ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pattern*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pattern, -pattern-

*pattern* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flower-patterned (adj.) ที่มีลวดลายดอกไม้ Syn. flowery
pattern (n.) แบบ (สำหรับตัดเสื้อผ้า) See also: แบบสำหรับก่อสร้าง Syn. blueprint, design
pattern (n.) แบบแผน See also: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ Syn. practice
pattern (n.) ลวดลาย See also: งานศิลป์ Syn. design, figure
pattern (n.) ธรรมเนียมปฏิบัติ See also: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี Syn. custom
pattern (n.) รูปร่าง See also: รูปทรง Syn. form, shape, structure
pattern (vt.) ลอกแบบ Syn. copy, imitate, model
pattern (vt.) ออกแบบ See also: วางแบบ, เป็นแบบ, เป็นตัวอย่าง Syn. design, draw, model
pattern after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after
pattern after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after
pattern after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after
pattern with (phrv.) ตกแต่งด้วย
patterned (adj.) ซึ่งตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้ See also: ซึ่งแสดงภาพหรือแผนภูมิ
speech pattern (n.) สำเนียง Syn. dialect
English-Thai: HOPE Dictionary
pattern(แพท'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
patternizevt. ทำให้เป็นแบบอย่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
angulate drainage patternแบบรูปทางน้ำเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
braided drainage pattern; interlacing drainage patternแบบรูปทางน้ำประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deranged drainage patternแบบรูปทางน้ำสับสน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
espalier drainage pattern; grapevine drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interlacing drainage pattern; braided drainage patternแบบรูปทางน้ำประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parade patternแบบคลื่นเรียงแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบอย่าง, แบบรูป, กระสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern recognitionการรู้จำแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lattice drainage pattern; rectangular drainage patternแบบรูปทางน้ำตั้งฉาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trellis drainage pattern; espalier drainage pattern; grapevine drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arms Abducted Patternมีแขนกลาง [การแพทย์]
Checker Board Patternภาพที่เป็นตาหมากรุก [การแพทย์]
Crescendo Patternแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [การแพทย์]
Gun Particles, Pattern ofการกระจายของเขม่าดินปืน [การแพทย์]
Gyral Pattern, Anormalies ofความผิดปกติเกี่ยวกับไจรัส [การแพทย์]
Ladder Patternรูปบันได [การแพทย์]
Pattern designการสร้างแบบ [TU Subject Heading]
Pattern recognition การรู้จำรูปแบบ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุศราช (n.) kind of ancient patterned cloth Syn. ผ้ากุศราช
ดอกจอก (n.) flower-like pattern of investiture
ดอกไม้จีบ (n.) flower-like pattern of investiture Syn. ดอกจอก
ทรงปั้นหยา (n.) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable
ปั้นหยา (n.) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable Syn. ทรงปั้นหยา
ผ้ากุศราช (n.) kind of ancient patterned cloth
กระสวน (n.) pattern See also: design, drawing, model Syn. แบบตัวอย่าง
ก้านต่อดอก (n.) name of decorating pattern See also: a running foliage decoration
ก้านแย่ง (n.) name of decorating pattern
กุดั่น (n.) pattern with four-petalled flower
คดกริช (n.) name of a decorative pattern Syn. พดกริช
ดอก (n.) decorative pattern See also: floral pattern
ดอกรัก (n.) kind of decorative pattern Syn. ลายดอกรัก
ต้นแบบ (n.) pattern See also: model Syn. แบบ
ตาอ้อย (n.) kind of Thai pattern See also: name of a kind of decorative design Syn. ลายตาอ้อย
พดกริช (n.) name of decorative pattern See also: cursive design alternately consisting of concave and convex Syn. คดกริช, ลายพดกริช
ระบับ (n.) pattern See also: model Syn. ต้นแบบ, แบบ
ระบิ (n.) pattern See also: model, example Syn. ระบิล, อย่าง, ฉบับ
ระบิล (n.) pattern See also: model, example Syn. อย่าง, ฉบับ
ราชปะแตน (n.) Raj pattern See also: royal pattern
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knew quite well the pattern of what could happen... ... when he reached the inner part of the current... ... but there was nothing to be done now.เขารู้ว่าค่อนข้างดีรูปแบบของ สิ่งที่อาจ เกิดขึ้นเมื่อเขาไปถึงส่วนด้าน ใน ของปัจจุบัน แต่ก็มี
It's the special pattern from that young boy.มันเป็นรูปแบบที่พิเศษ จากเด็กคนนั้น
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ
I'm getting a blue pattern on scope #3!ฉันได้แบบแปลน เขต 3 มาแล้ว!
