ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*govern*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น govern, -govern-

*govern* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absence of government (n.) อนาธิปไตย See also: ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล Syn. political nihilism
caretaker government (n.) รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่
central government (n.) รัฐบาลของประเทศ
democratiself-government (n.) สาธารณรัฐ Syn. commonwealth
govern (vt.) ปกครอง See also: วางระเบียบ, ควบคุม, บังคับ Syn. dominate, rule, supervise
governable (n.) ที่ควบคุมได้
governess (n.) พี่เลี้ยงเด็ก See also: แม่นม
governess (n.) นักปกครองหญิง (คำเก่า)
governing (adj.) ซึ่งมีสิทธิปกครอง
government (n.) รัฐบาล See also: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
government bond (n.) พันธบัตรรัฐบาล Syn. bond
government funds (n.) เงินหลวง Syn. favoritism
Government House (n.) ทำเนียบรัฐบาล
government official (n.) ข้าราชการ See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. commissioner
government organization (n.) องค์การรัฐบาล
government party (n.) พรรครัฐบาล
government scholarship (n.) ทุนรัฐบาล
government science (n.) รัฐศาสตร์ See also: การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครอง Syn. political economy, politics
government-in-exile (n.) รัฐบาลพลัดถิ่น
governmental (adj.) แห่งการปกครอง See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
governnance (n.) รัชกาล See also: รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์ Syn. era, dynasty
governor (n.) ผู้ว่าการรัฐ See also: ผู้ปกครอง, ข้าหลวง, ผู้ควบคุม, เจ้าเมือง Syn. director, officer, ruler
governor (n.) เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
governor-general (n.) ผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้นของอังกฤษ
governorship (n.) ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง
lieutenant governor (n.) รองผู้ว่าราชการ
local government (n.) เทศบาล See also: องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
minority government (n.) เสียงข้างน้อยในรัฐสภา
misgovern (vt.) ปกครองไม่ดี Syn. misrul, mishandle
misgovernment (n.) การปกครองไม่ดี
self governing (adj.) ซึ่งปกครองตนเอง Syn. self-ruling
self government (n.) การปกครองตนเอง See also: เอกราช
self-governing (adj.) ซึ่งเป็นอิสระ See also: ซึ่งปกครองตนเอง, ซึ่งไม่อยู่ในบังคับ, ซึ่งไม่เป็นเมืองขึ้น, ซึ่งเป็นเอกราช Syn. autonomous, free Ops. dependent
self-governing (adj.) เกี่ยวกับเทศบาล See also: เกี่ยวกับการปกครองเมืองด้วยตัวเอง, เกี่ยวกับเรื่องภายในรัฐ Syn. metropolitan Ops. national, state
self-government (n.) สิทธิของประชาชนในการเลือกรูปแบบการปกครองและรัฐบาลของตน Syn. liberty
ungovernable (adj.) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ See also: ที่ปกครองไม่ได้ Syn. uncontrollable Ops. controllable
vice-governor (n.) รองผู้ว่าราชการจังหวัด See also: รองข้าหลวง, รองผู้ว่าการ
English-Thai: HOPE Dictionary
antigovernment(แอนทีกัฟ' เวอเมินท) adj. ซึ่งต่อต้านรัฐบาล
govern(กัฟ'เวิร์น) v. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ดูแล., See also: governabilityn. governable adj., Syn. direct,rule
governancen. การปกครอง,การควบคุม,ระบบการจัดการ
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง
government(กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง, See also: governmental adj., Syn. order,rule control ###A. anarchy,chaos
government houseทำเนียบรัฐบาล
government issueสิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา)
government manข้าราชการ,เจ้าหน้าที่รัฐบาล
government paperพันธบัตรของรัฐบาล
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น
governor(กัฟ'เวิร์นเนอะ) n. ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการ,ผู้ปกครอง, Syn. supervisor,director
governorshipn. ตำแหน่งข้าหลวง,อำนาจและหน้าที่ของข้าหลวง
lieutenant governorn. รองผู้ว่าราชการ
misgovern(มิสกัฟ'เวิร์น) vt. ปกครองไม่ดี,จัดการไม่ได้., See also: misgovenment n.
ungovernable(อันกัฟ'เวอนะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ควบคุมไม่ได้,ดื้อรั้น.
