ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

applause

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *applause*, -applause-

applause ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
applause (n.) การปรบมือแสดงความชื่นชม Syn. approval
English-Thai: HOPE Dictionary
applause(อะพลอซ') n. การปรบมือ,เสียงปรบมือ,การสรรเสริญ. -applausive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Applauseการแสดงการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about a little applause for the Waco Kid?ปรบมือให้แว็คโก้ คิดหน่อย
Before we begin the feast let us have a round of applause for Professor Sprout, Madam Pomfrey whose Mandrake juice has been so successfully administered to all who had been Petrified.ก่อนที่เราจะเริ่มงานเลี้ยง ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให้กับศจ.สเปราต์ มาดามพอมฟรีย์ ที่ได้รับความสำเร็จ ในการใช้น้ำแมนแดรก
Please give applause to these two seminarians.ขอให้เราปรบมือแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้กำลังจะเป็นนักบวชที่ดีทั้งสองด้วย
Will you give a big round of applause for our competitors.ได้โปรดปรบมือให้การต้อนรับ ให้แด่ผู้เข้าแข่งขันของเรา
Please give a big applause for all our competitors.ใ้ห้การปรบมือ สำหรับผู้แข่งขันของเราด้วยครับ
Oh, let's have a big round of applause for our lovely contestants.!ขอเสียงปรบมือแก่ผู้เข้าประกวดที่น่ารัก
( applause ) Thank you. Charles?ขอบคุณมากครับ ชาร์ลส์ / โอ๊ะ เดินระวังนะที่รัก
Let's give her a round of applause for the kind gesture.ตบมือสำหรับความมีน้ำใจของเธอหน่อย
Hold your applause until the very end.อย่าเพิ่งปรบมือ จนกว่าโชว์จะจบนะ
Well, it'd be much harder to get applause that way.อย่างนั้นก็คงจะได้เสียง ปรบมือจากคนดูยากขึ้นหนะสิ
Please give a big round of applause to a very first contestant of the nightโปรดปรบมือให้แก่ผู้แข่งขันคนแรกของเราในคืนนี้
Tell you one thing, that's not the sound of applause we're hearing.Tell you o thing, that's not the sound of applause we're hearing.

applause ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, 赞美 / 讚美] admire; applause; praise; to eulogize
掌声[zhǎng shēng, ㄓㄤˇ ㄕㄥ, 掌声 / 掌聲] applause
采声[cǎi shēng, ㄘㄞˇ ㄕㄥ, 采声 / 采聲] applause
[cǎi, ㄘㄞˇ, 彩] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize
[hè, ㄏㄜˋ, 喝] shout applause

applause ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプローズ[, apuro-zu] (n) applause
拍手喝采[はくしゅかっさい, hakushukassai] (n,vs) clapping and cheering; applause
喝采[かっさい, kassai] (n,vs) acclamation; applause; ovation; cheers
拍手[はくしゅ, hakushu] (n,vs) (See 拍手・かしわで) clapping hands; applause; (P)

applause ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปรบมือ[n. exp.] (kān prop me) EN: applause FR: applaudissements [mpl]
เสียงปรบมือ[n. exp.] (sīeng prop ) EN: applause FR: applaudissements [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า applause
Back to top