I'm kind of in a holding pattern here. My husband wants me to quit.ตอนนี้ฉันต้องอยู่นิ่งๆ สามีต้องการให้ฉันเลิก
I should see escalations in his brain patterns... by the end of the week.ผมน่าจะเห็น การทวีจำนวนของรอยหยักสมอง ภายในสุดสัปดาห์นี้
Brain wave pattern altered.ระดับคลื่นสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain wave pattern altered.ระดับสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง
Uh, the Doctor is referring to the original pattern of the ghost-line that's now in the body.เอ่อ ดอคเตอร์อ้างอิงถึงแหล่งกำเนิดรูปแบบ สัญญาณจิตจากร่างนี้
These stories get out! I was seeking patterns in the chaos!เรื่องราวเหล่านี้ได้รับการออก!
I changed just one pattern, as you always said I should.ผมพยายามเปลี่ยนตัวเอง ตามที่คุณบอกให้ผมทำแล้ว
If you graph the numbers of any system, patterns emerge.ถ้าเขียนกราฟความสัมพันธ์ของระบบใด ๆ ก็ตาม จะต้องปรากฏ "รูปแบบ" ออกมาเสมอ

*pattern* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
雕花[diāo huā, ㄉㄧㄠ ㄏㄨㄚ, 雕花] carving; decorative carved pattern; arabesque
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, 棋格状 / 棋格狀] checkered pattern; chessboard
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, 晶格] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal)
起居[qǐ jū, ㄑㄧˇ ㄐㄩ, 起居] everyday life; regular pattern of life
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 训 / 訓] example; pattern; to teach; to train; instruction
[huā, ㄏㄨㄚ, 花] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua
叶脉序[yè mài xù, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ ㄒㄩˋ, 叶脉序 / 葉脈序] leaf venation (botany); the pattern of veins on a leaf, characteristic of each species
[yàng, ㄧㄤˋ, 样 / 樣] manner; pattern; way; appearance; shape
纹缕[wén lǚ, ㄨㄣˊ ㄌㄩˇ, 纹缕 / 紋縷] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, 纹路 / 紋路] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
[fàn, ㄈㄢˋ, 范 / 範] pattern; model; example
花样[huā yàng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ, 花样 / 花樣] pattern; type; trick
句型[jù xíng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˊ, 句型] sentence pattern (in grammar)
形态[xíng tài, ㄒㄧㄥˊ ㄊㄞˋ, 形态 / 形態] shape; form; pattern; morphology
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, 制式] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service
格局[gé jú, ㄍㄜˊ ㄐㄩˊ, 格局] structure; pattern; layout
[shì, ㄕˋ, 式] type; form; pattern; style
叶脉[yè mài, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ, 叶脉 / 葉脈] venation (pattern of veins on a leaf)
方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, 方式] way (of life); pattern; style; mode; manner
互生[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, 互生] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
互生叶[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, 互生叶 / 互生葉] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
横棱纹[héng léng wén, ㄏㄥˊ ㄌㄥˊ ㄨㄣˊ, 横棱纹 / 橫稜紋] crosswise pattern
图案[tú àn, ㄊㄨˊ ㄢˋ, 图案 / 圖案] design; pattern
花饰[huā shì, ㄏㄨㄚ ㄕˋ, 花饰 / 花飾] floral decoration; ornament; floral pattern
交叉阴影线[jiāo chā yīn yǐng xiàn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ˇ ㄒㄧㄢˋ, 交叉阴影线 / 交叉陰影線] hatched lines; cross-hatched graphic pattern
[mó, ㄇㄛˊ, 模] imitate; model; norm; pattern
模型[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 模型] model; mould; matrix; pattern
正字法模式[zhèng zì fǎ mó shì, ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 正字法模式] orthographic pattern
模形[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 模形] pattern
限制酶图谱[xiàn zhì méi tú pǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 限制酶图谱 / 限制酶圖譜] restriction mapping (in genomics); restriction pattern
[měi, ㄇㄟˇ, 渼] ripple pattern

*pattern* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation)
