ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pride

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pride*, -pride-

pride ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pride (n.) ความภาคภูมิใจ See also: ความทะนงตน Syn. self-importance, self-glorification Ops. humility, modesty
pride (n.) ฝูงสิงโต Syn. pack, drove
pride of place (idm.) สถานที่ที่ดีที่สุด See also: จุดหรือบริเวณที่ดีที่สุดสำหรับแสดงผลงาน
pride on (phrv.) ภูมิใจ See also: พอใจกับ Syn. pique on, plume on
prideful (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความภูมิใจในตนเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
English-Thai: Nontri Dictionary
pride(n) ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ทิฐิมานะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคภูมิใจ (v.) take pride in See also: be proud of, have a sense of pride Syn. ภูมิใจ, ชื่นชม Ops. ละอาย, อาย
การจองหอง (n.) pride See also: conceit, vanity, proudness Syn. การอวดดี, การถือตัว, การลำพอง
การถือตัว (n.) pride See also: self-respect, dignity, self-righteous Syn. ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว
การถือตัว (n.) pride See also: conceit, vanity, proudness Syn. การจองหอง, การอวดดี, การลำพอง
การลำพอง (n.) pride See also: conceit, vanity, proudness Syn. การจองหอง, การอวดดี, การถือตัว
การอวดดี (n.) pride See also: conceit, vanity, proudness Syn. การจองหอง, การถือตัว, การลำพอง
ความถือดี (n.) pride See also: self-importance, conceit, arrogance, vanity Syn. ความทะนง, ความหยิ่ง
ความถือตัว (n.) pride See also: vanity, arrogance, conceit
ความถือตัว (n.) pride See also: vanity, arrogance, conceit
ความทระนง (n.) pride See also: self-importance, conceit, arrogance, vanity Syn. ความทะนง, ความหยิ่ง, ความถือดี
ความทะนงตัว (n.) pride See also: self-respect, dignity, self-righteous Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง
ความภาคภูมิใจ (n.) pride See also: dignity, worthiness Syn. ความภูมิใจ, ความภาคภูมิ Ops. ความท้อใจ, ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ความภูมิใจ (n.) pride See also: dignity, worthiness Syn. ความภาคภูมิใจ
ความหยิ่ง (n.) pride See also: conceit, vanity, proudness Syn. การจองหอง, การอวดดี, การถือตัว, การลำพอง
ความเย่อหยิ่ง (n.) pride See also: self-respect, dignity, self-righteous Syn. การถือตัว, ความทะนงตัว
มาน (n.) pride See also: vanity, arrogance, conceit Syn. ความถือตัว
มาน (n.) pride See also: vanity, arrogance, conceit Syn. ความถือตัว
อหังการ (n.) pride See also: self-respect, dignity, self-righteous Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว
ขัตติยมานะ (n.) pride of king See also: royal honor Syn. ชาติขัตติยมานะ
ชาติขัตติยมานะ (n.) pride of king See also: royal honor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And here come the armored tanks, the pride of Tomainia's army.และนี่คือรถถัง ความภูมิใจของกองทัพ โทไมเนีย
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย
It can come from work and pride in what you do.มันมาจากงานและ ความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำ
Ramica, your high pride is purely aristocratic.รามิก้าเอ๋ย ศักดิ์แห่งราชวงศ์ ของเจ้านั่นจริงแท้
Since you wanted her and forgot the pride of aristocracy.ตั้งแต่ที่ท่านต้องการเธอ จนลืมศักดิ์ศรีขุนนาง
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย
Yes sir, we pride ourselves on service You're the boss, the king, the shah!ท่านครับ พวกเราภูมิใจที่จะบริการ ท่านคือเจ้านาย ราชา
Nonsense. One thing I pride myself on Jafar, I'm an excellent judge of character.เหลวไหลน่า สิ่งหนึ่งที่ข้าภูมิใจ จาฟา ข้าวิจารณ์ลักษณะผู้คนได้ดี
Hunt's pride was short-lived, for now a new horror presented itself.ความภูมิใจของฮันท์อยู่ได้ไม่นาน ศัตรูใหม่ของเขาค่อยๆคืบคลานเข้ามา
As you know, we pride ourselves on turning troubled girls... into healthy, productive young women.อย่างที่คุณรู้ เรายินดีรับเด็กที่มีปัญหาเพื่อทำให้... เธอเป็นคนที่มีคุณภาพ
That's pride fuckin' with you.นั่นคือความภาคภูมิใจ fuckin 'กับคุณ
That's pride fuckin' with you, see?นั่นคือความภาคภูมิใจ fuckin 'กับคุณเห็น?

