ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*satisfaction*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น satisfaction, -satisfaction-

*satisfaction* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissatisfaction (n.) ความไม่พอใจ See also: ความขุ่นเคือง Syn. grievance, gripe, grumble Ops. compliment
satisfaction (n.) ความพอใจ See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ Syn. retaliation, counterattack
satisfaction (n.) การชดเชย See also: การชดใช้
self-satisfaction (n.) ความพึงพอใจในตัวเอง See also: ความอิ่มเอมใจ Syn. self-complacency, pride, vanity
English-Thai: HOPE Dictionary
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
English-Thai: Nontri Dictionary
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Dissatisfactionความไม่พอใจ [การแพทย์]
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักสีหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone
ชักหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone Syn. ชักสีหน้า
ความชอบใจ (n.) satisfaction See also: contentment, complacency Syn. ความพอใจ, ความพึงพอใจ
ความพึงใจ (n.) satisfaction See also: contentment, complacency Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความพึงพอใจ
ความไม่พอใจ (n.) dissatisfaction See also: displeasure, discontent Ops. ความพอใจ
อิฏฐารมณ์ (n.) satisfaction See also: gratification Ops. อนิฏฐารมณ์
ฮึ่ม (int.) sound which express dissatisfaction
เฮ้อ (int.) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very well. I hope I shall do everything to your satisfaction, madam.ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะทําให้คุณพอใจเช่นกันค่ะ คุณผู้หญิง
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย
Don't give them the satisfaction, the fucks.ไม่ให้พวกเขาหลับเลยรึไง ไอบ้า
Three needs. "Three reasons to buy. Satisfaction guaranteed."สามเหตุผลที่ต้องซื้อ รับรองความพอใจ
Every true lover knows that the moment of greatest satisfaction... comes when ecstasy is long over... and he beholds before him... the flowers which has blossomed beneath his touch.นักรักตัวจริงรู้ ถึงนาทีแห่งความสุขสุดยอด จะมาเมื่อเวลานั้นที่ยาวนานสิ้นสุด
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม
It shall be settled to our satisfaction or we'll be leaving as soon as possible.เราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจหรือว่า จะเดินทางออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
With a certain satisfaction, I might add....ด้ยความพึงพอใจในระดับหนึ่งน่ะนะผมว่า
We need satisfaction. We shouldn't deny our bodies.ถึงเรามีสติแค่ใหนแต่ว่าเราก็ปฎิเสธความปรารถนาไม่ได้หรอก
It's a real specific kind of satisfaction, isn't it... cooking for people?มันเป็นความสุขใจอย่างมาก ใช่ไหมคะ ที่ได้ทำอาหารให้คนอื่น
But what sense of hope... or satisfaction, could a reader derive from an ending like that?แต่ .. อะไรล่ะ ความรู้สึกของการมีความหวัง หรืออาจเป็นการลบล้างความผิดก็ได้ ผู้อ่านอยากให้จบแบบนั้นเหรอ
Not to my satisfaction apparently.ความพึงพอใจของฉันยังไม่ปรากฏออกมาเลย

*satisfaction* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, 两清 / 兩清] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, 满意 / 滿意] satisfied; pleased; to one's satisfaction

*satisfaction* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サティスファクション[, sateisufakushon] (n) satisfaction
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P)
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
代償満足[だいしょうまんぞく, daishoumanzoku] (n) vicarious satisfaction
会心[かいしん, kaishin] (n,vs) congeniality; satisfaction; (P)
会心の笑みを浮かべる[かいしんのえみをうかべる, kaishinnoemiwoukaberu] (exp,v1) to smile a smile of satisfaction
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P)
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n,vs) (2) satisfaction; (3) {Buddh} fortitude; (P)
役不足[やくぶそく, yakubusoku] (adj-na,n) dissatisfaction with the work (role) given to one; feeling oneself above the given work (role)
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction
満悦至極[まんえつしごく, man'etsushigoku] (n,adj-na) highly delighted; very pleased; deeply satisfied; brimming over with satisfaction
甘心[かんしん, kanshin] (n,vs) satisfaction
留飲[りゅういん, ryuuin] (n,vs) gloating; satisfaction
自己満[じこまん;ジコマン, jikoman ; jikoman] (n) (abbr) (sl) (See 自己満足) self-satisfaction; (self-)complacency
自己満足[じこまんぞく, jikomanzoku] (n,vs,adj-no) self-satisfaction; (self-)complacency
自得[じとく, jitoku] (n,vs) self-acquisition; self-satisfaction; being paid back for one's deeds
自足[じそく, jisoku] (n,vs) self-sufficiency; self-satisfaction
Japanese-English: COMDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition)

*satisfaction* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันท์[n.] (chan) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f] ; ardeur [f] ; désir [m] ; volonté [f]
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f]
เฮ้อ[X] (hoē) EN: [sound expressing exhaustion, relief, boredom or dissatisfaction] FR:
อิฏฐารมณ์[n.] (itthārom) EN: satisfaction FR:
ความไม่พึงพอใจ[n. exp.] (khwām mai p) EN: dissatisfaction FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]
ความพึงพอใจ[n.] (khwām pheun) EN: satisfaction [f] FR: satisfaction [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheun) EN: consumer satisfaction FR:
ความพึงพอใจในการทำงาน[n. exp.] (khwām pheun) EN: job satisfaction FR:
ความพึงพอใจในงาน[n. exp.] (khwām pheun) EN: FR: satisfaction au travail [f]
ความภิรมย์ [n.] (khwām phiro) EN: pleasure ; satisfaction FR:
ความพอใจ[n.] (khwām phøja) EN: contentment ; satisfaction ; willingness FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
หนำใจ[adj.] (namjai) EN: satisfied ; fulfilled ; to one's satisfaction FR:
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
อรดี ; อรติ[n.] (øradī ; øra) EN: dissatisfaction FR: désatisfaction [f]
สุขารมณ์[n.] (sukhārom) EN: pleasure FR: plaisir [m] ; satisfaction [f]
ยิ้มร่า[v. exp.] (yim rā) EN: beam ; smile with satisfaction FR:

*satisfaction* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction
Kundenzufriedenheit {f}customer satisfaction
Zufriedenheit {f} | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *satisfaction*
Back to top