アタックパターン[, atakkupata-n] (n) {comp} attack pattern
アラン模様[アランもよう, aran moyou] (n) Aran (sweater pattern)
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) {comp} online pattern analysis and recognition system
カラーバー[, kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
グリッドパターン[, guriddopata-n] (n) {comp} grid pattern
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
タータンチェック[, ta-tanchiekku] (n) tartan (i.e. plaid pattern or fabric) (wasei
ダイヤ柄[ダイヤがら, daiya gara] (n,adj-no) diamond-pattern
デスクトップパターン[, desukutoppupata-n] (n) {comp} desktop pattern
トレフォイル[, torefoiru] (n,adj-no) trefoil; three-leafed pattern
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface)
パターンプラクティス[, pata-npurakuteisu] (n) pattern practice; pattern practise
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] (n) pattern recognition
ホールディング[, ho-rudeingu] (n) (1) holding (i.e. holding something); (2) holding-pattern (e.g. aircraft)
乱菊[らんぎく, rangiku] (n) pattern made from chrysanthemums with disordered petals, esp. used on family crests
亀甲模様[きっこうもよう, kikkoumoyou] (n) hexagonal pattern
亀鑑;龜鑑(oK)[きかん, kikan] (n) pattern; example; model; paragon; mirror
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern)
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P)
典型[てんけい, tenkei] (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P)
刷り込む;すり込む;刷込む(io)[すりこむ, surikomu] (v5m,vt) to insert (an illustration); to stencil (a pattern); to print on
刷る(P);摺る[する, suru] (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P)
南斗六星[なんとろくせい, nantorokusei] (n) Milk Dipper; southern dipper asterism (star pattern) within Sagittarius
原型[げんけい, genkei] (n,adj-no) prototype; model; pattern; archetypal; (P)
唐草[からくさ, karakusa] (n) (1) (abbr) (See 唐草模様) arabesque pattern; (2) (See 馬肥やし・1) toothed medick (Medicago polymorpha)
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P)
型に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment
基本形;基本型[きほんけい;きほんがた, kihonkei ; kihongata] (n) fundamental form; basic form; basic pattern; basic model; basic type; prototype
堆朱[ついしゅ, tsuishu] (n) red lacquerware with patterns carved in relief
市松[いちまつ, ichimatsu] (n) checked (pattern)
市松模様[いちまつもよう, ichimatsumoyou] (n,adj-no) checks; check (checkered, chequered) pattern; checkerboard
師表[しひょう, shihyou] (n) model; pattern; paragon; leader; teacher
平年[へいねん, heinen] (n-adv,n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P)
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern
サブパタン[さぶぱたん, sabupatan] subpattern
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern
トラヒックパターン[とらひっくぱたーん, torahikkupata-n] traffic pattern
ヌルパタン[ぬるぱたん, nurupatan] null pattern
パターン[ぱたーん, pata-n] pattern
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition
パタンマッチ[ぱたんまっち, patanmacchi] pattern match
パタンマッチング[ぱたんまっちんぐ, patanmacchingu] pattern matching
孔パターン[こうパターン, kou pata-n] hole pattern
格子[こうし, koushi] grid pattern, (crystal) lattice
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition
絵柄[えがら, egara] pattern, design, picture

*pattern* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style FR: design [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบรูป[n. exp.] (baēp rūp) EN: pattern FR:
แบบรูปทางน้ำ[n. exp.] (baēp rūp th) EN: drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำหนีศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centrifugal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centripetal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำวงแหวน[n. exp.] (baēp rūp th) EN: annular drainage pattern FR:
แบบเสื้อ[n. exp.] (baēp seūa) EN: pattern ; fashion FR: patron [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