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ
English-Thai: Nontri Dictionary
govern(vt) ปกครอง,ดูแล,ครอบครอง,ครอบงำ,บังคับ,ควบคุม
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
misgovern(vt) ปกครองไม่ดี,จัดการไม่ได้
misgovernment(n) การปกครองไม่ดี,การจัดการไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coalition governmentรัฐบาลผสม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
governanceวิธีการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Governing Councilคณะมนตรีประศาสน์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government in exileรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government officialข้าราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
governorผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lieutenant governorรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local governmentการปกครองส่วนท้องถิ่น, ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority governmentรัฐบาลเสียงข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presidential governmentการปกครองระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quango (quasi non-governmental organization)ควอนโก (องค์การอิสระกึ่งราชการ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
republican form of governmentการปกครองแบบสาธารณรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coalition governmentsรัฐบาลผสม [TU Subject Heading]
Governmentการปกครอง [TU Subject Heading]
Government in Exileรัฐบาลพลัดถิ่น
Government paperworkงานหนังสือราชการ [TU Subject Heading]
Governmental accountingการบัญชีรัฐบาล [การบัญชี]
Governorsผู้ว่าราชการจังหวัด [TU Subject Heading]
Legitimacy of governmentsความชอบธรรมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Local governmentการปกครองท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Neighborhood governmentการบริหารส่วนตำบล [TU Subject Heading]
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
NGO (abbr.) องค์กรเอกชน (คำย่อ non-governmental organization)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (n.) The Government Pension Fund Syn. กบข.
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (n.) senior government official See also: high-ranking government servant/public servant/public official Syn. ข้าราชการชั้นสูง
ข้าราชการชั้นสูง (n.) senior government official See also: high-ranking government servant/public servant/public official
งบประมาณแผ่นดิน (n.) annual government statement of expenditure See also: budget
ติดราชการ (v.) be occupied with government duty See also: be bound by pressure of official business
ทรงประพาส (n.) name of provincial governor´s dress See also: provincial governor´s uniform
ทำราชการ (v.) work in the government office See also: be in a governmental service, be an official Syn. รับราชการ
ธนาคารออมสิน (n.) The Government Savings Bank
ธนาคารออมสิน (n.) the Government Saving Bank See also: savings bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (n.) The Government Housing Bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (n.) the Government Housing Bank
ธอส. (n.) The Government Housing Bank Syn. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พรรคร่วมรัฐบาล (n.) coalition government parties Ops. พรรคฝ่ายค้าน
ราชกิจจานุเบกษา (n.) the government gazette
สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล (n.) The Government Lottery Office
หางเลข (n.) last serial numbers on the government´s lottery tickets See also: last numbers of a lottery ticket
องค์กรพัฒนาเอกชน (n.) Non Government Organizations See also: NGOs
ออกขุนนาง (v.) give a public audience to government officials
เอ็นจีโอ (n.) Non Government Organizations See also: NGOs Syn. องค์กรพัฒนาเอกชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The government will soon take it from him.เร็วๆนี้ รัฐบาล จะมาเอามันไป
Can you say why your friendship with this man who has no say... in his government's policies should qualify you?{\cHFFFFFF}คุณสามารถพูดได้ว่าทำไมมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ที่ไม่เคยมีใครบอกว่า ... {\cHFFFFFF}ในนโยบายของรัฐบาล ควรจะมีคุณสมบัติที่คุณ?
That puppet you keep in the Government House?{\cHFFFFFF}หุ่นที่คุณให้ ในทำเนียบรัฐบาล?
