ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sufferable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sufferable*, -sufferable-

sufferable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sufferable (adj.) ซึ่งอดทนได้ Syn. bearable, tolerable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิรทุกข์ (adj.) insufferable Ops. ทนทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She had better had stayed home! Assistance is impossible, and condolence insufferable.หล่อนน่าจะอยู่บ้านของหล่อน ความช่วยเหลือ ไม่มีทางเป็นไปได้และการแสดงความเสียใจเป็นเรื่องเหลือทน
Are you incapable of restraining yourself... ... ordoyoutakepride in being an insufferable know-it-all?He is you capably of being kept quiet or is it proud to be the unbearable smart one?
Despite your insufferable arrogance the god-king has come to admire Spartan valor and fighting skill.ท่านจักเป็นพันธมิตรสำคัญ จำนนเถิด ลีโอนายเดิส ใช้สติเถิด ตรองถึงเหล่าทหาร
"insufferable, impertinent of men. ""เหลืออดแล้วก็หยาบคายที่สุด"
I'm sorry to interrupt this little meeting of the minds, but you're not the only ones who find this new regime insufferable.ขอโทดที่ขัดจังหวะการประชุมเล็กๆนี้นะ แต่พวกนายไม่ไช่คนเดียวหรอก ที่พบนิสัยที่เหลืออดเหลือทนแบบนี้
If she ever tries to tell me how insufferable i am.ถ้าเธอเคยพยายามที่จะบอกฉันว่า ทนฉันไม่ได้ตรงไหน
"and managed to make it completely insufferable.เขาทำให้เราเหลืออดเต็มที
I have got to impress Guy Morgan so I can stop pretending to care about this insufferable school and we can all move to Hollywood where no one pretends to care about anything.ฉันค่อนข้างถูกใจ มอร์แกน ...ฉันหยุดเสแสร้งแคร์เกีย่วกับโรงเรียนบ้าๆนี และพวกเราสามารถย้ายไปอที่ ฮอลลี่วู้ดส์ และจะไม่มีใครเสแสร้งอะไรทั้งสิ้น
He's an insufferable martyr that needs his ass kicked...เขาทนทุกข์อยู่ในความเสียสละ นั่นเป็นความซื่อบื่อของเขา... .
Do you really want to listen to your insufferable boss another day, or are you ready to start that business you've been dreaming of?คุณจำเป็นต้องทนฟัง คำบ่นของเจ้านายอยู่ต่อไปจริงๆ หรือว่าคุณพร้อมที่จะเริ่ม ทำธุรกิจที่คุณเฝ้าใฝ่ฝัน?
(LAUGHS) You are insufferable. And this?(หัวเราะ) คุณทนไม่ได้ และนี้
Rachel's always been a little insufferable, but ever since she won Winter Showcase, her ego and behaviour are out of control.เรเชลนั้นเหลือทนจริงๆ เพราะตั้งแต่เธอชนะการประกวด Winter Showcase อีโก้เธอขึ้นสูงปรี๊ดและเริ่มจะควบคุมไม่อยู่แล้ว

sufferable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เนียรทุกข์[adj.] (nīarathuk) EN: insufferable FR:
ปากร้ายเหลือทน[adj.] (pākrāi leūa) EN: insufferable shrew ; unsufferably shrewish FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sufferable
Back to top