ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*happiness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น happiness, -happiness-

*happiness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
happiness (n.) ความสุข See also: ความสงบสุข, ความสบายใจ, ความรื่นรมย์, ความสุขใจ Syn. delight, felicity, merriment Ops. sadness, unhappiness
unhappiness (n.) ความทุกข์ใจ See also: ความโชคร้าย, ความทุกข์, ทุกขารมณ์ Syn. miserableness Ops. happiness
English-Thai: HOPE Dictionary
happiness(แฮพ'พีนิส) n. ความสุข, Syn. beatitude,bliss
English-Thai: Nontri Dictionary
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
happinessความสุข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Happinessความสุข [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
มุทิตา (n.) rejoicing with others in their happiness or prosperity See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another´s success
สารทุกข์สุขดิบ (n.) all happiness and sufferings Syn. ทุกข์สุข, สุขทุกข์
กระเษมสานต์ (n.) happiness See also: joy, cheerfulness, delight Syn. เกษมศานต์, เกษมสันต์, เกษมสำราญ Ops. เศร้า, ทุกข์ใจ
ความบันเทิงใจ (n.) happiness See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation Syn. ปราโมช, ความปลื้มใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความปิติยินดี
ความปลื้มใจ (n.) happiness See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation Syn. ปราโมช, ความบันเทิงใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความปิติยินดี
ความว้าวุ่นใจ (n.) unhappiness See also: sorrowfulness Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ Ops. ความสบายใจ
ความวุ่นวายใจ (n.) unhappiness See also: sorrowfulness Syn. ความกังวลใจ, ความว้าวุ่นใจ Ops. ความสบายใจ
ความสนุกสนาน (n.) happiness See also: pleasurableness Syn. ความสุข, ความเบิกบาน
ความสบาย (n.) happiness See also: cheerfulness, delight, enjoyment Syn. ความสุข, ความสำราญ Ops. ทุกข์, โศก
ความสบาย (n.) happiness See also: well-being, contentment Ops. ความทุกข์
ความสบาย (n.) happiness See also: pleasure Syn. ความสำราญ Ops. ความทุกข์
ความสำราญ (n.) happiness See also: pleasurableness Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน
ความสุข (n.) happiness See also: pleasure Syn. ความสบาย, ความสำราญ Ops. ความทุกข์
ความสุขสบาย (n.) happiness See also: well-being, contentment Syn. ความสบาย Ops. ความทุกข์
ความสุขใจ (n.) happiness See also: contentment Syn. ความสบายใจ, ความเบิกบานใจ Ops. ความทุกข์ใจ
ความหรรษา (n.) happiness See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation Syn. ปราโมช, ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ, ความสำราญ, ความปิติยินดี
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) happiness Syn. ความดี, ความดีงาม Ops. เสนียด, อัปมงคล
ความเบิกบานใจ (n.) happiness See also: contentment Syn. ความสบายใจ Ops. ความทุกข์ใจ
ความไม่สบายใจ (n.) unhappiness See also: sorrowfulness Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ Ops. ความสบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is always envious of our happinessเขาอิจฉาความสุขของเราเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข
Good Geppetto, you have given so much happiness to others.ดี เจเปโท ที่คุณได้รับ มีความสุขมากกับคนอื่น ๆ
But I never had a moment's happiness with her.แต่ผมไม่เคยมีความสุขกับหล่อนเลย
Some kind of happiness is measured out in milesชนิดของความสุขบาง คือวัดที่ออกมาในไมล์
Hold the happiness. We are in trouble.อย่าเพิ่งดีใจ เรามีปัญหาแล้ว
Whenever men are equal, without that difference, happiness cannot existคนเมื่อไรก็ได้เท่ากับ, โดยปราศจากthat difference, ความสุขไม่สามารถคงอยู่
But I know happiness does not come with things even 20th-century things.แต่ผมรู้ว่าความสุขไม่ได้มากับวัตถุ แม้จะเป็นวัตถุในยุคที่ 20
It will not necessarily be progress for India if she simply imports the unhappiness of the West.อินเดียอาจจะไม่พัฒนา ถ้ามีการนำเข้าความทุกข์จากตะวันตก
Her happiness is everything to me.ความสุขเธอคือทุกสิ่งของผม
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก
From that moment on, the spark of unhappiness in our country was fanned into a flame that would soon destroy our lives for ever.จากชั่วขณะนั้น ได้จุดประกาย ความทุกข์ให้แก่ประเทศเรา ปลุกโทสะที่ทำลายชีวิต ของพวกเราไปตลอดกาล

*happiness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 幸福] blessed; happiness; happy
[xǐ, ㄒㄧˇ, 囍] double happiness (similar to 喜喜); symbol of good luck, esp. marriage
[xǐ, ㄒㄧˇ, 喜] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad
满面春风[mǎn miàn chūn fēng, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, 满面春风 / 滿面春風] beaming; radiant with happiness
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, 知足] content with one's situation; to know contentment (hence happiness)
春风满面[chūn fēng mǎn miàn, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 春风满面 / 春風滿面] pleasantly smiling; radiant with happiness

