ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pattern-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pattern, *pattern*,

-pattern- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกจอก (n.) flower-like pattern of investiture
ดอกไม้จีบ (n.) flower-like pattern of investiture Syn. ดอกจอก
ทรงปั้นหยา (n.) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable
ปั้นหยา (n.) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable Syn. ทรงปั้นหยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knew quite well the pattern of what could happen... ... when he reached the inner part of the current... ... but there was nothing to be done now.เขารู้ว่าค่อนข้างดีรูปแบบของ สิ่งที่อาจ เกิดขึ้นเมื่อเขาไปถึงส่วนด้าน ใน ของปัจจุบัน แต่ก็มี
It's the special pattern from that young boy.มันเป็นรูปแบบที่พิเศษ จากเด็กคนนั้น
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ
I'm getting a blue pattern on scope #3!ฉันได้แบบแปลน เขต 3 มาแล้ว!
I'm kind of in a holding pattern here. My husband wants me to quit.ตอนนี้ฉันต้องอยู่นิ่งๆ สามีต้องการให้ฉันเลิก
Brain wave pattern altered.ระดับคลื่นสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain wave pattern altered.ระดับสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง
Uh, the Doctor is referring to the original pattern of the ghost-line that's now in the body.เอ่อ ดอคเตอร์อ้างอิงถึงแหล่งกำเนิดรูปแบบ สัญญาณจิตจากร่างนี้
Within the stock market, there is a pattern as well...ภายในตลาดหุ้น ก็มี "รูปแบบ" ของมันเช่นเดียวกัน
We're searching for a pattern in the Torah.เราค้นหา รูปแบบ ในพระบัญญัติ
Maybe it's like the pattern in the stock market? The Torah?บางทีมันอาจเหมือนกับรูปแบบในตลาดหุ้น ในพระบัญญัติ
Studying the pattern made Euclid conscious of itself.การศึกษาในรูปแบบ ทำให้ ยูคลิด เกิดจิตสำนึก

-pattern- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, 晶格] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal)
起居[qǐ jū, ㄑㄧˇ ㄐㄩ, 起居] everyday life; regular pattern of life
叶脉序[yè mài xù, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ ㄒㄩˋ, 叶脉序 / 葉脈序] leaf venation (botany); the pattern of veins on a leaf, characteristic of each species
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
句型[jù xíng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˊ, 句型] sentence pattern (in grammar)

-pattern- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタックパターン[, atakkupata-n] (n) {comp} attack pattern
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) {comp} online pattern analysis and recognition system
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
グリッドパターン[, guriddopata-n] (n) {comp} grid pattern
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February
タータンチェック[, ta-tanchiekku] (n) tartan (i.e. plaid pattern or fabric) (wasei
デスクトップパターン[, desukutoppupata-n] (n) {comp} desktop pattern
トレフォイル[, torefoiru] (n,adj-no) trefoil; three-leafed pattern
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface)
パターンプラクティス[, pata-npurakuteisu] (n) pattern practice; pattern practise
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] (n) pattern recognition
乱菊[らんぎく, rangiku] (n) pattern made from chrysanthemums with disordered petals, esp. used on family crests
亀甲模様[きっこうもよう, kikkoumoyou] (n) hexagonal pattern
刷る(P);摺る[する, suru] (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P)
弁慶縞[べんけいじま, benkeijima] (n) checks; plaid; checked pattern
斑紋;斑文[はんもん, hanmon] (n,adj-no) speckles; spotted pattern
渦巻き模様[うずまきもよう, uzumakimoyou] (n) whirling or spiral pattern
準える(P);擬える;准える[なぞらえる(P);なずらえる, nazoraeru (P); nazuraeru] (v1,vt) to pattern after; to liken to; to imitate; (P)
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] (n) {comp} pictorial pattern recognition
矢筈模様[やはずもよう, yahazumoyou] (n,adj-no) herring-bone pattern; herringbone pattern
絢文[けんぶん, kenbun] (n) colorful pattern; colourful pattern
絵羽模様[えばもよう, ebamoyou] (n) single pattern on the entirety of a garment
綾杉状[あやすぎじょう, ayasugijou] (n) zigzag, dogtooth pattern
緋鹿の子;緋鹿子(io)[ひがのこ, higanoko] (n) (See 鹿の子・1) cloth tie-dyed with a scarlet red dappled pattern
編み図;編図[あみず, amizu] (n) knitting pattern; crochet pattern
行動様式[こうどうようしき, koudouyoushiki] (n) behavioral pattern
象る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r,vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise
里山[さとやま, satoyama] (n) (1) undeveloped woodland near populated area; (2) settlement pattern of living in upland valleys and cultivating lower slopes
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner
雪模様[ゆきもよう, yukimoyou] (n) (1) weather portending snow; (2) (See 雪輪) snowflake pattern
風紋[ふうもん, fuumon] (n) wind-wrought pattern on the sands
鹿の子[かのこ, kanoko] (n) (1) (abbr) (See 鹿の子絞り) cloth dyed in a dappled pattern; (2) (abbr) (See 鹿の子斑) pattern of white spots; dapples; (3) (abbr) (See 鹿の子餅) mochi containing red bean paste; (4) (arch) (original meaning) (See 鹿・か) fawn
鹿の子斑[かのこまだら, kanokomadara] (n) pattern of white spots; dapples
鹿の子絞り;鹿の子絞;鹿子絞り(io)[かのこしぼり, kanokoshibori] (n) (See 鹿の子・1) cloth dyed in a dapple pattern
黄八丈[きはちじょう, kihachijou] (n) yellow silk cloth with a dark striped or checkered pattern (from Hachijo island)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern
トラヒックパターン[とらひっくぱたーん, torahikkupata-n] traffic pattern
ヌルパタン[ぬるぱたん, nurupatan] null pattern
パターン[ぱたーん, pata-n] pattern
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition
パタンマッチ[ぱたんまっち, patanmacchi] pattern match
パタンマッチング[ぱたんまっちんぐ, patanmacchingu] pattern matching
孔パターン[こうパターン, kou pata-n] hole pattern
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition

