ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unendurable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unendurable*, -unendurable-

unendurable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unendurable (adj.) ซึ่งสุดที่จะทนได้ See also: เหลือที่จะทน Syn. unbearable Ops. tolerable, bearable

unendurable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
耐え難い;耐難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unendurable
Back to top