อนก็พอดูได้ แต่ไม่มีอะไรที่จะดูเป็นปกติเลย
It cycled down to a tolerable level at about 3:19.สนามแม่เหล็กจะอ่อนลงจนพอทนได้ประมาณตอน 15: 19
This is intolerable. Harold, for God's sake, keep up.สุดทนเลย/แฮรอล ทนไว้
Service to others is the only thing that keeps the self-loathing... to a tolerable level.การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น เป็นการรักษาการเกลียดตัวเอง... เป็นเครื่องวัดของความอดทน
Last year, we had some intolerable incidents so, I want to make this easy for you.ปีที่แล้ว เรามีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น อาจารย์อยากจะช่วยพวกเราซักหน่อย
One less high school bitch making the lives of the less fortunate more tolerable is, in my opinion, a public service.ทำให้พวกมัน โชคดีน้อยลง ทนต่อความคิดมากขึ้น บริการสาธารณะ
And losing is intolerable to me.และความพ่ายแพ้คือสิ่งที่ฉันทนไม่ได้
Bill Staton was a tolerable worker.บิลล์ สเตตันเป็นคนงานที่พอใช้ได้
Then I came to my senses and I realized the only way this place would be tolerable is if I get to be here with you.แล้วพ่อก็ได้สติรู้ตัวว่า เรื่องเดียวที่ทำให้พ่อทนที่นี่ได้ ก็เพราะพ่อมาที่นี่เพื่ออยู่กับลูก
Oh... we became close because you became tolerable, but now you've got that weird naked boyfriend and that weird Legion of Sycophants.โอ้... เราสนิทกัน เพราะเธอใจคอดีขึ้น
The idea of losing is just intolerable to him.แค่คิดว่าแพ้\เขาก็ทนไม่ได้แล้ว
Well, he'll probably still be one 98% of the time, but the 2% he's tolerable, it might be worth it.แม้ 98% ยังอาจไม่น่าคบด้วย แต่ 2% ของเขาก็ใช้ได้

*tolerable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 要不得] intolerable; unacceptable
无法忍受[wú fǎ rěn shòu, ˊ ㄈㄚˇ ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, 无法忍受 / 無法忍受] intolerable
可容忍[kě róng rěn, ㄎㄜˇ ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ, 可容忍] tolerable

*tolerable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P)
先ず先ず[まずまず, mazumazu] (adj-no,adj-na,adv) (See まあまあ) tolerable; passable; adequate; so-so
[か, ka] (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P)
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence
忍び難い[しのびがたい, shinobigatai] (adj-i) intolerable; unbearable
為ん方無い;詮方無い(ateji)[せんかたない, senkatanai] (adj-i) (1) (See どうしようもない) it cannot be helped; there is no way; (2) (arch) intolerable; unbearable
目に余る[めにあまる, meniamaru] (exp,v5r) to be intolerable or unpardonable
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P)
耐え難い;耐難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable
耐容1日摂取量;耐容一日摂取量[たいよういちにちせっしゅりょう, taiyouichinichisesshuryou] (n) tolerable daily intake; TDI
許し難い[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable
鼻持ちならない[はなもちならない, hanamochinaranai] (adj-i) stink; intolerable
鼻持ちならぬ[はなもちならぬ, hanamochinaranu] (exp) intolerable; disgusting

*tolerable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดใจ[adj.] (bātjai) EN: offensive ; intolerable FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[v.] (khap-okkhap) EN: feel distressed ; find something intolerable FR:
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
มันจะมากไปแล้ว[xp] (man ja māk ) EN: that's going too far ; be intolerable FR: cela va trop loin
ย่ำแย่[adj.] (yamyaē) EN: unbearable ; intolerable ; beyond toleration FR:
อดทนได้[adj.] (otthon dāi) EN: FR: supportable ; tolérable

*tolerable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerträglich; intolerierbar {adj} | unerträglicher | am unerträglichstenintolerable | more intolerable | most intolerable
erträglich; tolerierbar {adj} | erträglicher; tolerierbarer | am erträglichsten; am tolerierbastentolerable | more tolerable | most tolerable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tolerable*
Back to top