ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imitate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imitate*, -imitate-

imitate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imitate (vt.) เลียนแบบ See also: ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ลอกแบบ Syn. copy, mimic
imitateed (adj.) ลอกแบบมาจากสิ่งอื่น See also: ไม่ใช่ต้นกำเนิด Syn. secondhand original
English-Thai: HOPE Dictionary
imitate(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ,ลอกแบบ,ลอกเลียน,เอาอย่าง., See also: imitator n., Syn. mimic
English-Thai: Nontri Dictionary
imitate(vt) เลียนแบบ,ปลอม,เอาอย่าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imitateเลียนแบบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามอย่าง (v.) imitate See also: follow someone´ s footsteps, follow someone´s example, copy Syn. เอาอย่าง, เลียนแบบ
ทำตาม (v.) imitate See also: copy, obey, follow Syn. ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม Ops. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น
ทำตามอย่าง (v.) imitate See also: copy, obey, follow Syn. ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม Ops. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น
ทำตามแบบ (v.) imitate See also: copy, obey, follow Syn. ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม Ops. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น
ลอก (v.) imitate See also: copy, reproduce Syn. ลอกแบบ, ลอกเลียน
ลอกเลียนแบบ (v.) imitate See also: copy Syn. เลียนแบบ, ลอกแบบ
เอาอย่าง (v.) imitate See also: follow Syn. เลียนแบบ, ทำตาม
ลักเค้า (v.) imitate furtively See also: copy someone´s example furtively, plagiarize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in the process shape its own cells to imitate them.Finish imitating these dogs.
A cell gets out, it could imitate everything on the face of the earth !เยี่ยมมาก แม๊คเรดดี้ - ขอโทษนะ
You wanna die? Imitate her!เธอต้องการตายรึไง / เลียบแบบเธอ
Even though your face is very similar, how do you dare imitate my master?ต่อให้แกหน้าเหมือน และยังมาทำเป็นสั่งข้าอีก
Even if you try to imitate someone's movement you can't hide your habits or personality.แม้ว่าคุณจะพยายามเลียนแบบการเคลื่อนไหวของใครก็ตาม คุณไม่สามารถซ่อนนิสัยหรือความเป็นตัวเองได้
Is she trying to imitate those kids on TV?นี่เธอกำลังเลียนแบบเด็กเหล่านั้นในทีวีรึไง?
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้
Can humans not imitate plants and capture its energy?ทำไมมนุษย์ไม่เลียนแบบพืช และเก็บพลังงานไว้?
Well, if anyone wanted to imitate Wakefield... this gives a pretty good idea how he felt.ถ้าเกิดใครสักคนอยากจะเลียนแบบ เวคฟิล นี่น่าจะเป็นคู่มือที่ดีทีเดียว
Normal people-- they can't help but imitate what happens in their social world.คนปกติ ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ จะทำเลียนแบบ ลองดูในสังคมเราสิ
It can't imitate inorganic material.มันไม่สามารถเลียนแบบวัสดุที่ไม่ใช่อินทรีย์
What we're talking about here is an organism... that imitates other life-forms, and it imitates them perfectly.and in the process, shape its own cells to imitate them. This, for instance... That's not dog.

imitate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 惟妙惟肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 维妙维肖 / 維妙維肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, 见贤思齐 / 見賢思齊] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher.
[nǐ, ㄋㄧˇ, 儗] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 效] effect; efficacy; imitate
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy
仿效[fǎng xiào, ㄈㄤˇ ㄒㄧㄠˋ, 仿效 / 仿傚] to copy; to imitate
仿照[fǎng zhào, ㄈㄤˇ ㄓㄠˋ, 仿照] to imitate
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / 倣] imitate
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 效 / 傚] imitate
[mó, ㄇㄛˊ, 摸] imitate; copy
[mó, ㄇㄛˊ, 摹] imitate; copy
[mó, ㄇㄛˊ, 模] imitate; model; norm; pattern
模拟[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, 模拟 / 模擬] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital)
仿制[fǎng zhì, ㄈㄤˇ ㄓˋ, 仿制 / 仿製] to copy; to imitate; to make by imitating a model

imitate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp,v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity
倣う(P);傚う;慣らう[ならう, narau] (v5u,vi) (uk) to imitate; to follow; to emulate; (P)
写す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P)
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)
準える(P);擬える;准える[なぞらえる(P);なずらえる, nazoraeru (P); nazuraeru] (v1,vt) to pattern after; to liken to; to imitate; (P)
象る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r,vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise

imitate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow FR: imiter ; suivre l'exemple
จำลอง[v.] (jamløng) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy FR: copier ; reproduire ; imiter ; modeliser
ขี้ตามช้าง[v. exp.] (khī tām chā) EN: copy other people ; imitate other people FR:
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of FR: imiter ; copier ; simuler ; singer ; reproduire
เลียนแบบ[v. exp.] (līen baēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate FR: imiter ; copier ; simuler
ลอก[v.] (løk) EN: imitate ; copy ; reproduce ; plagiarize FR: copier ; recopier
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody ; ridicule FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
ถ่ายแบบ[v.] (thāibaēp) EN: copy ; make a copy ; imitate FR: imiter
ทำตามแบบ[v. exp.] (tham tām ba) EN: imitate FR:
ทำตามอย่าง[v. exp.] (tham tām yā) EN: imitate ; copy FR: copier ; imiter
เทียม[v.] (thīem) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter
กดหัว[v.] (kothūa) EN: be kept down ; be intimitated FR:
ลูกชุบ[n. exp.] (lūk chup) EN: Thai miniature fruit confection ; delectable imitation fruits ; imitated miniature fruit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imitate
Back to top