ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

structure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *structure*, -structure-

structure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
structure (n.) สิ่งก่อสร้าง See also: อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น Syn. building, construction
structure (n.) โครงสร้าง See also: โครง, แบบแผน Syn. frame, design, layout
structure (n.) ส่วนประกอบ See also: องค์ประกอบ Syn. composition, organization
structure (vt.) สร้างโครงสร้าง See also: ประกอบโครงสร้าง Syn. arrange, assemble, organize
English-Thai: HOPE Dictionary
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง., Syn. construction
structured programmingหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีการแบ่งเป็นโปรแกรมย่อย (subprogram) หรือ โมดุล (module) หลาย ๆ อัน ทำให้เข้าใจได้ง่าย หลักการเขียนก็คือ แต่ละส่วนจะประกอบด้วยข้อคำสั่ง 3 ประเภท คือ กำหนดคำสั่งให้เรียงไปตามลำดับการทำงาน ที่เรียกว่า sequential มีคำสั่งให้เลือกทิศทางที่เรียกว่า conditional คือ มี IF-THEN-ELSE และมีการวนไปทำคำสั่งเดิมที่เรียกว่า loop คือมีคำสั่ง DO WHLE อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็อาจจะไม่รู้จักคำสั่งประเภทนี้ และก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักโปรแกรมโครงสร้างด้วย
structured query languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างใช้ตัวย่อว่า (บางทีออกเสียงว่า "ซีเควล") เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
structure(n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
structureโครงสร้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Structure capitalทุนโครงสร้าง [การจัดการความรู้]
Structured programmingการโปรแกรมโครงสร้าง [คอมพิวเตอร์]
Structured Query Languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างภาษาสำหรับกำหนดลักษณะของข้อมูล และค้นข้อมูลในฐานข้อมูลแบบตาราง ภาษานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของบริษัทไอบีเอ็ม และปัจจุบันนี้ได้รับควมนิยมมากจนมีใช้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลายโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาคสะดุ้ง (n.) Naga structure on gable See also: posture of Naga
องค์ประกอบ (n.) structure See also: construction Syn. โครงสร้าง, ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ (n.) structure See also: construction, organization, arrangement Syn. ส่วนประกอบ
เค้าโครง (n.) structure See also: construction Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
แบบสร้าง (n.) structure Syn. โครงสร้าง
โครง (n.) structure See also: construction, frame, framework Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง
โครงสร้าง (n.) structure See also: construction, organization, arrangement Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
ถาวรวัตถุ (n.) permanent structure See also: architecture, permanent thing, article or building which is permanent, durable and indestructible
ปรับโครงสร้าง (v.) restructure See also: reengineer
ปริภูมิ (n.) area with some structures
รูปแบบทางสังคม (n.) social structure See also: social organization
รูปแบบไวยากรณ์ (n.) grammatical structure
ส่วนประกอบพื้นฐาน (n.) infrastructure See also: basic structure, substructure, foundation, basis Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน (n.) infrastructure See also: basic structure, substructure, foundation, basis Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม (n.) social structure See also: social organization Syn. รูปแบบทางสังคม
โครงสร้างไวยากรณ์ (n.) grammatical structure Syn. รูปแบบไวยากรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The structure looks sound.โครงสร้างมีลักษณะเสียง
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.เรามีมาตรฐานว่าโครงสร้าง ต้องคงสภาพเดิมและพักอาศัยได้
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์
A substantial portion of the root structure was on our property.ก็รากมันอยู่ในบ้านเรานี่นา
I told you this whole thing about structure and discipline, right?ฉันเล่าให้ฟังเรื่องความเจ้าระเบียบของเขาแล้วใช่มั้ย
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น
We have structure collapse inside. - This is huge, there's no way around it.มันใหญ่มาก ไม่มีทางเข้าไปรอบๆ นั้นได้ / ฉันไม่สนว่าปัญหาของเธอคืออะไร แค่ไปต่อได้แล้ว!
Kid, you have the bone structure of a kung-fu genius.เจ้าหนู เจ้ามีโหงวเฮ้งดีนะ มีพรสวรรค์ เหมาะฝึกวิทยายุทธ์
A study conducted in space could fundamentally advance our knowledge... about the structure of the human genome, cure countless diseases... extend human life, give kids a chance to live longer, stronger, healthier...การศึกษาในอวกาศ น่าจะบอกให้รู้ได้ว่า... จะมีผลอะไรต่อโครงสร้างยีนของมนุษย์, โรคภัย และอื่นๆนับไม่ถ้วน อาจจะทำให้ชีวิตมนุษย์ยาวขึ้น เด็กๆอาจจะอายุยืนขึ้น, แข็งแรง, สุขภาพดีขึ้น...
Your tissue, your organs, your entire biophysical structure is changing.เนื้อเยื่อ ไต และชีวภาพของคุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง.
They won't provide anywhere near the sheer strength the completed structure will need.ที่สิ่งก่อสร้างสมควรจะได้รับ
Davian employs a cellular structure at his organization.เดเวียนวางระบบเซลลูลาร์ ในอาคาร

