ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-jibe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jibe, *jibe*,

-jibe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดเสียดสี[v. exp.] (phūt sīetsī) EN: scathe ; jibe ; be sarcastic FR: se moquer (de)
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -jibe-
Back to top