ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*jibe*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jibe, -jibe-

*jibe* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jibe (n.) การเปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง Syn. gybe, gibe
jibe (vi.) เปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง Syn. gybe
jibe (vi.) ตรงกัน See also: ต้องกัน Syn. tally, accord, fit
jibe (n.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำพูดเสียดสี, คำพูดถากถาง Syn. gibe, sarcasm, taunt Ops. praise, applause
jibe (vi.) เยาะเย้ย See also: พูดเสียดสี, ถากถาง Syn. gibe, jeer, scoff Ops. laud, praise
jibe (sl.) เข้ากันได้ See also: ประสานกันดี, สอดคล้องกัน
jibe at (phrv.) หัวเราะเยาะ See also: เยาะเย้ย Syn. gibe at, laugh at
jibe with (phrv.) เห็นด้วยกับ See also: เข้ากันได้กับ, ไปกันได้กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
jibe(เจบ) {jibed,jibing,jibes} v.,n. (การ) เคลื่อนไปข้างหนึ่ง,เปลี่ยนทิศทาง.
English-Thai: Nontri Dictionary
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But how does it jibe, senator... with your support of secret research facilities in Massachusetts?- แซมสัน หรือ แซนเดอร์แมน - แซนเดอร์แมน อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลย
That jibes with everyone else we talked to.นั่นตรงกับข้อมูลที่เราได้จากคนอื่น

*jibe* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath)
ジベレリン;ギベレリン[, jibererin ; gibererin] (n) gibberellin (plant hormone)
ジベレリン酸[ジベレリンさん, jibererin san] (n) gibberellic acid
ジベンゾフラン[, jibenzofuran] (n) dibenzofuran
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula)
ストレージベイ[, sutore-jibei] (n) {comp} storage bay
セナスジベラ[, senasujibera] (n) sixbar wrasse (Thalassoma hardwicke)
フリンジベネフィット[, furinjibenefitto] (n) fringe benefit
地べた[じべた, jibeta] (n) bare earth; ground
自弁[じべん, jiben] (n,vs) paying one's own expenses
辻便所[つじべんじょ, tsujibenjo] (n) (obsc) public lavatory
電磁弁[でんじべん, denjiben] (n) electromagnetic valve; solenoid valve
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay

*jibe* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดเสียดสี[v. exp.] (phūt sīetsī) EN: scathe ; jibe ; be sarcastic FR: se moquer (de)
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *jibe*
Back to top