ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intentionally-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intentionally, *intentionally*,

-intentionally- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not intentionally but yes.โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ ใช่
The question is, does he shoot them in the stomach intentionally just to wound them, or is he just aiming at the biggest part of the target?เธอบอกฉัน แต่ฉันไม่เห็นเค้า เลยไม่ได้สนใจ และไม่ได้พูดอะไร
If he knew how difficult it is for local police departments to interact with each other, he may have intentionally crossed jurisdiction lines.ไม่จำเป็น เราเชื่อว่าคนร้ายจะก่อเหตุตามเส้นทางนี้แน่นอน สถานที่ก่อเหตุมีความเสี่ยงมาก คนร้ายกลับเลือกที่นี่ ทางสายอื่นก็มี
We believe he changes jurisdictions intentionally and strikes during the first/second shift change, indicating and intimate knowledge of law enforcement.เขาเดินทางมากับหญิงสาว แต่เค้าอาจจะซ่อนเธอไว้ ไม่ให้คุณเห็น คุณอยู่ที่โรงแรมไชนี่ไดม์ บางทีเค้าอาจจะแขวนป้าย "ห้ามรบกวน"
Are you serious, you want me to intentionally open up a com... line to the head of the C.I.A. cyber division?คุณพูดจริงรึเปล่า / คุณตั้งใจจะให้ผมเปิดคอมพิวเตอร์... .. เจาะไปที่แผนก ซีไอเอ ต่อไปที่ แผนกไซเบอร์หรอ / ผมไม่คิดว่างั้นนะ
It's not like I intentionally did it, okay, I'm sorry.ขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจทำมัน ขอโทษ
Wait. you intentionally sabotaged blair? I know you're upset,เดี๋ยวก่อน ฉันเจตนาทำแบล์รงั้นหรอ ฉันรู้ว่าคุณหัวเสีย
You think this is intentionally directed at us?คุณคิดว่ามันตั้งใจตรงมาหาเราหรือไง?
How in the hell is something intentionally jamming us?มันจะมีอะไรตั้งใจรบกวนเราได้อย่างไร ?
A dancer intentionally falling?นักเต้นตั้งใจล้มนะหรือ
You intentionally approached me, didn't you?แกจงใจเข้ามาใกล้ชิดฉัน, ใช่มัย?
You mean you think he might've intentionally given himself a nosebleed?คุณหมายถึง คุณคิดว่าเขาตั้งใจทำให้ตัวเองเลือดกำเดาไหลใช่มั้ย?

-intentionally- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P)
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P)

-intentionally- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation ; expressément
โดยตั้งใจ[adv.] (dōi tangjai) EN: intentionally FR:
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: report false information intentionally FR:
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
ฆ่าคนโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill intentionally ; murder FR: assassiner
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
กระทำโดยเจตนา[v.] (krathamdōij) EN: commit an act intentionally FR: agir intentionnellement
อย่างตั้งใจ[adv.] (yāng tangja) EN: intentionally FR: intentionnellement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intentionally-
Back to top