structure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
准稳旋涡结构[zhǔn wěn xuán wō jié gòu, ㄓㄨㄣˇ ㄨㄣˇ ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 准稳旋涡结构 / 準穩旋渦結構] quasi-stationary spiral structure QSSS (astrophysics)
[jú, ㄐㄩˊ, 挶] structure for carrying dirt
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, 基建] capital construction (project); infrastructure
晶体结构[jīng tǐ jié gòu, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 晶体结构 / 晶體結構] crystal structure
基础设施[jī chǔ shè shī, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ ㄕ, 基础设施 / 基礎設施] infrastructure
词素结构[cí sù jié gòu, ㄘˊ ㄙㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 词素结构 / 詞素結構] morphological structure
建制[jiàn zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ, 建制] organizational structure
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, 顺理成章 / 順理成章] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument
奏鸣曲式[zòu míng qǔ shì, ㄗㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ ㄕˋ, 奏鸣曲式 / 奏鳴曲式] sonata form (one of the large-scale structures used in Western classical music)
堆栈[duī zhàn, ㄉㄨㄟ ㄓㄢˋ, 堆栈 / 堆棧] stack (data structure)
格局[gé jú, ㄍㄜˊ ㄐㄩˊ, 格局] structure; pattern; layout
构架[gòu jià, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄚˋ, 构架 / 構架] structure
构造[gòu zào, ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ, 构造 / 構造] structure; composition; tectonic (geol.)
结构[jié gòu, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 结构 / 結構] structure; composition; makeup; architecture
上层建筑[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, 上层建筑 / 上層建築] superstructure

