ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*liquid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น liquid, -liquid-

*liquid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishwashing liquid (n.) น้ำยาล้างจาน See also: น้ำยาล้างภาชนะ
liquid (n.) ของเหลว See also: สถานะเหลว Syn. fluid Ops. solid
liquid (adj.) เป็นของเหลว See also: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว Syn. free-flowing, fluid Ops. solid
liquid (adj.) มีสภาพคล่องสูง (การเงิน)
liquid (adj.) สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
liquid (adj.) ใส See also: กระจ่าง Syn. clear, transparent, bright
liquid (adj.) ใส (เสียง) Syn. smooth, clear, pure, flowing
liquid (adj.) ไหลคล้ายน้ำ
liquid cosmetic (n.) เครื่องสำอางชนิดน้ำหรืออย่างเหลว See also: โลชั่น
liquid measure (n.) หน่วยวัดของเหลว
liquid mercury (n.) ปรอท (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Hg) See also: ธาตุปรอท, สารปรอท Syn. quicksilver, ore
liquid mercury (n.) ปรอท See also: เครื่องวัดความร้อน Syn. mercury, ore
liquidate (vt.) ชำระหนี้
liquidation (n.) การชำระหนี้
liquidator (n.) ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล) See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ Syn. treasurer
liquidity (n.) สภาพคล่อง
liquidize (vt.) ทำให้เป็นของเหลว
liquidizer (n.) เครื่องบีบ See also: เครื่องคั้น Syn. compressor, mangle
washing liquid (n.) น้ำยาซักผ้า
washing-up liquid (n.) น้ำยาล้างจาน See also: น้ำยาล้างภาชนะ Syn. dishwashing liquid
English-Thai: HOPE Dictionary
liquid(ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว, See also: liquidness n., Syn. fluid,flowing
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
liquidise(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
liquidity(ลิควิด'ดิที) n. สภาพที่เป็นของเหลว,ความคล่องตัว,ความสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
liquidize(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,
English-Thai: Nontri Dictionary
liquid(n) ของเหลว
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
LCD (liquid crystal display)แอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unliquidated claimข้อเรียกร้องที่ยังกำหนดค่าเสียหายมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Liquid crystal display จอผลึกเหลว [คอมพิวเตอร์]
Liquidationการชำระบัญชี [TU Subject Heading]
Liquidity (Economics)สภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Dishwashing liquidsน้ำยาล้างจาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทึบ (adj.) opaque (of glass, liquid, etc.) See also: cellophane (paper) Syn. ทึบแสง Ops. โปร่ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซหุงต้ม (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซหุงต้ม (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซหุงต้ม (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ของเหลว (n.) liquid See also: fluid Ops. ของแข็ง
ขาดสภาพคล่อง (v.) be illiquid See also: not having enough currency
น้ำ (n.) liquid See also: fluid Syn. ของเหลว
น้ำยา (n.) medicinal liquid See also: liquid medicine Syn. น้ำยาเคมี
น้ำยาล้างจาน (n.) dishwashing liquid
น้ำยาเคมี (n.) medicinal liquid See also: liquid medicine
สบู่เหลว (n.) liquid soap
สบู่เหลว (n.) liquid soap
สภาพคล่อง (n.) liquidity
หลั่ง (v.) run (e.g. of liquid) See also: flow Syn. ไหล, ริน
เหลว (adj.) liquid See also: fluid, watery, thin (oil) Syn. เป็นน้ำ Ops. แข็ง
เหลว (v.) be liquid See also: be fluid, be watery Syn. เป็นน้ำ Ops. แข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man.มันไร้กลิ่น ไร้รส แล้วก็ละลายในน้ำ... และที่สำคัญ มันเป็นยาพิษชนิดรุนแรงด้วย
Before my woman send it in here, right... she have it dipped in liquid acid...ก่อนที่ผู้หญิงของฉัน ส่งมาที่นี่ใช่ ... เธอมีมันจุ่ม ในกรดของเหลว ...
[ Liquid Splashing ] Then place it centrally in the press.แล้ววางบนเครื่องปั๊ม...