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
My government feels that this is an extremely worthwhile plan.{\cHFFFFFF}รัฐบาลของฉันรู้สึกว่านี้ เป็นแผนการที่คุ้มค่ามาก
Will your government stand by... its military commitments to Sarkhan in the event of trouble?{\cHFFFFFF}รัฐบาลของคุณจะยืนเคียงข้าง ... {\cHFFFFFF}ภาระผูกพันของทหารที่จะ Sarkhan ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่
Quite frankly, my government is still waiting to see... some evidence of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}ค่อนข้างตรงไปตรงรัฐบาลของฉัน ยังคงรอดู ... {\cHFFFFFF}หลักฐานของประชาธิปไตย การปฏิรูปใน Sarkhan
But I've told your government time and again, to give freedom to a politically immature people... is to put a dagger in the hand of a lawless child.{\cHFFFFFF}But I've told your government time and again, {\cHFFFFFF}to give freedom to a politically immature people... {\cHFFFFFF}is to put a dagger in the hand of a lawless child.
He was headed toward Government House under a white flag.{\cHFFFFFF}He was headed toward Government House under a white flag.
I call upon you... to transfer the government to me by midnight, or we will take it by force.{\cHFFFFFF}I call upon you... {\cHFFFFFF}to transfer the government to me by midnight, {\cHFFFFFF}or we will take it by force.
Deong has given me until midnight... to transfer my government to him, or he'll take it by force.{\cHFFFFFF}Deong has given me until midnight... {\cHFFFFFF}to transfer my government to him, or he'll take it by force.
And as soon as my government falls to him, he is going to be assassinated!{\cHFFFFFF}And as soon as my government falls to him, {\cHFFFFFF}he is going to be assassinated!

*govern* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 副部长 / 副部長] assistant (government) minister
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, 封疆] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times)
[gé, ㄍㄜˊ, 阁 / 閣] council-chamber; shelf; (government) cabinet
金元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金元券] currency issued by Nationalist Government in 1948
金圆券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金圆券 / 金圓券] currency issued by Nationalist Government in 1948
副州长[fù zhōu zhǎng, ㄈㄨˋ ㄓㄡ ㄓㄤˇ, 副州长 / 副州長] deputy governor (of a province or colony); lieutenant governor of US state
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 政通人和] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people
官家[guān jiā, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚ, 官家] emperor; government; official
行政部门[xíng zhèng bù mén, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 行政部门 / 行政部門] executive (government branch)
行政院[xíng zhèng yuàn, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄩㄢˋ, 行政院] Executive Yuan (government body in Taiwan)
庆历新政[Qìng lì xīn zhèng, ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ, 庆历新政 / 慶曆新政] failed reform of Northern Song government in 1043
两广总督[liǎng guǎng zǒng dū, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄤˇ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 两广总督 / 兩廣總督] Governor of Guangdong and Guangxi
公债[gōng zhài, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ, 公债 / 公債] government bond
公署[gōng shǔ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, 公署] government office
噶厦[gá xià, ㄍㄚˊ ㄒㄧㄚˋ, 噶厦 / 噶廈] government of Tibet, dissolved in 1959
国债[guó zhài, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄞˋ, 国债 / 國債] government debt
执政方式[zhí zhèng fāng shì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 执政方式 / 執政方式] governing method
执政能力[zhí zhèng néng lì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 执政能力 / 執政能力] governing capacity
太守[tài shǒu, ㄊㄞˋ ㄕㄡˇ, 太守] governor of a province
[mǔ, ㄇㄨˇ, 姥] governess; old woman
[bǎo, ㄅㄠˇ, 媬] governess; nurse
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 官员 / 官員] government official
官费[guān fèi, ㄍㄨㄢ ㄈㄟˋ, 官费 / 官費] government funded; paid by state stipend
官办[guān bàn, ㄍㄨㄢ ㄅㄢˋ, 官办 / 官辦] government run; state enterprise
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 廪 / 廩] government granary
政令[zhèng lìng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, 政令] government decree
政务[zhèng wù, ㄓㄥˋ ˋ, 政务 / 政務] government affairs
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, 政府债券 / 政府債券] government bonds (investments)
流亡政府[liú wáng zhèng fǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄤˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 流亡政府] government in exile (e.g. of Tibet)
政府机构[zhèng fǔ jī gòu, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 政府机构 / 政府機構] government organization
州长[zhōu zhǎng, ㄓㄡ ㄓㄤˇ, 州长 / 州長] governor (of a province or colony); US state governor
澳大利亚总督[Ào dà lì yà zǒng dū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 澳大利亚总督 / 澳大利亞總督] Governor-General of Australia
省长[shěng zhǎng, ㄕㄥˇ ㄓㄤˇ, 省长 / 省長] governor of a province
督抚[dū fǔ, ㄉㄨ ㄈㄨˇ, 督抚 / 督撫] governor general 总督 and inspector general 巡抚
总督[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 总督 / 總督] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory
[yì, ㄧˋ, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.