structure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] (n) {comp} overlay structure
サンドイッチ構造[サンドイッチこうぞう, sandoicchi kouzou] (n) sandwich structure
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] (n) {comp} storage structure
ツリー構造[ツリーこうぞう, tsuri-kouzou] (n) {comp} tree structure
データ構造[データこうぞう, de-ta kouzou] (n) {comp} data structure
レコード内データ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] (n) {comp} intra-record data structure
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] (n) {comp} generalized structure element
免震構造[めんしんこうぞう, menshinkouzou] (n) base isolated system; quake-absorbing structure
句形[くけい, kukei] (n) (1) (See 句法・1) poetry form (esp. haiku); (2) (See 句法・2) grammatical structure in kanbun
合同会社[ごうどうかいしゃ, goudoukaisha] (n) limited company; company structure for small businesses, established in 2005 (GK)
地質構造[ちしつこうぞう, chishitsukouzou] (n) geological structure
外交体制[がいこうたいせい, gaikoutaisei] (n) diplomatic structure
大廈高楼[たいかこうろう, taikakourou] (n) large building and lofty tower; splendid (magnificent, palatial) structure
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation)
字句の構造[じくのこうぞう, jikunokouzou] (n) {comp} lexical structure
建屋[たてや, tateya] (n) structure for housing heavy machinery
有限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] (n) (See 合同会社) limited company; company structure for small businesses, abolished in 2006 (YK)
極体[きょくたい, kyokutai] (n) polar body (cell structure within the ovum)
構成素構造[こうせいそこうぞう, kouseisokouzou] (n) constituent structure
構造体中央記憶[こうぞうたいちゅうおうきおく, kouzoutaichuuoukioku] (n) {comp} centralized structure store
構造保持[こうぞうほじ, kouzouhoji] (n) structure preserving
波止;波戸[はと, hato] (n) (See 防波堤) narrow structure made of stone extending from the shore to the open sea and used to break incoming waves as well as to load and unload good unto ships
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
筋骨[きんこつ;すじぼね, kinkotsu ; sujibone] (n) muscles (sinews) and bones; structure
結晶構造[けっしょうこうぞう, kesshoukouzou] (n) crystal structure; crystalline structure
絵組;絵組み[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book
計算構造[けいさんこうぞう, keisankouzou] (n) {comp} computation structure
談話表示構造理論[だんわひょうじこうぞうりろん, danwahyoujikouzouriron] (n) {ling} discourse representation structure theory; DRS
起承転結[きしょうてんけつ, kishoutenketsu] (n) (1) introduction, development, turn and conclusion (quadripartite structure of certain Chinese poetry); (2) story composition and development
インフラ[, infura] (n) (abbr) (See インフラストラクチャー) infrastructure; (P)
インフラストラクチャー;インフラストラクチャ[, infurasutorakucha-; infurasutorakucha] (n) infrastructure
インフラストラクチャモード[, infurasutorakuchamo-do] (n) {comp} infrastructure mode
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement
インフラ開発[インフラかいはつ, infura kaihatsu] (n) infrastructure development
ウォークスルー[, uo-kusuru-] (n) {comp} (structured) walk through
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
ネットワークインフラ[, nettowa-kuinfura] (n) {comp} network infrastructure
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] storage structure
データ構造[データこうぞう, de-ta kouzou] data structure
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure
ネットワーク構造[ネットワークこうぞう, nettowa-ku kouzou] network structure
ファイルアクセス構造[ファイルアクセスこうぞう, fairuakusesu kouzou] file access structure
レコード内データ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] intra-record data structure
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element
先祖構造体[せんぞこうぞうたい, senzokouzoutai] ancestor structure
共通割付け構造[きょうつうわりつけこうぞう, kyoutsuuwaritsukekouzou] generic layout structure
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure
割付け構造[わりつけこうぞう, waritsukekouzou] layout structure
子孫構造体[しそんこうぞうたい, shisonkouzoutai] descendant structure
子構造体[ここうぞうたい, kokouzoutai] child structure
字句の構造[じくのこうぞう, jikunokouzou] lexical structure
構造体中央記憶[こうぞうたいちゅうおうきろく, kouzoutaichuuoukiroku] centralized structure store
構造体保管[こうぞうたいほかん, kouzoutaihokan] structure archiving
構造体取出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval
計算構造[けいさんこうぞう, keisankouzou] computation structure
課金制[かきんせい, kakinsei] rate structure
階層木構造[かいそうきこうぞう, kaisoukikouzou] hierarchical tree structure
階層構造[かいそうこうぞう, kaisoukouzou] layered structure
インフラ[いんふら, infura] infrastructure
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII)
整構造プログラミング[せいこうぞうプログラミング, seikouzou puroguramingu] structured programming
構造[こうぞう, kouzou] structure, construction
構造化プログラミング[こうぞうかプログラミング, kouzouka puroguramingu] structured programming
構造化分析(技法)[こうぞうかぶんせき(ぎほう), kouzoukabunseki ( gihou )] SA, Structured Analysis
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] SQL, Structured Query Language
構造型[こうぞうがた, kouzougata] derived type, structured type
通信インフラ[つうしんインフラ, tsuushin infura] communications infrastructure
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] unstructured (constraint set)