ชิงดวง[n.] (chingdūang) EN: pattern of interlocking flowers FR:
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot FR: motif décoratif [m]
ดอก[n.] (døk) EN: [classif. : individual flowers, patterns on cloth, tyres/tires treads] FR: [classif. : fleurs, motifs vestimentaires, chapes de pneus]
แก้วชิงดวง[n.] (kaēochingdū) EN: pattern of interlocking flowers FR:
การรู้จำแบบ[n. exp.] (kān rū jam ) EN: pattern recognition FR:
ก้านแย่ง[n.] (kānyaēng) EN: [name of a decorative pattern] FR:
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
คดกริช[n.] (khotkrit) EN: [a kind of decorative pattern] FR:
กระสวน[n.] (krasūan) EN: pattern ; construction plan ; linguistics syntax FR: plan [m]
กระสวนประโยค[n. exp.] (krasūan pra) EN: sentence pattern FR:
กระสวนเสื้อ[n. exp.] (krasūan seū) EN: pattern FR: motif [m]
กุดั่น[n.] (kudan) EN: pattern with four-petalled flower ; jewelled ornament FR:
กุศราช[n.] (kutsarāt) EN: [kind of ancient patterned cloth] FR:
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
ลายกุดั่น[n. exp.] (lāi kudan) EN: pattern with four-petalled flower ; decorative design FR:
ลายไทย[n. exp.] (lāi Thai) EN: Thai traditional patterns ; lai Thai pattern FR:
เลขา[n.] (lēkhā) EN: writing ; drawing ; graph ; graphics ; design ; pattern FR: écriture [f]
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: design ; pattern ; decorative design ; figuration FR: motif [m]
ลวดลายผ้า[n. exp.] (lūatlāi phā) EN: pattern on a fabric or cloth FR:
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original FR: modèle [m] ; prototype [m]
แผน[n.] (phaēn) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
ระบับ[n.] (rabap) EN: pattern FR:
ระบิล[n.] (rabin) EN: affair ; matter ; accepted way ; pattern FR:
ราชประแตน[n.] (rātchaprata) EN: royal pattern national costume FR:
รูปแบบ[n.] (rūpbaēp) EN: format ; style ; form ; pattern ; type ; characteristic ; feature FR: format [m] ; forme [f] ; style [m] ; schéma [m] ; structure [f]
รูปแบบกลวิธี[n. exp.] (rūpbaēp kon) EN: tactical pattern FR: schéma tactique [m]
รูปแบบมาตรฐาน[n. exp.] (rūpbaēp māt) EN: standard form ; standard pattern FR:
ตา[n.] (tā) EN: mesh ; netting ; grid ; pattern ; figure ; checker FR:
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: way ; style ; manner ; characteristic style ; vein ; pattern FR: style [m]
ทำตามแบบ[v. exp.] (tham tām ba) EN: follow the pattern ; follow an example FR: suivre l'exemple
ต้นแบบ[n.] (tonbaēp) EN: model ; exemplar ; pattern ; prototype ; master FR: modèle [m]

*pattern* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitmuster {n}bit pattern
Lamelle {f} | feste Lamelleblade (sipe); sipe (tread pattern) | fixed blade
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Karomuster {n}checked pattern
Rautenprofil {n}diamond pattern; rhombic pattern
Fehlerbild {n}error pattern
Durchflussrichtung {f}flow pattern
Gebrauchsmuster {n}registered pattern; registered design
Lochbild {n}hole pattern
Lochcode {m} (Wärmetauscher)hole pattern (heat exchanger)
Mustererkennung {f}recognition of pattern
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Zwiebelmuster {n}onion pattern
Laufflächenprofil {n}pattern (tread); tread design; tread pattern; tread profile
Käuferverhalten {n}purchase pattern
Spracherkennung {f}speech pattern recognition
Start-Zeichen {n}start character; start pattern
Schottenmuster {n}tartan pattern
Taktraster {m}timing pattern
Schallbild {n}ultrasonic pattern
Warteschleife {f} (Luftfahrt) | Warteschleifen drehenwaiting pattern; holding pattern; stack | to circle
Musterbuch {n}pattern book; sample book
Nutzungsstruktur {f}pattern of use

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pattern*
Back to top