ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gripe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gripe*, -gripe-

gripe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gripe (vi.) บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ) See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ Syn. complain, criticize, grumble
gripe (vi.) ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe (vt.) ทำให้ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe about (phrv.) บ่นเกี่ยวกับ See also: ตำหนิเกี่ยวกับ Syn. gripe at, complain about
gripe at (phrv.) บ่นเกี่ยวกับ See also: ตำหนิเกี่ยวกับ Syn. gripe about, complain about
English-Thai: HOPE Dictionary
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy
English-Thai: Nontri Dictionary
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gripe Waterไกรพ์วอเตอร์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without a second thought, no, don't you dare gripe about me eatin' fries.ไม่ต้องคิดอะไรอีกเลย ไม่ อย่ามาบังคับให้ฉันกินฟรายอีก
I have no-no gripes with you at all, okay?ฉันไม่ได้มีปัญหากับนายสักหน่อย โอเค๊ ?
Naeddre, Morganam forgripe.Naeddre, Morganam forgripe.
If you have gripe, tell me. Let's talk.ถ้าคุณมีเรื่องรำคาญใจอะไรก็บอกฉันสิ มาคุยกัน
You are my gripe.เธอมันเป็นเรื่องรำคาญใจของฉัน

gripe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
零し合い;こぼし合い[こぼしあい, koboshiai] (n) gripe session; grievance session
黒足信天翁[くろあしあほうどり;クロアシアホウドリ, kuroashiahoudori ; kuroashiahoudori] (n) (uk) black-footed albatross (Diomedea nigripes)

gripe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หญ้าใต้ใบ[n.] (yātāibai) EN: chamberbitter ; gripeweed ; shatterstone ; stonebreaker ; Phyllanthus urinaria FR: Phyllanthus urinaria

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gripe
Back to top