Look, Skipper, I know this shit sounds weird, but, I mean, there was like nothing, and then Justin appeared, and it was liquid, and the whole core just turned solid.มันอาจจะฟังดูแปลก ๆ แต่จู่ ๆ จัสติน ก็โผล่มาในของเหลวแล้วแกนนั้นมันก็แข็ง
"As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine I lost the empty feeling and began to be happy".ตอนที่ฉันได้ลิ้มรสหอยนางรม / พร้อมกับรสชาตที่เข้มข้นจากทะเล... ...และรสชาดที่เจือจางของมัน... ...เมื่อฉันดื่มของเหลวที่เย็นเยือก / จากตัวหอยแต่ละตัว...
The virus is protean... changing from liquid to airborne to blood transmission... depending on its environment.มันเป็นการป้องกันไวรัส... มันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเข้าสู่อากาศ แพร่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมัน
Look. "Further restrictions regarding liquid assets.ประกาศข้อกำหนด เรื่องการมีเงินสดในครอบครอง
We're exercising our option to liquidate Byron Mitchell Research Limited.เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ในการชำระหนี้สินกับ ...บริษัทไบรอน แอนด์ มิทเชลล์ รีเสริจช์
What? -Liquid helium. These guys are funded.- ฮีเลียมเหลว พวกนี้ได้ทุนไปแล้ว
The American government authorized a series of covert operations... to liquidate those responsible.รัฐบาลอเมริกันตกลงที่จะใช้แผนการลับ ในการทำลายล้างองค์กรก่อการร้าย
He giveth me this black liquid of love, how can I refuse?เขาให้นี่ข้ามา น้ำดำแห่งรัก แล้วข้าจะปฏิเสธได้เหรอ
Take a look, and see what kind of cash is on hand in the liquid-assets department.เพื่อดูและสำรวจว่ามีเงินแบบไหนอยู่ ในสิ่งก่อสร้างนี้

*liquid* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
松散物料[sōng san wù liào, ㄙㄨㄥ ㄙㄢ˙ ˋ ㄌㄧㄠˋ, 松散物料 / 鬆散物料] diffuse medium (liquid or gas)
液晶显示[yè jīng xiǎn shì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, 液晶显示 / 液晶顯示] LCD; liquid crystal display
洗手液[xǐ shǒu yè, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 洗手液] liquid hand soap
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 洗发水 / 洗髮水] liquid shampoo
[yè, ㄧㄝˋ, 液] liquid; fluid
液化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, 液化气 / 液化氣] liquid gas; bottled gas (fuel)
液态[yè tài, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ, 液态 / 液態] liquid (state)
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, 液态水 / 液態水] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.)
液晶[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, 液晶] liquid crystal
液晶屏[yè jīng píng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄆㄧㄥˊ, 液晶屏] liquid crystal screen
液晶显示器[yè jīng xiǎn shì qì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, 液晶显示器 / 液晶顯示器] liquid crystal display
液氨[yè ān, ㄧㄝˋ ㄢ, 液氨] liquid ammonia
药水[yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, 药水 / 藥水] medicine in liquid form; bottled medicine; lotion
清算[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, 清算] to settle accounts; to clear accounts; to liquidate; to expose and criticize
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, 澄清] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
原汁[yuán zhī, ㄩㄢˊ ㄓ, 原汁] stock (liquid from stewing meat etc)
贮存管[zhù cún guǎn, ㄓㄨˋ ㄘㄨㄣˊ ㄍㄨㄢˇ, 贮存管 / 貯存管] storage container for liquid or gas; gas holder
热得快[rè de kuài, ㄖㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄞˋ, 热得快 / 熱得快] immersion heater; electric heater for liquid
皮袋[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, 皮袋] leather bag; leather pouch (for liquid)
清盘[qīng pán, ㄑㄧㄥ ㄆㄢˊ, 清盘 / 清盤] liquidation
[bú, ㄅㄨˊ, 醭] mold on liquids