*govern* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
ガバナー[, gabana-] (n) governor
ガバナビリティー[, gabanabiritei-] (n) governability
ガバナンス[, gabanansu] (n) governance
ガバメント[, gabamento] (n) government
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P)
コーポレートガバナンス[, ko-pore-togabanansu] (n) corporate governance
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P)
ジーマン[, ji-man] (n) G-men; government men
ゾンビ会社[ゾンビかいしゃ, zonbi kaisha] (exp) zombie businesses (firms that would have failed but for government intervention)
チープガバメント[, chi-pugabamento] (n) cheap government
デモサイド[, demosaido] (n) democide; the murder of any person or people by a government
ナショナルステートメント[, nashonarusute-tomento] (n) statement by the government; national statement
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei
ペチコートガバメント[, pechiko-togabamento] (n) petticoat government
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
一級河川[いっきゅうかせん, ikkyuukasen] (n) class A river (specified waterways of special importance protected by the government)
一般選挙[いっぱんせんきょ, ippansenkyo] (n) (See 地方公共団体) general election (of all members of a local government body)
三割自治[さんわりじち, sanwarijichi] (n) the "thirty-percent autonomy" of local governments
三権[さんけん, sanken] (n) the three powers of government (legislative, executive and judicial); (P)
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
下げ渡す;下げわたす[さげわたす, sagewatasu] (v5s,vt) (1) to make a (government) grant; (2) to release (a criminal)
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
与党[よとう, yotou] (n,adj-no) ruling party; government party; party in power; government; (P)
与党議員[よとうぎいん, yotougiin] (n) lawmakers from the ruling parties; government member of parliament
中央官庁[ちゅうおうかんちょう, chuuoukanchou] (n) central government agencies; central bureaucracy
中央政府[ちゅうおうせいふ, chuuouseifu] (n) central government
中央省庁[ちゅうおうしょうちょう, chuuoushouchou] (n) central government ministries and agencies
中央省庁再編[ちゅうおうしょうちょうさいへん, chuuoushouchousaihen] (n) Japan's 2001 central government restructuring
中央行政官庁[ちゅうおうぎょうせいかんちょう, chuuougyouseikanchou] (n) agencies of a central government
中央銀行総裁[ちゅうおうぎんこうそうさい, chuuouginkousousai] (n) governor of a central bank
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
中銀総裁[ちゅうぎんそうさい, chuuginsousai] (n) (abbr) (See 中央銀行総裁) governor of a central bank
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
米政府[べいせふ, beisefu] U.S. government
連邦政府[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general

*govern* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songk) EN: housing ; housing project ; government housing project FR:
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
อักษรเลข[n.] (aksønlēk = ) EN: secretary of the provincial governor FR:
อักษรเลข[n.] (aksøralēk =) EN: secretary of the provincial governor FR:
อมาตย์[n.] (amāt) EN: government minister ; royal councillor FR:
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
อำมาตย์[n.] (amnāt) EN: government officer ; court official ; courtier FR:
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern FR: commander
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (bānphak phū) EN: governor's official resident FR:
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บรรษัทภิบาล[n.] (bansatphibā) EN: corporate governance FR:
บริรักษ์[v.] (børirak) EN: keep ; tend ; maintain ; govern (over) FR:
บุรินทร์[n.] (burin) EN: governor of a city FR: gouverneur d'une cité [f]
ชนชั้นปกครอง[n. exp.] (chonchan po) EN: governing class; ruling class FR: classe régnante [f]
