ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intentionally*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intentionally, -intentionally-

*intentionally* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intentionally (adv.) โดยตั้งใจ See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา Syn. deliberately, intendedly, voluntarily Ops. unintentionally
unintentionally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ได้คาดคิด Syn. unexpectedly, casually
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่อนว่า (v.) reproach intentionally See also: taunt, upbraid Syn. กระแนะกระแหน
จงใจ (adv.) intentionally See also: purposely, designedly, deliberately Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่ Ops. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา
อย่างตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately, elaborately
โดยตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา Ops. โดยบังเอิญ
โดยมีเจตนา (adv.) intentionally See also: deliberately, on purpose, willfully
โดยเจตนา (adv.) intentionally See also: deliberately Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ Ops. โดยบังเอิญ
โดยไม่ตั้งใจ (adv.) unintentionally See also: involuntarily, inadvertently, casually, accidentally Syn. โดยไม่เจตนา
โดยไม่เจตนา (adv.) unintentionally See also: inadvertently, accidentally Syn. โดยไม่ได้เจตนา
โดยไม่ได้เจตนา (adv.) unintentionally See also: inadvertently, accidentally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not intentionally but yes.โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ ใช่
The question is, does he shoot them in the stomach intentionally just to wound them, or is he just aiming at the biggest part of the target?เธอบอกฉัน แต่ฉันไม่เห็นเค้า เลยไม่ได้สนใจ และไม่ได้พูดอะไร
If he knew how difficult it is for local police departments to interact with each other, he may have intentionally crossed jurisdiction lines.ไม่จำเป็น เราเชื่อว่าคนร้ายจะก่อเหตุตามเส้นทางนี้แน่นอน สถานที่ก่อเหตุมีความเสี่ยงมาก คนร้ายกลับเลือกที่นี่ ทางสายอื่นก็มี
We believe he changes jurisdictions intentionally and strikes during the first/second shift change, indicating and intimate knowledge of law enforcement.เขาเดินทางมากับหญิงสาว แต่เค้าอาจจะซ่อนเธอไว้ ไม่ให้คุณเห็น คุณอยู่ที่โรงแรมไชนี่ไดม์ บางทีเค้าอาจจะแขวนป้าย "ห้ามรบกวน"
Maybe Jack went dark intentionally. Unlikely. He was talking to us when his transmission cut off.ไม่น่าใช่ เขายังพูดกับเราอยู่เลยตอนสัญญาณหาย
It seems my manifesto unintentionally helped lundy narrow his focus.ดูเหมือนว่าแถลงการณ์ของผมจะช่วยให้ ลันดี้ตีวงแคบลงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ
Are you serious, you want me to intentionally open up a com... line to the head of the C.I.A. cyber division?คุณพูดจริงรึเปล่า / คุณตั้งใจจะให้ผมเปิดคอมพิวเตอร์... .. เจาะไปที่แผนก ซีไอเอ ต่อไปที่ แผนกไซเบอร์หรอ / ผมไม่คิดว่างั้นนะ
It's not like I intentionally did it, okay, I'm sorry.ขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจทำมัน ขอโทษ
Wait. you intentionally sabotaged blair? I know you're upset,เดี๋ยวก่อน ฉันเจตนาทำแบล์รงั้นหรอ ฉันรู้ว่าคุณหัวเสีย
You think this is intentionally directed at us?คุณคิดว่ามันตั้งใจตรงมาหาเราหรือไง?
How in the hell is something intentionally jamming us?มันจะมีอะไรตั้งใจรบกวนเราได้อย่างไร ?
A dancer intentionally falling?นักเต้นตั้งใจล้มนะหรือ

*intentionally* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有意[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 有意] intend; intentionally; be interested (in)

*intentionally* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P)
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P)

*intentionally* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation ; expressément
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi) EN: unintentionally ; accidentally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่เจตนา[adv.] (dōi mai jēt) EN: unintentionally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่มีเจตนา[adv.] (dōi mai mī ) EN: unintentionally FR: involontairement ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tan) EN: unintentionally ; accidentally FR:
โดยตั้งใจ[adv.] (dōi tangjai) EN: intentionally FR:
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: report false information intentionally FR:
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
ฆ่าคนโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill intentionally ; murder FR: assassiner
ฆ่าคนโดยไม่เจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill unintentionally FR: tuer involontairement
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
กระทำโดยเจตนา[v.] (krathamdōij) EN: commit an act intentionally FR: agir intentionnellement
ไม่รู้ตัว[adv.] (mai rūtūa) EN: unintentionally ; without thinking; unconsciously FR: inconsciemment
เผลอหลับ[v. exp.] (phloē lap) EN: doze off ; fall asleep unintentionally ; snooze FR:
ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ[v. exp.] (thing-thing) EN: care about sth unintentionally FR:
อย่างตั้งใจ[adv.] (yāng tangja) EN: intentionally FR: intentionnellement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intentionally*
Back to top