ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discontent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discontent*, -discontent-

discontent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discontent (n.) ความไม่พอใจ Syn. dissatisfaction, unhappiness
discontent (vt.) ทำให้ไม่พอใจ
discontented (adj.) ซึ่งไม่พอใจ Syn. dissatisfied, disgrantled
discontentedly (adv.) ด้วยความไม่พอใจ
discontentment (n.) ความไม่พอใจ Syn. dissatisfaction, unhappiness
English-Thai: HOPE Dictionary
discontent(ดิสคันเทนทฺ') adj. ไม่พอใจ. n. ความไม่พอใจ vt. ทำให้ไม่พอใจ
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
English-Thai: Nontri Dictionary
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คับใจ (v.) be discontented See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed Syn. อึดอัดใจ, ไม่สบายใจ, อัดอั้น
อึดอัดใจ (v.) be discontented See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed Syn. ไม่สบายใจ, อัดอั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must know there's discontent from many prisoners over how you run sona.นายต้องรู้ว่า มีนักโทษหลายคนไม่พอใจ การทำงานของโซน่า
* Always hopeful, yet discontent **ยังมีความหวัง ยังไม่หายไป*
Our spies report growing discontent among the northern lords.สายของเราบอกเรื่องความพอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในบรรดาลอร์ดชาวเหนือทั้งหลาย
And I'm sure if those same spies snuck into our own encampments, they would report growing discontent amongst the southern lords.และข้าเองก็มั่นใจว่าหากสายพวกเดียวกันนี้ ลอบเข้ามาในค่ายของเรา พวกมันก็คงรายงานเรื่องความไม่พอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของลอร์ดชาวใต้เหมือนกัน
There seems to be some discontent in the ranks, Finch.ดูเหมือนว่ามีความขัดแย้งกันอยู่นะ ฟินน์
(all mutter) - Now, see, lads, there's more to it, eh? - (discontent increases)ตอนนี้เห็นนักเตะในทีมมีมาก ไปใช่มั้ย?
But doesn't point out your wife seems discontented...แต่ไม่พูดว่าภรรยาคุณดูไม่พอใจ
If you're that discontented, then you can just stop chasing after me.ถ้าเธอไม่พอใจจริงๆละก็เลิกตามฉันซะที
Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this sun of York.อยู่ถนนฮาร์ลี เป็นหมอ หยุดเลย
Let me have a gander at the source of the societal discontentment here.เอาละไหนมาต้นเหตุของความไม่พอใจกันหน่อย
Candor runs the risk of brooking discontent.ใช้ความตรงไปตรงมาควบคุมความเสี่ยง ของการอดทนกับเรื่องที่ไม่น่าพอใจ
Apparently we underestimated their marital discontent.เห็นชัดว่าเราประเมิณ ปัญหาชีวิตคู่ต่ำเกินไป

discontent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàng, ㄧㄤˋ, 怏] discontented
欿[kǎn, ㄎㄢˇ, 欿] discontented with oneself
牢骚[láo sāo, ㄌㄠˊ ㄙㄠ, 牢骚 / 牢騷] discontent; complaint
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, 不满 / 不滿] resentful; discontented; dissatisfied

discontent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不平不満[ふへいふまん, fuheifuman] (n) discontent and grumbling
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish ....
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P)
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining
不純分子[ふじゅんぶんし, fujunbunshi] (n) dissident (discontented) element
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) discontented; unhappy

discontent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]
ไม่พอใจ[adj.] (mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfied ; displeased FR: mécontent ; insatisfait ; pas satisfait
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[adj.] (khap-okkhap) EN: discontented ; disconcerted ; embarrassed ; distressed ; depressed FR:

discontent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzufrieden {adj} | unzufriedener | am unzufriedenstendiscontent | more discontent | most discontent
unzufrieden; missmutig {adj} | unzufriedener; missmutiger | am unzufriedensten; am missmutigstendiscontented | more discontented | most discontented
Unzufriedenheit {f}discontentedness
unzufrieden {adv}discontentedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discontent
Back to top