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: protest against government FR: protester contre le gouvernement
ดูแลบ้านเมือง[v. exp.] (dūlaē bānme) EN: govern FR:
เอกสารราชการ[n.] (ēkkasānrātc) EN: official document ; government document ; official government papers FR: document officiel [m] ; document administratif [m]
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
ฟ้องรัฐบาล[v. exp.] (føng rattha) EN: sue the government FR: poursuivre le gouvernement
หางเลข[n.] (hānglēk) EN: last numbers of a lottery ticket ; last serial numbers on the government' s lottery tickets FR: derniers chiffres d'un billet de loterie nationale [mpl]
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด[n. exp.] (hūanā samna) EN: Chief of Governor’s Office FR:
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
เจ้าคณะจังหวัด[n. exp.] (jaokhana ja) EN: Ecclesiastical Provincial Governor FR:
เจ้าคณะภาค[n. exp.] (jaokhana ph) EN: Ecclesiastical Regional Governor FR:
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
เจ้าแขวง[n. exp.] (jao khwaēng) EN: provincial governor FR: gouverneur de province [m] ; préfet [m]
เจ้าเมือง[n.] (jao meūang) EN: governor ; governor of a province FR: gouverneur (de province) [m]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่ของรัฐ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: state official ; government officer FR:
เจ้าหน้าที่ปกครอง[n. exp.] (jaonāthī po) EN: assistant governing officer FR:
เจ้าหน้าที่รัฐ[n.] (jaonāthī ra) EN: government officer FR:
เจ้าพนักงาน[n.] (jaophanakng) EN: officer ; government official ; official FR:
เจ้าพนักงานของรัฐบาล[n. exp.] (jaophanakng) EN: government official FR:
เจ้าพนักงานปกครอง[n. exp.] (jaophanakng) EN: governing officer FR:
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[n. exp.] (jaophanakng) EN: local government promotion officer FR:
จัตุสดมภ์[n.] (jattusadom) EN: four ministers of the ancient government (Interior Royal, Household, Finance, Agriculture) FR:
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government ; the four ministries in the ancient government; FR:
จีทูจี (รัฐต่อรัฐ)[X] (Jī-thū-Jī () EN: G2G (Government to Government) FR:
จวน[n.] (jūan) EN: official residence ; governor's residence FR: résidence officielle [f]

*govern* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koalitionsregierung {f}coalition government
verantwortungsbewusste Regierungsführung {f}good governance
Geschäftsführer {m} der Regierungsparteigovernment whip
Regierungsbeamte {m,f}; Regierungsbeamtergovernment official
Regierungsgewalt {f}governmental power; governance
Thermostat {m}heat governor
Horizontalsteuerung {f}horizontal governing
Interimsregierung {f}provisional government
Internationale Körperschaft {f}International intergovernmental
behördlich {adj} | nicht-behördlichmagisterial; governmental | non-governmental
Marionettenregierung {f}puppet government
Militärregierung {f}military government
Minderheitsregierung {f}minority government
NRO : Nichtregierungsorganisation {f}NGO : Non-Governmental Organization
Volksherrschaft {f}popular government
Staatsquote {f}ratio of government expenditures to gross national product
Verwaltungsrat {m}governing board
Amtsdruckschriften {pl}government documents
Regierungsausgaben {pl}government expenditures
Staatsanzeiger {m}government gazette
Staatseinkünfte {pl}government revenue
Staatspapier {n}government stocks
Regierungsapparat {m}governmental machinery
Regierungsstellen {pl}governmental authorities

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *govern*
Back to top