ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

free-flowing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *free-flowing*, -free-flowing-

free-flowing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
free-flowing (adj.) เป็นของเหลว See also: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว Syn. fluid Ops. solid

free-flowing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け流し[かけながし, kakenagashi] (n) free-flowing (hot spring, irrigation, etc.)

free-flowing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจราจรคล่องตัว[adj.] (kān jarājøn) EN: free-flowing traffic FR: trafic fluide [m]
คล่องตัว[adj.] (khlǿngtūa) EN: flexible ; free-flowing FR: fluide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า free-flowing
Back to top