ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retaliation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retaliation*, -retaliation-

retaliation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retaliation (n.) การแก้แค้น See also: การแก้เผ็ด, การโต้กลับ Syn. vengeance, revenge, reprisal
English-Thai: HOPE Dictionary
retaliation(รีแทลลิเอ'เชิน) n. การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ, Syn. reprisal
English-Thai: Nontri Dictionary
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retaliationการแก้แค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was in retaliation against the United States, for assisting the Filipino government... in suppressing the terrorists.เพื่อแก้เผ็ดอเมริกา และช่วยเหลือรัฐบาลโมนามอน ปราบปรามพวกมันอย่างหนัก
Our abort recommendation was contravened, instigating retaliation against American citizens.คำสั่งถูกยกเลิก มันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด การตอบโต้ แก้แค้น
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ **
This retaliation needs to be smart.การแก้เเค้นคืนต้องทำอย่างฉลาด
Will prompt a retaliation against your country.จะทำให้เราเปิดฉากตอบโต้ กลับไปยังประเทศของคุณ
It appears to be a retaliation from the North.มันเป็นการกระทำของทางเหนือ
Authorities believe Dadich's attack was in retaliation for his being in prison 2 years ago on charges of conspiracy to assassinate his successor on U.S. soil.แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ดาร์นิธ ได้ต่อสู้ กับพวกของเขา ที่ส่งเขาเข้าคุกไป นาน2 ปี
I suspect his retaliation will beผมสงสัยว่าเขาจะเอาคืนโดยการ
There will be retaliation against us.จะต้องมีการแก้แค้นกับฝ่ายเรา
We'll fire just one missile, an apparent retaliation for the Kremlin.เราจะยิงมิสซายล์ลูกเดียว เพื่อให้ดูเหมือนเป็นการแก้แค้นจาก เครมลิน
We know Abu Nazir is going to hit us in retaliation for Israel's bombing of Iranian nuclear sites.เรารู้ว่าอาบู นาเซอร์จะโจมตีเรา เพื่อแก้แค้นเรื่องที่อิสราเอล ระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ในอิหร่าน
But the danger of retaliation lies in furthering the cycle of violence.แต่ผลจากการเอาคืนนั้น เกี่ยวเนื่องกับ ความรุนแรง

retaliation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仇討ち;あだ討ち;仇討[あだうち, adauchi] (n) (See 敵討ち) vengeance; revenge; retaliation
敵討ち;敵討;かたき討;かたき討ち[かたきうち, katakiuchi] (n) (See 仇討ち) vengeance; revenge; retaliation
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)

retaliation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแก้แค้น[n.] (kān kaēkhaē) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge FR: vengeance [f] ; revanche [f]
การโต้ตอบ[n.] (kān tōtøp) EN: retaliation ; reaction FR:
วิปลาป[n.] (wippalāp) EN: retaliation FR:
วิประลาป[n.] (wipralāp) EN: retaliation ; departure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retaliation
Back to top