ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

politics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *politics*, -politics-

politics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
politics (n.) วิชาการเมือง See also: รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ Syn. foreign affairs, diplomacy
politics (n.) การเมือง See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง Syn. campaigning, seeking nomination, electioneering
politics (n.) เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง See also: ้อุบายทางการเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
politics(พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
politics(n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
politicsการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Politics and cultureการเมืองกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบ้านการเมือง (n.) politics See also: political affairs
การเมือง (n.) politics See also: political affairs Syn. การบ้านการเมือง
ภูมิรัฐศาสตร์ (n.) geopolitics
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As I say, we haven't discussed politics for quite some time.{\cHFFFFFF}ขณะที่ผมบอกว่าเรายังไม่ได้กล่าวถึง การเมืองสำหรับค่อนข้างบางเวลา
Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.{\cHFFFFFF}Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... {\cHFFFFFF}about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.
Instead, I would talk about golf, money, politics and neckties.แต่ผมจะพูดถึงกอล์ฟ เงิน การเมืองและก็เน็คไท
Their politics are confined to bread and salt.การเมืองของพวกเขาจำกัด อยู่แค่เรื่องปากท้อง
Frank, politics and showbiz, it's the same thing these days. Well, thanks.การเมืองกับการบันเทิงมันก็เหมือนกัน
Between politics and school, he never saw her.แนวคิดทางการเมือง ชีวิตในโรงเรียน พ่อไม่เคยเข้าใจแม่
Hitler's politics have nothing to do with this.การเมืองของฮิตเลอร์มี อะไรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้
But until you can get it in your head there are politics involved... delicate politics, not to mention economics, you're only gonna do these people more harm than good.แต่จนกว่าคุณจะได้รับมันในของคุณ หัวมีส่วนร่วมทางการเมือง ... การเมืองที่ละเอียดอ่อน ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจ คุณเท่านั้นที่จะทำคนเหล่านี้ อันตรายมากกว่าดี
Nothing in politics is a matter of honor, my friend.ในเรื่องการเมือง ไม่มีอะไร ที่ถือเป็นเกียรติยศได้หรอกเพื่อน
Neskaloosa knew the golden rule of politics better than anyone:เนสกาลูซ่ารู้กฎการเมืองกว่าใคร
The politics of the day had veered to the right.การเมืองในตอนนั้น เปลี่ยนทิศทางไปทางขวาจัด.
Well, I decided to put my personal politics aside to support my friends.เอ่อ หนูตัดสินใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั่นแล้วค่ะ อย่างน้อยก็เพื่อเพื่อนหนู

politics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, 前台 / 前臺] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk
可操作的艺术[kě cāo zuò de yì shù, ㄎㄜˇ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 可操作的艺术 / 可操作的藝術] the art of the possible (Bismarck on politics)
地缘政治学[dì yuán zhèng zhì xué, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ, 地缘政治学 / 地緣政治學] geopolitics
廉政[lián zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, 廉政] honest or clean politics
[zhèng, ㄓㄥˋ, 政] political; politics; government
政事[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, 政事] politics; government affairs
政治[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, 政治] politics; political
政治学[zhèng zhì xué, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ, 政治学 / 政治學] politics; political science
政理[zhèng lǐ, ㄓㄥˋ ㄌㄧˇ, 政理] politics; government affairs

politics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics
パワーポリティックス[, pawa-poriteikkusu] (n) power politics
ポリティックス[, poriteikkusu] (n) politics
リアルポリティックス[, riaruporiteikkusu] (n) real politics
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] (n) politics of fear
政治の腐敗を嘆く[せいじのふはいをなげく, seijinofuhaiwonageku] (exp,v5k) to deplore the corruption of politics
政治離れ[せいじばなれ, seijibanare] (n) disillusionment with politics
派閥力学[はばつりきがく, habatsurikigaku] (n) factional dynamics; power relationships among factions; factional power politics
ゲオポリティーク[, geoporitei-ku] (n) geopolitic; geopolitics
テレビ政治[テレビせいじ, terebi seiji] (n) telepolitics
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure
地政学[ちせいがく, chiseigaku] (n) geopolitics
政客[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P)
穏健路線[おんけんろせん, onkenrosen] (n) moderate line; middle-of-the-road line (in politics)
縁故政治[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government

politics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบ้านการเมือง[n.] (kānbānkānme) EN: politics FR:
การเมือง[n.] (kānmeūang) EN: politics ; political affairs FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การเมืองใหม่[n. exp.] (kānmeūang m) EN: new politics FR: nouvelle politique [f]
การเมืองน้ำครำ[n. exp.] (kānmeūang n) EN: gutter politics FR: basse politique [f]
การเมืองน้ำเน่า[n. exp.] (kānmeūang n) EN: gutter politics FR: basse politique [f]
การเมืองนิ่ง[n. exp.] (kānmeūang n) EN: quiet politics FR: politique tranquille [f]
การเมืองไทย[n. exp.] (kānmeūang T) EN: Thai politics FR: politique thaïlandaise [f]
ข่าวการเมือง[n. exp.] (khāo kānmeū) EN: politics news FR: actualité politique [f]
กลุ่มการเมืองสีเขียว[n. prop.] (Klum Kānmeū) EN: Green Politics group FR:
เล่นการเมือง[v. exp.] (len kānmeūa) EN: be in politics FR: faire de la politique
พรรคการเมืองใหม่[org.] (Phakkānmeūa) EN: New Politics party (NPSP) FR:
อยู่เหนือการเมือง[X] (yū neūa kān) EN: above politics FR:
ภูมิรัฐศาสตร์[n.] (phūmirattha) EN: geopolitics FR: géopolitique [f]
ภูมิศาสตร์การเมือง[n. exp.] (phūmisāt kā) EN: political geography ; geopolitics FR: géographie politique [f] ; géopolitique [f]

politics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Machtpolitik {f}power politics
Parteipolitik {f}party politics
Realpolitik {f}realpolitik; realistic politics
Ostpolitik {f} [pol.]Ostpolitik; politics toward the East
Geopolitik {f}geopolitics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า politics
Back to top