黏液[nián yè, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, 黏液] mucus; viscous liquid
[hú, ㄏㄨˊ, 壶 / 壺] pot; classifier for bottled liquid
[dèng, ㄉㄥˋ, 澄] settle (liquid)
固形物[gù xíng wù, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ˋ, 固形物] solid particles in liquid
[lù, ㄌㄨˋ, 漉] strain liquids
废液[fèi yè, ㄈㄟˋ ㄧㄝˋ, 废液 / 廢液] waste liquids

*liquid* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid)
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay
ジューシー[, ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid)
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid)
ちゅう[, chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted
ドボドボ[, dobodobo] (adv-to) (on-mim) with glugging (e.g. of liquid being poured, running down)
どろり[, dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey
ネマティック液晶[ネマティックえきしょう, nemateikku ekishou] (n) Nematic liquid crystal
パイント[, painto] (n) pint; liquid pint
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
フウ属[フウぞく, fuu zoku] (n) Liquidambar (genus of deciduous Sweetgum trees in the flowering plant family Altingiaceae)
ヘアリキッド[, hearikiddo] (n) hair styling liquid (for men) (wasei
ポテポテ[, potepote] (adv,vs) thick (of liquids); stodgy
リキッド[, rikiddo] (n) liquid; (P)
一升[いっしょう, isshou] (n) unit of old Japanese liquid measurement; 1800 cc
三温糖[さんおんとう, san'ontou] (n) dark sweet liquid produced after the third heating in a thermal sugar-refining process
上汲む[うわぐむ, uwagumu] (v5m) to draw off the top liquid
上澄み;上澄(io)[うわずみ, uwazumi] (n) the clear top of a liquid; the clear layer in a fluid, atop the sediment
修正液[しゅうせいえき, shuuseieki] (n) (See 修正テープ) correction fluid; correcting fluid; white out; Wite-out; Liquid Paper; Tipp-Ex
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands
半透過型液晶ディスプレー[はんとうかがたえきしょうディスプレー, hantoukagataekishou deisupure-] (n) semi-transmissive liquid crystal display; semi-transmissive LCD
国際流動性[こくさいりゅうどうせい, kokusairyuudousei] (n) international liquidity
完済[かんさい, kansai] (n,vs) full payment; liquidation
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
引火性液体[いんかせいえきたい, inkaseiekitai] (n) inflammable liquid; inflammable fluid
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution
手元流動性[てもとりゅうどうせい, temotoryuudousei] (n) liquidity on hand; ready liquidity cash plus marketable securities
打っ掛ける;ぶっ掛ける;打っかける[ぶっかける, bukkakeru] (v1,vt) to dash (e.g. liquid on someone's face); to slosh; to splash; to souse; to pour
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P)
残務整理[ざんむせいり, zanmuseiri] (n) liquidation (of a company); finishing remaining business
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
水白粉[みずおしろい, mizuoshiroi] (n) (See 白粉) liquid face-whitening makeup
水肥[すいひ, suihi] (n) liquid manure
水薬[すいやく;みずぐすり, suiyaku ; mizugusuri] (n) potion; liquid medicine
水金[みずきん;すいきん, mizukin ; suikin] (n) (1) liquid gold (used for applying gold to ceramics, etc.); (2) (すいきん only) (See 月水金・げっすいきん) Wednesday and Friday; (3) bribe; sweetener; douceur
Japanese-English: COMDICT Dictionary
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD

*liquid* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมโมเนียเหลว[n. exp.] (aemmōnīa lē) EN: liquid ammonia FR: ammoniac liquide [m]
อัตราส่วนสภาพคล่อง[n. exp.] (attrāsūan s) EN: liquidity ratio FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[v.] (chamra banc) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดูดซับสภาพคล่อง[v. exp.] (dūt sap sap) EN: absorb liquidity FR:
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid FR:
