ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tolerable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tolerable, *tolerable*,

-tolerable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It cycled down to a tolerable level at about 3:19.สนามแม่เหล็กจะอ่อนลงจนพอทนได้ประมาณตอน 15: 19
Service to others is the only thing that keeps the self-loathing... to a tolerable level.การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น เป็นการรักษาการเกลียดตัวเอง... เป็นเครื่องวัดของความอดทน
One less high school bitch making the lives of the less fortunate more tolerable is, in my opinion, a public service.ทำให้พวกมัน โชคดีน้อยลง ทนต่อความคิดมากขึ้น บริการสาธารณะ
Bill Staton was a tolerable worker.บิลล์ สเตตันเป็นคนงานที่พอใช้ได้
Then I came to my senses and I realized the only way this place would be tolerable is if I get to be here with you.แล้วพ่อก็ได้สติรู้ตัวว่า เรื่องเดียวที่ทำให้พ่อทนที่นี่ได้ ก็เพราะพ่อมาที่นี่เพื่ออยู่กับลูก
A lot like most teenagers... unbearably romantic, profoundly narcissistic, tolerable really only to other teenagers.เหมือนพวกวัยรุ่นทั่วไป.. โรแมนติคเหลือนจะทน หลงตัวเองอย่างสุดซึ้ง ทนได้เฉพาะกับพวกเดียวกัน
I find they become tolerable around 35.ผมพอทนพวกเขาได้ตอนอายุ 35

-tolerable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
耐容1日摂取量;耐容一日摂取量[たいよういちにちせっしゅりょう, taiyouichinichisesshuryou] (n) tolerable daily intake; TDI

-tolerable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erträglich; tolerierbar {adj} | erträglicher; tolerierbarer | am erträglichsten; am tolerierbastentolerable | more tolerable | most tolerable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tolerable-
Back to top