ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-satisfaction-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น satisfaction, *satisfaction*,

-satisfaction- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย
Three needs. "Three reasons to buy. Satisfaction guaranteed."สามเหตุผลที่ต้องซื้อ รับรองความพอใจ
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม
It shall be settled to our satisfaction or we'll be leaving as soon as possible.เราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจหรือว่า จะเดินทางออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Not to my satisfaction apparently.ความพึงพอใจของฉันยังไม่ปรากฏออกมาเลย
Right now my satisfaction should be your main concern.จากนี้ไป เป็นไปตามความพึงพอใจของฉัน นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องกังวล
Clearly, there is no prize that I could give you that would compare to the satisfaction of having your name and photo immortalized on a Buy More plaque.แน่นอน คงไม่มีรางวัลไหน ที่จะให้ ไปเทียบกับความพอใจ ที่จะได้มี ชื่อและภาพติดถาวร อยู่บนบอร์ดจารึกของบายมอร์
For the salvation of my soul, give me true contrition, that I may, day and night by penance make satisfaction for my many sins.สำหรับการไถ่บาปแก่\ วิญญาณข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำนึกผิด ทั้งวันทั้งคืน
BECAUSE THEY EXCITED HIM SEXUALLY. THE COPYCAT'S SATISFACTION ISN'T SEXUAL.ดีไลล่า เกรนแนน ทำงานอะไร?
She wants to deny her parents the satisfaction of saving her life.เธอปฏิเสธพ่อแม่ตัวเอง พอใจมากกว่าที่ จะรักษาชีวิตตัวเอง
Five thousand Baht, new car smell satisfaction money back.ห้าพันบาท,ใหม่ๆซิงๆ เอ๊าะๆ ไม่พอใจยินดีคืนเงิน
But instead of the satisfaction I imagined I'd feel,แต่เพื่อให้ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ผมคิดว่าผมรู้สึก

-satisfaction- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, 两清 / 兩清] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties

-satisfaction- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サティスファクション[, sateisufakushon] (n) satisfaction
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction
代償満足[だいしょうまんぞく, daishoumanzoku] (n) vicarious satisfaction
会心の笑みを浮かべる[かいしんのえみをうかべる, kaishinnoemiwoukaberu] (exp,v1) to smile a smile of satisfaction
満悦至極[まんえつしごく, man'etsushigoku] (n,adj-na) highly delighted; very pleased; deeply satisfied; brimming over with satisfaction
甘心[かんしん, kanshin] (n,vs) satisfaction
留飲[りゅういん, ryuuin] (n,vs) gloating; satisfaction
Japanese-English: COMDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition)

-satisfaction- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันท์[n.] (chan) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f] ; ardeur [f] ; désir [m] ; volonté [f]
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f]
อิฏฐารมณ์[n.] (itthārom) EN: satisfaction FR:
ความพึงพอใจ[n.] (khwām pheun) EN: satisfaction [f] FR: satisfaction [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheun) EN: consumer satisfaction FR:
ความพึงพอใจในการทำงาน[n. exp.] (khwām pheun) EN: job satisfaction FR:
ความพึงพอใจในงาน[n. exp.] (khwām pheun) EN: FR: satisfaction au travail [f]
ความภิรมย์ [n.] (khwām phiro) EN: pleasure ; satisfaction FR:
ความพอใจ[n.] (khwām phøja) EN: contentment ; satisfaction ; willingness FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
หนำใจ[adj.] (namjai) EN: satisfied ; fulfilled ; to one's satisfaction FR:
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
สุขารมณ์[n.] (sukhārom) EN: pleasure FR: plaisir [m] ; satisfaction [f]
ยิ้มร่า[v. exp.] (yim rā) EN: beam ; smile with satisfaction FR:

-satisfaction- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction
Kundenzufriedenheit {f}customer satisfaction
Zufriedenheit {f} | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -satisfaction-
Back to top