ไฮโดรเจนเหลว[n. exp.] (haidrōjēn l) EN: liquid hydrogen FR: hydrogène liquide [f]
โจ๊ก[adj.] (jōk) EN: watery FR: liquide ; aqueux
แก๊สหุงต้ม[n.] (kaēthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
การชำระบัญชี[n. exp.] (kān chamra ) EN: liquidation FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra ) EN: enforced liquidation FR:
ก๊าซหุงต้ม[n.] (kāthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
กึ่งของเหลว[X] (keung khøng) EN: semi-liquid FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ขาดสภาพคล่อง[v. exp.] (khāt saphāp) EN: be illiquid FR:
ของไหล[n.] (khønglai) EN: fluid ; liquid FR: fluide [m]
ของเหลว[n.] (khønglēo) EN: liquid ; fluid FR: liquide [m] ; fluide [m]
ของเหลวอัดไม่ได้[n. exp.] (khønglēo at) EN: incompressible liquid FR:
ของเหลวอิ่มตัว[n. exp.] (khønglēo im) EN: saturated liquid FR:
ของเหลวเย็นยิ่ง[n. exp.] (khønglēo ye) EN: subcooled liquid FR:
โครมาโทกราฟีแบบของเหลว[n. exp.] (khrōmāthōkr) EN: liquid chromatography (LC) FR: chromatographie en phase liquide [f]
ขวดกดสบู่เหลว[n. exp.] (khūat kot s) EN: soap dispenser FR: distributeur de savon liquide [m]
ลักษณะจร[n. exp.] (laksana jøn) EN: mobility ; fluidity ; liquidity FR:
เหลว[adj.] (lēo) EN: fluid ; liquid ; watery FR: fluide ; liquide
เลิกล้ม[v.] (loēklom) EN: give up ; abandon ; abolish ; abrogate FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
โลหะเหลว[n. exp.] (lōha lēo) EN: liquid metal FR:
มัสดุ[n.] (matsadu) EN: beurre liquide FR:
มัสตุ[n.] (matsatu) EN: beurre liquide FR:
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement FR: bouse [f]
ไนโตรเจนเหลว[n. exp.] (naitrojen l) EN: liquid nitrogen FR: azote liquide [m]
น้ำ[n.] (nām [=nam]) EN: liquid ; juice FR: liquide [m] ; jus [m]
น้ำอสุจิ[n. exp.] (nām asuji) EN: sperm ; semen ; seminal fluid FR: sperme [m] ; liquide séminal [m]
น้ำกาม[n.] (nāmkām) EN: semen ; sperm ; seminal fluid ; spermatic fluid FR: sperme [m] ; liquide spermatique [m]
น้ำคร่ำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: amniotic fluid ; amnion FR: liquide amniotique [m]
น้ำกระสาย[n.] (nāmkrasāi) EN: aqueous adjuvant ; dissolving spirit ; liquid solvent ; liquid vehicle for powdered medicine FR:
น้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง[n.] (nām līeng s) EN: cerebrospinal fluid (CSF) FR: liquide cérébro-spinal (LCS) ; liquide céphalo-rachidien (LCR)
น้ำมันเบรก[n. exp.] (nāmman brēk) EN: brake fluid FR: liquide de frein [f]
น้ำมันคลัตช์[n. exp.] (nāmman khla) EN: clutch fluid FR: liquide d'embrayage [m]
น้ำยา[n.] (nāmyā) EN: solution ; liquid reagent ; liquid cleaner ; photographic developer FR: solution [f] ; réactif liquide [m]

*liquid* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mixer {m}blender and liquidizer
Füllstand {m}fill level; level; liquid level
Flüssigkristallanzeige {f}LCD : liquid crystal display
Schmelze {f}; flüssiges Gesteinliquid rock
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens)
Konkurstabelle {f}realisation and liquidation statement
Barliquidität {f}absolute liquidity ratio
Geschirrspülmittel {n}washing-up liquid; dishwashing liquid [Am.]
Feuchtigkeitskreislauf {m}liquid cycle
Flüssigchromatography {f}liquid chromatography
Flüssiggas {n}liquid gas
Flüssigkeitsvolumen {n}liquid volume
Liquidation {f}liquidation
Liquidität {f}liquidity
Liquiditätskoeffizient {m}liquidity ratio
Salmiakgeist {m}liquid ammonia; ammonia solution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *liquid*
Back to top