structure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: structure FR:
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradū) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure FR: squelette [m] ; ossature [f]
โครงเหล็ก[n. exp.] (khrōng lek) EN: FR: structure métallique [f]
โครงเหล็กกล้า[n. exp.] (khrōng lekk) EN: FR: structure en acier [f]
โครงร่าง[n.] (khrōngrāng) EN: framework ; structure ; plan ; frame FR: structure [f]
โครงร่างของมนุษย์[n. exp.] (khrōngrāng ) EN: structure of the human body FR: structure du corps humain [f]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement ; construct FR: structure [f] ; ossature [f] ; squelette [m] ; organisation [f] ; cadre [m] ; construction [f] (fig.)
โครงสร้างอะตอม[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: atomic structure FR: structure atomique [f]
โครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (khrōngsāng ) EN: prefabricated structure FR: structure préfabriquée [f]
โครงสร้างดีเอ็นเอ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: FR: structure de l'ADN [f]
โครงสร้างคำ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: word structure FR: structure des mots [f]
โครงสร้างคำในภาษาไทย [n. exp.] (khrōngsāng ) EN: Thai word structure FR:
โครงสร้างข้อมูล[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: data structure FR:
โครงสร้างของดิน ; โครงสร้างดิน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: soil structure FR: structure du sol [f]
โครงสร้างของโลหะ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: metal structure FR:
โครงสร้างของเซลล์[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: cell structure FR: structure de la cellule [f]
โครงสร้างลึก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: deep structure FR: sructure profonde [f]
โครงสร้างลิวอิส[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: Lewis structure ; Lewis dot diagram ; electron dot diagram ; electron dot structure FR:
โครงสร้างโลก ; โครงสร้างของโลก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: earth's structure ; structure of the earth FR: structure du globe terrestre [f]
โครงสร้างเงินทุน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: capital structure FR:
โครงสร้างภายใน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: FR: structure interne [f]
โครงสร้างผลึก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: crystal structure FR:
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
โครงสร้างพื้นผิว[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: surface structure FR:
โครงสร้างผิว[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: surface structure FR:
โครงสร้างประโยค[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: syntax ; sentence structure FR: structure de la phrase [f]
โครงสร้างสังคม ; โครงสร้างทางสังคม[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: social structure ; social organization FR: structure sociale [f] ; organisation [f]
โครงสร้างเศรษฐกิจ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: economic structure FR: structure économique [f]
โครงสร้างตามลำดับชั้น [n. exp.] (khrōngsāng ) EN: hierarchical structure FR:
โครงสร้างทำจากวัสดุเหล็ก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: FR: structure en acier [f] ; structure métallique [f]
โครงสร้างทำจากวัสดุไม้[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: FR: structure en bois [f] ; ossature en bois [f]
โครงสร้างทางธรณีวิทยา[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: geological structure FR: structure géologique [f]
โครงสร้างธุรกิจ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: business structure FR:
โครงสร้างทุติยภูมิ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: secondary structure FR:
โครงสร้างต้นทุน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: cost structure FR:
โครงสร้างไวยากรณ์[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: grammatical structure FR: structure grammaticale [f]
โครงสร้างวิชา[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: course structure FR:
กลุ่มอำนาจเก่า[n. exp.] (klum amnāt ) EN: old network ; old power structure FR:

structure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressaufbau {m}address structure
Agrarstruktur {f}agrarian structure
Autoritätsstruktur {f}authority structure
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure
Bausubstanz {f}basic structure of a building
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure
Verbund {m}compound structure
Datenbankstruktur {f}database structure
Ablauf- und Aufbauorganisation {f}operational and organisational structure
Gruppenorganisationsstruktur {f}group organisation structure
hierarchischer Aufbau; Baumstruktur {f}hierarchic structure
Seitenaufprallschutz {m} [auto]lateral protection structure
Organisationsstruktur {f}organizational structure
Bevölkerungsstruktur {f}population structure
Beschaffenheit {f}quality structure
Mengengerüst {n} der Kosten [econ.]quantity structure of costs
Rechteckstruktur {f}rectangular structure
Dachkonstruktion {f}roof structure
Skelettbauweise {f}skeleton construction; skeleton structure
Tragkonstruktion {f}supporting structure
Baumstruktur {f}tree structure
Reifenaufbau {m}tyre structure
Buchhaltungsstruktur {f}accounting structure
Oberwagen {m} (bei Bagger)upper structure
Durchbiegen {n} der Bauteiledeflection of structures
Bildungslandschaft {f}education infrastructure
Aufbauten {pl} [naut.]superstructure
Infrastruktur {f}infrastructure
Körperschall {m}mechanical vibration; structure-borne sound; structure-borne noise
Bautenschutz {m}preservation of structures
Struktogramm {n}structure chart
Hochbau {m}superstructure work

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า structure
Back to top