-pattern- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style FR: design [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบรูป[n. exp.] (baēp rūp) EN: pattern FR:
แบบรูปทางน้ำ[n. exp.] (baēp rūp th) EN: drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำหนีศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centrifugal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centripetal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำวงแหวน[n. exp.] (baēp rūp th) EN: annular drainage pattern FR:
แบบเสื้อ[n. exp.] (baēp seūa) EN: pattern ; fashion FR: patron [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
ชิงดวง[n.] (chingdūang) EN: pattern of interlocking flowers FR:
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot FR: motif décoratif [m]
แก้วชิงดวง[n.] (kaēochingdū) EN: pattern of interlocking flowers FR:
การรู้จำแบบ[n. exp.] (kān rū jam ) EN: pattern recognition FR:
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
กระสวน[n.] (krasūan) EN: pattern ; construction plan ; linguistics syntax FR: plan [m]
กระสวนประโยค[n. exp.] (krasūan pra) EN: sentence pattern FR:
กระสวนเสื้อ[n. exp.] (krasūan seū) EN: pattern FR: motif [m]
กุดั่น[n.] (kudan) EN: pattern with four-petalled flower ; jewelled ornament FR:
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
ลายกุดั่น[n. exp.] (lāi kudan) EN: pattern with four-petalled flower ; decorative design FR:
ลายไทย[n. exp.] (lāi Thai) EN: Thai traditional patterns ; lai Thai pattern FR:
เลขา[n.] (lēkhā) EN: writing ; drawing ; graph ; graphics ; design ; pattern FR: écriture [f]
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: design ; pattern ; decorative design ; figuration FR: motif [m]
ลวดลายผ้า[n. exp.] (lūatlāi phā) EN: pattern on a fabric or cloth FR:
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original FR: modèle [m] ; prototype [m]
แผน[n.] (phaēn) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
ระบับ[n.] (rabap) EN: pattern FR:
ระบิล[n.] (rabin) EN: affair ; matter ; accepted way ; pattern FR:
ราชประแตน[n.] (rātchaprata) EN: royal pattern national costume FR:
รูปแบบ[n.] (rūpbaēp) EN: format ; style ; form ; pattern ; type ; characteristic ; feature FR: format [m] ; forme [f] ; style [m] ; schéma [m] ; structure [f]
รูปแบบกลวิธี[n. exp.] (rūpbaēp kon) EN: tactical pattern FR: schéma tactique [m]
รูปแบบมาตรฐาน[n. exp.] (rūpbaēp māt) EN: standard form ; standard pattern FR:
ตา[n.] (tā) EN: mesh ; netting ; grid ; pattern ; figure ; checker FR:
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: way ; style ; manner ; characteristic style ; vein ; pattern FR: style [m]
ทำตามแบบ[v. exp.] (tham tām ba) EN: follow the pattern ; follow an example FR: suivre l'exemple
ต้นแบบ[n.] (tonbaēp) EN: model ; exemplar ; pattern ; prototype ; master FR: modèle [m]

-pattern- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitmuster {n}bit pattern
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Karomuster {n}checked pattern
Rautenprofil {n}diamond pattern; rhombic pattern
Fehlerbild {n}error pattern
Durchflussrichtung {f}flow pattern
Lochbild {n}hole pattern
Lochcode {m} (Wärmetauscher)hole pattern (heat exchanger)
Mustererkennung {f}recognition of pattern
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Zwiebelmuster {n}onion pattern
Käuferverhalten {n}purchase pattern
Spracherkennung {f}speech pattern recognition
Start-Zeichen {n}start character; start pattern
Schottenmuster {n}tartan pattern
Taktraster {m}timing pattern
Schallbild {n}ultrasonic pattern

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pattern-
Back to top