ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blueprint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blueprint*, -blueprint-

blueprint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blueprint (n.) พิมพ์เขียว See also: แบบสร้าง Syn. design, plan, draft
English-Thai: HOPE Dictionary
blueprint(บลู'พรินทฺ) n. พิมพ์เขียว,แผนงานที่ละเอียด vt. ทำพิมพ์เขียว,ร่างแผนอย่างละเอียด
English-Thai: Nontri Dictionary
blueprint(n) กระดาษพิมพ์เขียว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิมพ์เขียว (n.) blueprint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The treasure are the individual genes that make up the blueprint of the human race.ที่ประกอบขึ้นเป็นพิมพ์เขียวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ทุกครั้งที่แยกรหัสพันธุกรรมออกมาได้ตัวหนึ่ง
The story was a blueprint for a perfect murder, exactly what Meredith and her lover were looking for.เป็นนิยายฆาตกรรม ที่เเต่งขึ้นได้เพอร์เฟคมาก อันที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่เมเรดิธ และชู้รักของเธอต้องการพอดี
But we're never going to figure this blueprint outแต่เราจะไม่เข้าใจในพิมพ์เขียวนี้
Not the blueprint for a-a stealthy getaway.ไม่ใช่พิมพ์เขียวแน่ที่แอบออกไปน่ะ
It's a blueprint of what not to do.นี่คือพิมพ์เขียวบอกเราว่าไม่ควรทำอะไร
If I plug the wave into the blueprint equation,ถ้าผมยิงคลื่นเข้าไำปที่สมการ ในพิมพ์เขียว
If they do exist, the exceptionally simple theory of everything could finally offer a blueprint of the entire universe.อนุภาคที่ควรจะให้มวลทุกอย่าง แต่พวกเขายังจะ สามารถที่จะตรวจสอบ บางส่วนของผู้อนุภาคใหม่ ที่คาดการณ์โดยการ์เร็ต ลีสี
Your actions are a blueprint for others to emulate.การกระทำของคุณจะเป็นตัวอย่าง ให้คนอื่นได้เห็นเพื่อยกระดับตัวเองตาม
It's basically the perfect blueprint for the creation of a serial killer--ตามหลักแล้วมันเป็นต้นกำเนิด ของการกำเนิดฆาตกรโรคจิต---
That is the blueprint of every single day.ฮ‘nd whะฐt mั–ght my ั€rั–zะต bะต, ฮ™ wะพndะตr?
A COMPUTER BLUEPRINT OF A MINE.แผนผังคอมพิวเตอร์เหมือง
I gave them the blueprint that will bring out the end of our country as we know it.ผมให้พิมพ์เขียว ที่จะบอกจุดจบของประเทศ ซึ่งพวกเรารู้

blueprint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾画[gōu huà, ㄍㄡ ㄏㄨㄚˋ, 勾画 / 勾畫] blueprinted
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, 图纸 / 圖紙] blueprint; drawing; design plans; graph paper
晒图[shài tú, ㄕㄞˋ ㄊㄨˊ, 晒图 / 曬圖] blueprint; to make a blueprint
蓝图[lán tú, ㄌㄢˊ ㄊㄨˊ, 蓝图 / 藍圖] blueprint
图样[tú yàng, ㄊㄨˊ ㄧㄤˋ, 图样 / 圖樣] diagram; blueprint

blueprint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブループリント[, buru-purinto] (n) (See 青写真) blueprint
計画案[けいかくあん, keikakuan] (n) blueprint
設計図[せっけいず, sekkeizu] (n) plan; blueprint
青図[あおず, aozu] (n) blueprint
図面[ずめん, zumen] (n) drawing; diagram; plans; blueprint; (P)
青写真[あおじゃしん, aojashin] (n) blueprint; plan; (P)

blueprint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบพิมพ์เขียว[n. exp.] (baēpphim kh) EN: blueprint FR:
แผน[n.] (phaēn) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
พิมพ์เขียว[n.] (phimkhīo) EN: blueprint FR: projet [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blueprint
Back to top