pride ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, 傲慢与偏见 / 傲慢與偏见] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀
自豪感[zì háo gǎn, ㄗˋ ㄏㄠˊ ㄍㄢˇ, 自豪感] pride in sth; self-esteem
傲自[ào zì, ㄠˋ ㄗˋ, 傲自] pride; overbearing
自尊[zì zūn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ, 自尊] self-respect; self-esteem; ego; pride

pride ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傲岸[ごうがん, gougan] (adj-na,n) haughtiness; pride
慢心[まんしん, manshin] (n,vs) self-conceit; pride
最高位[さいこうい, saikoui] (n,adj-no) pride of place; most prominent; top-ranking
猿も木から落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods
職人根性[しょくにんこんじょう, shokuninkonjou] (n) spirit of true craftsman; (craftsman's) pride in his work
職人気質[しょくにんかたぎ;しょくにんきしつ, shokuninkatagi ; shokuninkishitsu] (n) spirit of a true artisan; (a craftsman's) pride in one's work
胸を張る[むねをはる, munewoharu] (exp,v5r) to throw out one's chest; to be puffed up with pride
至宝[しほう, shihou] (n,adj-no) most valuable asset; pride of ...; most important person
プライド[, puraido] (n) pride; (P)
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage
傲慢;ごう慢;強慢(iK)[ごうまん, gouman] (adj-na,n) pride; haughtiness; arrogance; insolence; hubris
喬志[きょうし, kyoushi] (n) pride; self-conceit
国家威信[こっかいしん, kokkaishin] (n) national pride; national prestige
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
権高[けんだか, kendaka] (adj-na,n) pride; haughtiness
気位[きぐらい, kigurai] (n) pride; haughtiness
潔し[いさぎよし, isagiyoshi] (n) pride; disdain
矜持;矜恃[きょうじ;きんじ, kyouji ; kinji] (n) pride; dignity; self-respect
立て引く;達引く;立引く[たてひく, tatehiku] (v5k) to compete with each other (e.g. out of pride, obstinacy, etc.)
胸を反らす[むねをそらす, munewosorasu] (exp,v5s) to be puffed up with pride; to throw out one's chest
自慢[じまん, jiman] (n,vs,adj-no) pride; boast; (P)
自負心[じふしん, jifushin] (n) pride; self-confidence
見識[けんしき, kenshiki] (n) views; opinion; discernment; pride; self-respect; (P)
誇り[ほこり, hokori] (n) pride; boast; (P)
識見[しきけん;しっけん, shikiken ; shikken] (n) views; opinion; discernment; pride; self-respect; insight
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance
高慢さ[こうまんさ, koumansa] (n) pride; arrogance; haughtiness
鼻にかける;鼻に掛ける[はなにかける, hananikakeru] (exp,v1) to be full of pride; to be boastful

pride ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิมาน[n.] (aphimān) EN: pride FR: fierté [f]
อภิมานะ[n.] (aphimāna) EN: pride FR:
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
ชาติขัตติยมานะ[n. exp.] (chāt khatti) EN: pride of king FR:
เชิดหน้าชูตา[v.] (choētnāchūt) EN: be proud of ; take pride in FR:
ชูหน้าชูตา[v.] (chūnāchūtā) EN: be proud of ; take pride in FR:
หางนกยูงไทย[n.] (hāng-nokyūn) EN: Barbadose Pride ; Dwarf Poinciana ; Caesalpinia pulcherrima FR: Caesalpinia pulcherrima
อินทนิลน้ำ [n.] (inthaninnām) EN: Jarul ; Pride of India ; Pyinma ; Queen's flower ; Queen's crape myrtle ; Lagerstroemia speciosa FR: Lagerstroemia speciosa
ขมิ้นแดง[n.] (khamin daēn) EN: Jewel of Burma ; Orange Ginger ; Orange Hidden Ginger ; Pride of Burma ; Burmese Hidden Lily ; Curcuma roscoeana FR:
คู่บ้าน[n. exp.] (khū bān) EN: pride and joy of one's home ; pride and joy of one's village FR:
ความภาคภูมิใจ[n.] (khwām phākp) EN: pride FR: fierté [f]
ความภูมิใจ[n.] (khwām phūmj) EN: pride FR: fierté [f] ; orgueil [m]
ความถือตัว[n.] (khwām theūt) EN: pride FR: orgueil [m]
ความหยิ่ง[n.] (khwām ying) EN: pride FR: fierté [f]
มาน[n.] (mān) EN: pride ; vanity FR:
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภาคภูมิใจ[v.] (phākphūmjai) EN: take pride in; be proud of ; have a sense of pride FR: être fier de ; s'enorgueillir
พรรคภูมิใจไทย [org.] (Phak Phumja) EN: Bhum Jai Thai Party ; Thai Pride Party FR:
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in FR: être fier (de) ; s'enorgueillir (de)
ศรีเมือง[n. exp.] (sī meūang) EN: national pride ; national treasure FR:
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited FR: fier ; dédaigneux
ธงสีรุ้ง[n. exp.] (thong si ru) EN: rainbow flag ; gay pride flag ; LGBT pride flag FR: drapeau arc-en-ciel [m]
ยกตัว[v. exp.] (yok tūa) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others FR: se glorifier
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold FR: cynique ; impudent

pride ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenplatz {m} | den Ehrenplatz einnehmenpride of place | to have pride of place; to take pride of place
Rudel {n} (Löwen)pride (of lions)
Standesdünkel {m}pride of place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pride
Back to top