*happiness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
不予[ふよ, fuyo] (n) indisposition; emperor's illness; unhappiness
不幸[ふこう, fukou] (adj-na,n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P)
不幸せ(P);不仕合わせ[ふしあわせ, fushiawase] (adj-na,n) unhappiness; misfortune; ill luck; (P)
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness
夫婦円満[ふうふえんまん, fuufuenman] (n) matrimonial happiness; happy marriage
嬉し泣き;うれし泣き;嬉泣き;嬉泣[うれしなき, ureshinaki] (n,vs) weeping for joy; crying with happiness
家庭円満[かていえんまん, kateienman] (n) family happiness; household harmony
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P)
幸せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na,n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P)
幸御魂;幸魂[さきみたま, sakimitama] (n) god who bestows happiness upon people
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P)
幸福の科学[こうふくのかがく, koufukunokagaku] (n) Kofuku-no-Kagaku; The Institute for Research in Human Happiness (religion founded in Japan in 1986)
幸福感[こうふくかん, koufukukan] (n) feeling of happiness; sense of well-being; euphoria
慶兆[けいちょう, keichou] (n) sign of happiness; good omen
果報[かほう, kahou] (adj-na,n) (1) good fortune; luck; happiness; (2) {Buddh} (See 業・ごう) vipaka (retribution)
清穆[せいぼく, seiboku] (n,adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee)
祉福[しふく, shifuku] (n) (arch) prosperity; happiness; blessedness and joy
福徳円満[ふくとくえんまん, fukutokuenman] (n) being perfectly happy and prosperous; wealth and happiness
薄幸;薄倖[はっこう, hakkou] (adj-na,n,adj-no) unhappiness; sad fate; misfortune
謹賀[きんが, kinga] (n) (hum) wishes of happiness
遇不遇[ぐうふぐう, guufuguu] (n) happiness and sorrows
陰り(P);翳り[かげり, kageri] (n) shadow or cloud (e.g. on someone's happiness); shade; gloom; (P)
鼓腹[こふく, kofuku] (n,vs) happiness; contentment

*happiness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment FR:
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: glow with happiness ; feel so happy ; look so happy FR:
จตุรพิธพร[n.] (jaturaphitt) EN: the Four Blessings of life ; the four excellent things (long life, beauty, happiness and health) FR:
เจตสิกสุข[n. exp.] (jētasik suk) EN: mental happiness FR:
กามสุข[n. exp.] (kām suk) EN: worldly happiness ; happiness arising from sensual pleasures FR:
เกษม[n.] (kasēm) EN: happiness ; felicity ; contentment FR:
เกษมสำราญ[n. exp.] (kasēm samrā) EN: happiness FR:
กายิกสุข[n.] (kāyikasuk) EN: physical happiness ; bodily happiness FR:
ขาดความสุข[v. exp.] (khāt khwāms) EN: be unhappy ; lack happiness ; want happiness FR: être malheureux
เขม-[pref.] (khēma-) EN: happiness ; felicity ; contentment FR:
เขมา[n.] (khēmā) EN: happiness ; felicity ; contentment FR:
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai s) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease ; qualm FR:
ความผาสุก[n.] (khwām phāsu) EN: happiness ; contentment ; welfare FR:
ความสำราญ[n. exp.] (khwām samrā) EN: happiness FR: plaisir [m]
ความสนุก[n.] (khwām sanuk) EN: enjoyment ; fun ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; agrément [m] ; bonheur [m]
ความสุข[n.] (khwām suk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
ความสุขใจ[n. exp.] (khwām suk j) EN: happiness FR:
ความสุขสบาย[n. exp.] (khwām suk s) EN: happiness FR: confort [m]
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
กระเษม[n.] (krasēm) EN: happiness ; felicity ; contentment FR:
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
ประโมทย์[n.] (pramōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ปราโมช[n.] (prāmōt) EN: happiness FR: joie [f]
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
รตะ[n.] (rata) EN: happiness ; fun FR: plaisir [m]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:
สารทุกข์สุขดิบ[n. exp.] (sāra thuk s) EN: all happiness and sufferings ; joys and sufferings ; ups and downs FR: les joies et les peines
สวัสดิ์[n.] (sawat) EN: goodness ; virtue ; prosperity ; beauty ; progress ; happiness FR:
เสวยสุข[v. exp.] (sawoēi sūk) EN: enjoy happiness ; take pleasure FR:
เสพย์สุข[v. exp.] (sēp sukkha) EN: enjoy happiness FR:
โสมนัส[n.] (sōmmanat) EN: happiness ; joy ; delight FR: joie [f] ; gaieté [f]
สุข[n.] (suk) EN: happiness FR: bonheur [m]
ทิฏฐธัมมิกัตถะ[n.] (thitthatham) EN: obtainable benefits in the here and now ; the good to be won in this lifetime ; temporal benefits ; gain for this life ; present benefit ; temporal welfare ; sources of happiness in the present life FR:
ทุคติ[n.] (thukkhati) EN: hell ; place of suffering ; states of unhappiness ; woeful courses of existence ; evil states ; woeful existences FR:
ทุกข์สุข[n. exp.] (thuksuk) EN: happiness and sorrow ; ups and downs FR:
วันความสุขสากล[n. prop.] (Wan Khwām S) EN: International Day of Happiness FR:

*happiness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familienglück {n}domestic happiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *happiness*
Back to top