ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quicksilver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quicksilver*, -quicksilver-

quicksilver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quicksilver (n.) ปรอท See also: เครื่องวัดความร้อน Syn. mercury, liquid mercury, ore
quicksilver (vt.) ผสมกับปรอท
English-Thai: HOPE Dictionary
quicksilver(ควิค'ซิลเวอะ) n. ปรอท,จิตหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย n. เคลือบปรอท adj. ว่องไว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
quicksilver(n) ปรอท

quicksilver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水银[shuǐ yín, ㄕㄨㄟˇ ˊ, 水银 / 水銀] mercury; quicksilver

quicksilver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรอท[n.] (parøt) EN: hydrargyrum ; quicksilver FR: vif-argent [m] ; argent vif [m]

quicksilver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quecksilber {n} | mit Quecksilber legierenquicksilver | to amalgamate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quicksilver
Back to top