ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

counterattack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *counterattack*, -counterattack-

counterattack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counterattack (n.) การโต้กลับ See also: การตอบโต้ Syn. countermove, attack
counterattack (vi.) โต้กลับ See also: ตอบโต้
counterattack (vi.) โต้กลับ See also: ตอบโต้
English-Thai: HOPE Dictionary
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีโต้ (v.) counterattack See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ, บุกกลับ
บุกกลับ (v.) counterattack See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ
โต้กลับ (v.) counterattack See also: retaliate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He thought a counterattack might surprise them.เขาคาดการณ์ว่าการตีโต้คงทำให้พวกมันชะงักได้บ้าง
Alan Shearer looking to organize a counterattack for Newcastle United.อลัน เชียเร่อร์พยายามจะเล่นเร็ว เพื่อสวนกลับให้นิวคาสเซิ่ล
I suggest we counterattack with tanks.ข้าแนะนำว่าเราควรโต้กลับด้วยรถถัง
Move to the lower defenses. We'll counterattack with the catapults.แบบ ตัวเล็กกว่าเนี้ยะ
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ
First two ships are in position for counterattack.ยานสองลำอยู่ในตำแหน่งพร้อมตีโต้
This is your chance to counterattack.ตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่เธอจะโต้กลับ
So what's the plan for the counterattack?แล้วจะแก้แค้นไงดี คิดไว้รึยัง?
Decon counterattack.** ดีคอน โจมตีตอบโต้ **
They should be unable to mount a counterattack.พวกมันคงไม่สามารถตั้งกำลังโจมตีได้
Even though Ruicheng and Zhang Biao have gone into hiding, if the court's troops were to counterattack, they could destroy Wuchang in one second!ถึงรุ่ยเฉิงกับจางเปียวจะหนีหลบซ่อนตัว แต่หากกองกำลังราชสำนักย้อนกลับมาตี อู๋ชางจะแหลกเป็นผุยผงภายในอึดใจ
In a reflexive counterattack...และตอนนั้นเอง เธอก็รุกกลับอย่างคิดไม่ถึง

counterattack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, 反击 / 反擊] strike back; beat back; counterattack

counterattack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
返し技[かえしわざ, kaeshiwaza] (n) counterattack (kendo, judo, etc.); reversal technique
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo)
反撃[はんげき, hangeki] (n,vs) counterattack; counteroffensive; counterblow; (P)
逆襲[ぎゃくしゅう, gyakushuu] (n,vs) counterattack; (P)

counterattack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: respond ; react ; counterattack ; retaliate ; dismiss FR: réagir contre ; rétorquer ; objecter
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า counterattack
Back to top