ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

favoritism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *favoritism*, -favoritism-

favoritism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
favoritism (n.) ความลำเอียง See also: การเล่นพรรคเล่นพวก Syn. bias, inequity, partiality
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเล่นพรรคเล่นพวก (n.) favoritism Syn. การเล่นพวกเล่นพ้อง
การเล่นพวกเล่นพ้อง (n.) favoritism
เล่นพรรคเล่นพวก (v.) play favoritism See also: favour one´s friends Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง
เล่นพวกเล่นพ้อง (v.) play favoritism See also: favour one´s friends Syn. เล่นพวก, เล่นพรรคเล่นพวก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her favoritism is nauseating.ของที่เธอชอบคือการเล่นพรรคเล่นกับพวกสะอิดสะเอียน
Showing geographical favoritism among inductive Federation worlds could cause diplomatic tension.แสดงความลำเอียงทางภูมิศาสตร์ ที่หนึ่งในโลกสหพันธ์อุปนัย อาจก่อให้เกิดความตึงเครียด ทางการทูต
My brother-in-law was on trial. No favoritism.พี่เขยของฉันถูกพิจารณาคดี ไม่มีความโปรดปราน
And I got picked, not because of some favoritism,และฉันถูกเลือก ไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นคนโปรด
It was an attempt to avoid the appearance of favoritism.ผมพยายามหลีกเลี่ยง ไม่ให้มองว่ามีการลำเอียง
Looks like favoritism.- ดูเหมือนมีการเล่นพรรคเล่นพวก
This is insane. If I don't book you, with all this evidence, it's gonna look like favoritism.ถ้าฉันไม่ระบุตัวคุณ กับหลักฐานที่มีทั้งหมดนี่
Who thinks I might be showing favoritism...ที่คิดว่าฉันอาจจะลำเอียง

favoritism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏私[piān sī, ㄆㄧㄢ ㄙ, 偏私] practice favoritism

favoritism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情実人事[じょうじつじんじ, joujitsujinji] (n) personnel changes through favoritism
身贔屓;身びいき[みびいき, mibiiki] (n) favoritism (towards relatives); favouritism; nepotism
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
偏愛[へんあい, hen'ai] (n,vs) favoritism; favouritism; partiality
偏頗[へんぱ, henpa] (adj-na,n) favoritism; favouritism; discrimination
分け隔て;別け隔て[わけへだて, wakehedate] (n,vs) distinction; favoritism; favouritism; discrimination
情実[じょうじつ, joujitsu] (n) real situations; personal consideration; private circumstances; favoritism; favouritism
藩閥[はんばつ, hanbatsu] (n) clanship; clannism; clan favoritism; clan favouritism

favoritism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเล่นพรรคเล่นพวก[n. exp.] (kān len pha) EN: favoritism FR: favoritisme [m]
เล่นพวก[v.] (lenphūak) EN: favour one's friend ; give to favoritism ; play favoritism FR: favoriser son entourage
เล่นพวกเล่นพ้อง[v. exp.] (lenphūak le) EN: play favoritism ; favour one's friends FR:
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance FR: partialité due à l'ignorance [f]
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak le) EN: play favoritism; favour one's friends FR: favoriser son entourage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า favoritism
Back to top